Izstrādāts Latgales plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plāna ieviešanas progresa izvērtējums

Projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ietvaros tika veikts Latgales plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plāna (turpmāk – DI plāns) ieviešanas progresa izvērtējums par laika periodu līdz 2019. gada 31. decembrim.

DI plāns 2017.-2020. gadam ir īstermiņa politikas plānošanas dokuments, kas izstrādāts projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (vienošanās Nr. 9.2.2.1/15/I/005) ietvaros.

Atbilstoši aktuālajai (uz 2020. gada 1. aprīli) LPR DI plāna redakcijai sasniedzamie rezultatīvie rādītāji paredz sabiedrībā balstītu pakalpojumu nodrošināšanu 390 bērniem ar FT un 389 pilngadīgām personām ar GRT.

Šajā dokumentā sniegts LPR DI plāna ieviešanas progresa izvērtējums, kurā apkopota jaunākā pieejamā statistika par DI projekta mērķgrupām Latgales plānošanas reģionā  un pašvaldību dalījumā, sniegts pārskats par DI plāna ietvaros īstenotajām aktivitātēm un sasniegtajiem rezultatīvajiem rādītājiem, raksturota sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu  pieejamība DI projekta mērķgrupām, raksturots DI plāna ieviešanas process un izmaiņas tajā attiecībā pret sākotnēji apstiprināto DI plānu.

Ar Latgales plānošanas reģiona DI plāna ieviešanas progresa izvērtējumu iespējams iepazīties šeit!

Vairāk informācijas:

ESF projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” vadītāja Ināra Krūtkrāmele, e-pasts: inara.krutkramele@lpr.gov.lv

Informācija sagatavojaDI projekta sabiedrisko attiecību speciālists Oskars Zuģickis, t.: 654 40862, e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv