Kaunatā realizēts projekts “Infrastruktūras sakārtošana pakalpojumu pieejamībai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”

Lai attīstītu un pilnveidotu sociālo pakalpojumu pieejamību Rēzeknes novada Kaunatā, tika īstenots projekts “Infrastruktūras sakārtošana pakalpojumu pieejamībai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”, kura ietvaros tika veikta rekonstrukcija Kaunatas pagasta Ģimenes ārstu prakses vietā.
Tika nobetonēts lievenis, izbūvēts panduss, uzstādītas margas, ierīkots grīdas segums no neslīdoša materiāla, pielāgotas tualetes cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, nomainīti durvju bloki piekļūšanai ģimenes ārstiem cilvēkiem ratiņkrēslos, māmiņām ar bērnu ratiņiem, kā arī tika labiekārtota teritorija. Projekta kopējās izmaksas sastādīja  18595.18 EUR, no kurām publiskais finansējums veidoja 90% jeb 16287.74 EUR, bet 2307.44 EUR – Kaunatas pagasta pārvaldes līdzfinansējums. Projekta ietvaros paredzētos darbus veica SIA “Rēzeknes Būvserviss”.
Infrastruktūras sakārtošana bija iespējama biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā LEADER atklātajā projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākumas 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Sīkāka informācija: Kaunatas pagastu apvienības projektu koordinatore R.Trūle, tālr.: 64667002, info@kaunata.lv

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

logo