Kam un kā palīdz Deinstitucionalizācija un kā tā noris Latgalē

Latgalē, tāpat kā visā Latvijā, turpinās deinstitucionalizācijas process, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietās personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs. Mērķa sasniegšanai Latgales plānošanas reģions (LPR) līdz 2023.gada beigām turpina realizēt Eiropas Sociālā fonda projektu “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI)”.

Deinstitucionalizācijas process pēc būtības sniedz ne tikai pakalpojumus noteiktām mērķa grupām, bet arī veicina ģimenes nozīmības izpratni un skaidro garīgās labsajūtas lomu cilvēka attīstībā, dodot iespēju ikvienam cilvēkam pilnvērtīgi sagatavoties reālajai dzīvei.

Projekta gaitā paveiktie līdzšinējie darbi ir devuši iespēju dažādus sociālās rehabilitācijas, t.sk., fizioterapijas (87), reitterapijas (79), mākslas terapijas (4), kanisterapijas (49) u.c., pakalpojumus saņemt jau 229 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un 104 bērnu ar FT likumiskie pārstāvji.

DI ietvaros bērniem ir iespēja saņemt arī sociālās aprūpes (24) un “atelpas brīža” pakalpojumus, kurus izmantojuši jau 13 bērni.  Saņemtie pakalpojumi un izvēlētie pakalpojuma sniedzēji ir ļoti dažādi, tie ir atbilstoši katra bērna izstrādātajam individuālās aprūpes plānam (IAP), kas rekomendē dažādus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus visa projekta īstenošanas laikā. Sociālās aprūpes un “atelpas brīža” pakalpojumus var saņemt arī bērni ar FT, kuriem izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Šo pakalpojumu saņemšanai nav nepieciešama bērna izvērtēšana un individuālā atbalsta plāna sastādīšana. Kopumā 8 pašvaldībās (Riebiņu, Ilūkstes, Viļānu, Ludzas, Daugavpils, Viļakas, Rugāju novados un Rēzeknes pilsētā) pakalpojumu saņemšana jau  nodrošināta vairāk nekā 50% no izvērtētajiem bērniem ar FT. Lielākās summas par pakalpojumiem bērniem ar FT līdz šim kompensētas Ludzas, Daugavpils novadu, kā arī Daugavpils un Rēzeknes pilsētu pašvaldībām.

Nathan Anderson
@nathananderson

DI projekts sniedz iespēju pašvaldībām atbalstīt arī pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem (GRT). Atbalsta pasākumu kopumā mērķgrupas personām ir iespēja izmantot grupu dzīvokļus, ko šobrīd piedāvājušas Daugavpils pilsētas un Balvu novada pašvaldības. Specializētās darbnīcas līdz šim nodrošinājusi tikai Daugavpils pilsētas pašvaldība, kas nodrošina arī visdažādāko pakalpojumu klāstu reģionā. Atbalsta grupas un grupu nodarbības sniegusi Ludzas novada pašvaldība. Laika gaitā palielinājies dienas aprūpes centros sniegto pakalpojumu piedāvājums, taču pēc ERAF infrastruktūras projektu īstenošanas pašvaldībās, to skaits pieaugs līdz septiņi, šobrīdējo 3 vietā.  Tātad šo pakalpojumu sniegtie rezultāti ir attaisnojušies, dodot impulsu piedāvājumu paplašināt. Šobrīd personām ar GRT ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus LPR sniedz sešas institūcijas. Tādus pakalpojumus kā individuālās psihologa vai fizioterapeita konsultācijas,  specializētās darbnīcas, arī grupu dzīvokļus, u.c. 2020. gada jūnijā (kopš pakalpojumu uzsākšanas sākuma) bija saņēmušas kopumā 98 personas ar GRT.

LPR šī projekta laikā atbalstu sniedz arī bērniem ārpusģimenes aprūpē. Ārpusģimenes aprūpes mērķis ir radīt bērnam aizsargātības sajūtu, nodrošināt apstākļus viņa attīstībai un labklājībai. Šiem bērniem atbalsts un iespējas ir  audžuģimenes, aizbildņi un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas. 18 LPR pašvaldībās 2019. gadā kopā  95 audžuģimenes nodrošināja iespēju iegūt tik svarīgo ģimenes sajūtu un mājas. Lielāko pakalpojumu daudzveidību ārpusģimenes aprūpes bērniem nodrošina Daugavpils pilsētas pašvaldība, kurā pēc statistikas datiem ir arī visvairāk šādu bērnu.

Latgales plānošanas reģions realizējot Eiropas Sociālā fonda DI projektu sniedz ieguldījumu gan katras atbalstītās personas individuālā, gan arī sabiedrības kopējā attīstībā. Sasniegtais rezultāts jau šobrīd lauž aizspriedumus un iesakņotos stereotipus par mazāk aizsargāto sabiedrības grupu locekļu spējām sekmīgi iekļauties sabiedrībā. DI pakalpojumu pieejamība kļūst aizvien saprotamāka, sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana tiek nodrošināta jau 16 Latgales reģiona pašvaldībās, tādēļ turpmākajā projekta laikā svarīga vēl ciešāka sadarbība ar pašvaldībām un to sociālajiem dienestiem, lai atbalstu saņemtu ikviena izvērtētā mērķgrupu persona.

Informācija sagatavoja: DI projekta sabiedrisko attiecību speciālists Oskars Zuģickis, t.: 654 40862, e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv