Interaktīvais apmācību seminārs paaugstināja kapacitāti ūdenssaimniecību pakalpojumu speciālistiem

3.septembrī norisinājās interaktīvais mācību seminārs pārstāvjiem no Latgales reģiona, kas sniedz  ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumus, un pašvaldību ūdenssaimniecību pakalpojumu pārstāvjiem no Pleskavas apgabala ar mērķi palielināt darbinieku pieredzi, Latvijas- Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam LV-RU-003 projekta “Tīrs ūdens programmas reģioniem” (Pure Water) ietvaros.    

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar projekta Pure Water vadošo partneri, Pleskavas pilsētas pašvaldības uzņēmumu “Gorvodokanal”, īstenoja kopīgu projekta pasākumu -Interaktīvo apmācību semināru on-line formātā- aktivitātes “Kapacitātes paaugstināšana un izpratnes veicināšana” ietvaros. Šis pasākums aizstāja atcelto pieredzes apmaiņas braucienu Pleskavas apgabala pašvaldību ūdenssaimniecību pakalpojumu pārstāvjiem uz Latgali, sakarā ar COVID-19 ierobežojumiem, un norisinājās attālināti, izmantojot  tiešsaistes platformu “Zoom”.

Seminārā piedalījās Latgales plānošanas reģiona pārstāvji, SIA “Daugavpils ūdens” un SIA “Rēzeknes ūdens” pārstāvji , Pleskavas pilsētas pašvaldības uzņēmuma “Gorvodokanal” pārstāvji, Pleskavas apgabala rajonu administrācijas pārstāvji, kuri ir atbildīgi par komunālajiem pakalpojumiem attiecīgo rajonu teritorijā, kopā pulcējot 19 dalībniekus. Projekta Pure Water  projekta vadītājs A. Aliabev no “Gorvodokanal” iepazīstināja semināra dalībniekus ar projekta aktivitātēm un  sasniedzamajiem rezultātiem, norādot projekta vērtību abām valstīm un īpašu ieguvumu Pleskavas pilsētai: “Šobrīd Pleskavas pilsēta tiek apgādāta ar ūdeni no Veļikajas upes, un tas ir vienīgais dzeramā ūdens avots pilsētā. Tā kā Veļikajas upe galvenokārt plūst caur purvainiem rajoniem, dzeramais ūdens ir piesārņots un neatbilst dzeramā ūdens kvalitātes standartiem Krievijā. Lai novērstu slimību izplatīšanos un nodrošinātu iedzīvotāju labklājību, projekts ļauj izveidot alternatīvu dzeramā ūdens avotu. Projekta rezultātā tiks uzbūvēts alternatīvs dzeramā ūdens avots no pazemes ūdens, kas nodrošinās  Pleskavas pilsētu ar tīru dzeramo ūdeni.” Lai sniegtu priekšstatu Pleskavas apgabala pārstāvjiem par ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanu Latgalē, Latgales reģiona ūdenssaimniecību pārstāvji prezentēja savus uzņēmumus, stāstot par to darbības principiem ūdens apgādes un kanalizācijas jomā, dalījās ar labās prakses piemēriem starptautisko projektu  īstenošanā. SIA “Daugavpils ūdens” valdes locekle J. Lapinska norādīja, ka īpaša uzmanība ir kvalitātes politikas ievērošanai uzņēmumā, kur galvenie principi ir vērsti uz nepārtrauktu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, lai apmierinātu klientu vajadzības, un esošo un potenciālo klientu nodrošināšana ar pakalpojumiem, kas atbilst valsts un ES standartiem un noteikumiem. Īpaša nozīme SIA “Daugavpils ūdens” tiek piešķirta ražošanas ekoloģijai un negatīvās ietekmes uz vidi novēršanas jautājumiem. Latgales reģions var lepoties par  savu dzeramo ūdeni, kas tiek piegādāts iedzīvotājām, tāpēc SIA “Rēzeknes ūdens” valdes loceklis G.Spradzenko atzīmēja: “Mēs esam pārliecināti par sava dzeramā ūdens kvalitāti un atgādinām saviem iedzīvotājiem-obligāti dzeriet ūdeni no krāna, tādējādi uzlabojot savu veselību un ietaupot naudas līdzekļus!” Rēzeknē dzeramā ūdens kvalitāte tiek pārbaudīta reizi trijos mēnešos un ūdens attīrīšana notiek ar oksidēšanas un filtrēšanas metodes palīdzību (bez ķīmiskām vielām).

Dalībnieki varēja uzdot interesējošos jautājumus un saņemt  atbildes tiešsaistē. Kopīgais abu valstu uzdevums ir nodrošināt savu reģionu iedzīvotājus ar tīru dzeramo ūdeni pietiekamā daudzumā, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas, un atgādināt sabiedrībai par nepieciešamību taupīt ūdens resursus un aizsargāt vidi.  Ūdens ir cilvēka veselības pamats!