Ilūkstes novadā uzsāk telpisko režģu pārsegumu sistēmu ražotnes izbūvi

2013. gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija apstiprināja rīcības plānu Latgales reģiona izaugsmei jeb tā saukto Latgales programmu, kur viena no galvenajām darbībām ir Latgales plānošanas reģiona attīstības programmā noteikto pašvaldībās degradēto teritoriju revitalizācija.

Teritorijās un telpās sakārtojot inženierkomunikācijas un pievadceļus, pašvaldības ar atklātas izsoles palīdzību iznomās komersantiem uzņēmējdarbības veikšanai. Plānotās investīcijas ir vērstas uz darba vietu radīšanu un privāto investīciju piesaisti pašvaldībās, uzņēmējdarbības attīstībai būtisku infrastruktūras projektu īstenošanu, kas sniedz nozīmīgu ietekmi uz ekonomiskās aktivitātes veicināšanu un nodarbinātības sekmēšanu. Kopumā Latgales programmas pieejamā finansējuma ietvaros (ERAF 52 milj. EUR) plānots īstenot 17 projektus, radot vismaz 857 jaunas darbavietas.

Uzņēmēju pieprasījums pēc sakārtotas infrastruktūras pieaug, un kopā ar Latgales pašvaldībām LPR sagatavojis projektu idejas vairāk nekā 71 milj. EUR apjomā (kopējais projektu finansējums, t.sk. ERAF). Šobrīd šīs programmas ietvaros ir pabeigti 3 projekti par kopējo summu 8,6 miljoni.

Pašvaldību projektu idejas, tai skaitā Ilūkstes novada redzējums par degradētās bijušās putnu fermas teritorijas revitalizāciju uzņēmējdarbības attīstībai, tika apkopotas un apstiprinātas kā Latgales attīstības programma 2010. – 2021. gadam pielikums. Programmas ietvaros darbs jau noslēdzies vai arī vēl turpinās  Alūksnes novadā, Krāslavas novadā, Preiļu novadā, Daugavpils novadā, Rēzeknes novadā , Rēzeknē un citviet Latgalē.

Nu Latgales programmas mērķu sasniegšanā, sakārtojot degredētās teritorijas, iesaistījies arī Ilūkstes novads, kas pirms investoram – SIA “Iron DNA Construction”, nododot teritoriju apbūvei, veicis apjomīgus darbus bijušās rūpnieciskās teritorijas sakārtošana un pielāgošanā uzņēmējvides sakārtošanai.

Ceturtdien, 2020. gada 15.oktobrī, klātesot Ilūkstes, Daugavpils un Krāslavas novadu pašvaldību vadītājiem, Latgales plānošanas reģiona administrācijas un Latgales SEZ pārstāvjiem, Ilūkstes novada darbiniekiem, investoriem un uzņēmējiem, industriālās teritorijas topošās ēkas pamatos tika ierakta laika kapsula, novēlot Ilūkstes novada uzņēmējdarbības vides veiksmīgu attīstību un ikvienam iedzīvotājam personīgo izaugsmi un panākumus.

Zīmīgajā pasākumā klātesošos uzrunāja Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna, Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks, LPR administrācijas vadītāja Iveta Maļina- Tabūne, Daugavpils novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins, uzņēmēji.

“Telpisko režģu pārsegumu sistēmu ražotnes izbūve Ilūkstes novadā ir viens no projektiem, kuru Latgales programmas ietvaros būvniecību uzsāk. Investora: SIA “Iron DNA Construction” ražotne būs piemērota dažādu nozaru būvju projektēšanai un būvniecībai. Tā būs piemērota gan industriāla rakstura ēku būvniecībai, gan arī sporta kompleksiem, noliktavām un nojumēm, tirdzniecības centriem, rūpnīcu korpusiem, transporta būvēm un sabiedrisko ēku elementiem,” savā uzrunā klātesošiem teica SIA “Iron DNA Construction” pārstāve Paula Kveska.

Oskars Zuģickis, LPR sabiedrisko attiecību speciālists, e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv