Ievērojami pieaudzis sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņēmušo skaits DI projekta ietvaros

Arvien vairāk Latgales reģiona iedzīvotāji izmanto projektā  “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (turpmāk – DI projekts) pieejamos pakalpojumus.

DI projekta ietvaros apmaksātu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana līdz 2019. gada 31. decembrim kopskaitā tika nodrošināta 16 Latgales reģiona pašvaldībās, kas liecina, ka pozitīvi mainījusies projekta sadarbības partneru attieksme pret deinstitucionalizācijas procesu kopumā un apstiprina nepieciešamību pēc jaunu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveides.

Latgales reģiona bērniem ar FT sniegtie pakalpojumi

No projekta ietvaros izvērtētajiem bērniem ar FT līdz 2019. gada beigām pakalpojumus kopumā bija saņēmuši 219 bērni (unikālās personas) un bērnu likumiskie pārstāvji (100 unikālās personas). Skaitliski lielākais pakalpojumus saņēmušo bērnu skaits ir Rēzeknes pilsētā (49), Daugavpils pilsētā (32), kā arī Ludzas novadā (24), Daugavpils novadā (21) un Rēzeknes novadā (19).

Izvērtējot pakalpojumus saņēmušo bērnu skaitu attiecībā pret kopējo pašvaldībās izvērtēto bērnu ar FT skaitu, novērojams, ka 8 pašvaldībās pakalpojumus saņēmuši vairāk nekā 50% no izvērtētajiem bērniem (Riebiņu novads, Rēzeknes pilsēta, Ilūkstes novads, Viļānu novads, Ludzas novads, Daugavpils novads, Viļakas novads, Rugāju novads). Pārējās pašvaldībās pakalpojumus uzsākuši saņemt aptuveni 30%-40% izvērtēto bērnu, izņemot Dagdas novadu, kur šis rādītājs ir 10%. Savukārt  Aglonas, Zilupes un Vārkavas novada pašvaldībās līdz 2019. gada beigām bērni ar FT pakalpojumus vēl nebija uzsākuši saņemt.

Kopumā DI projekta ietvaros 207 bērni ir saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, 8 bērni sociālās aprūpes pakalpojumus, un 13 bērni saņēmuši “atelpas brīža” pakalpojumus. Biežākie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bijuši: fizioterapija, masāža, reitterapija, kanisterapija. Biežāk šie pakalpojumi sniegti bērniem Rēzeknē un Daugavpilī, kā arī Ludzas novadā.

Par DI projekta ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem bērniem ar FT salīdzinoši lielākās summas ir kompensētās Ludzas un  Daugavpils novadu pašvaldībām, kā arī Daugavpils un Rēzeknes pilsētām.

Latgales reģiona pilngadīgām personām ar GRT sniegtie pakalpojumi

No DI projekta ietvaros LPR izvērtētajām pilngadīgām personām ar GRT līdz 2019. gada beigām pakalpojumus kopumā bija saņēmušas 94 (unikālās personas). Skaitliski lielāks pakalpojumus saņēmušo personu skaits ir Daugavpils pilsētā (28), Rēzeknes pilsētā (15), Ludzas novadā (8).

Salīdzinot pakalpojumus saņēmušo personu skaitu attiecībā pret kopējo pašvaldībās izvērtēto pilngadīgo personu ar GRT skaitu, novērojams, ka kopumā 2 pašvaldībās pakalpojumus saņēmuši vairāk nekā 50% no izvērtētajiem  – Kārsavas novadā (7 no 11 personām), Dagdas novadā (3 no 5 personām). Daugavpils pilsētā pakalpojumus uzsākuši saņemt 42% no izvērtētajām personām (28 no 67 personām), Rēzeknes pilsētā – 33% (15 no 45 personām). 8 pašvaldībās pakalpojumus saņemt uzsākušo personu īpatsvars kopējā izvērtēto personu skaitā ir 9%-33%. Savukārt 5 pašvaldībās (Aglonas, Baltinavas, Krāslavas, Rēzeknes, Riebiņu novadi) līdz 2019. gada  beigām pilngadīgās personas ar GRT pakalpojumus vēl nebija uzsākušas saņemt.

DI projekta ietvaros biežāk sniegtie pakalpojumi ir fizioterapeita individuālās konsultācijas, to saņēmušas 23 personas, psihologa individuālās konsultācijas (23 personas), 21 persona izmantojusi un turpina izmantot specializēto darbnīcu pakalpojumus, 16 personas apmeklē dienas aprūpes centrus, bet 15 personas izmanto grupu dzīvokļus, 7 personas iesaistījušas atbalsta grupās un grupu nodarbībās, 3 personas saņēmušas psihiatra individuālās konsultācijas, bet pa vienai personai – aprūpes pakalpojumu un atelpas brīža pakalpojumu.

Arī bijušie VSAC klienti uzsākuši pastāvīgu dzīvi sabiedrībā un saņem pakalpojumus DI projekta ietvaros. Daugavpils pilsētā 5 personas izmanto grupu dzīvokļa pakalpojumu un 1 persona apmeklē specializētās darbnīcas. Daugavpils novadā visi 4 bijušie VSAC klienti ir izmantojuši psihologa individuālās konsultācijas un dienas aprūpes centra pakalpojumus.

Par DI projekta ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem pilngadīgām personām ar GRT salīdzinoši lielākās kompensētās summas ir Daugavpils pilsētai, Preiļu, Balvu un Daugavpils novadiem.

2019. gadā tika īstenotas arī citas nozīmīgas projekta aktivitātes.

2020. gada decembrī Latgalē aizsākās sarunu pēcpusdienu cikls ģimenēm, kuras apsver iespēju kļūt par audžuģimeni, aizbildni vai adoptētāju, kas guva lielu atsaucību un pulcēja vairākus interesentus.

Lai palielinātu Latgales pašvaldību sabiedrisko attiecību un sociālo dienestu speciālistu u.c. interesentu vienotu izpratni  par Deinstitucionalizācijas procesiem un veicinātu sabiedrības un speciālistu attieksmes maiņu par DI projektā iesaistītajām mērķa grupām, LPR rīkoja apmācību semināru par sociālo mediju un digitālā mārketinga iespējām, rīkiem un risinājumiem DI procesa īstenošanā.

Novembrī notika reģiona DI vadības grupas sanāksme un pieredzes apmaiņas pasākums, lai iepazītu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas pieredzi  un pārņemtu labāko praksi sociālo pakalpojumu nodrošināšanā Rēzeknes pilsētā un  novadā.

Lai vairotu empātiju un izpratni par bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, atbalstot bērnu ģimenes un palīdzot bērniem atbilstoši viņu iespējām dzīvot pilnvērtīgu dzīvi sabiedrībā, augustā tika organizēta integrējošā nometne bērniem ar FT.

Arī šogad turpinām iesākto darbu, lai sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi dzīvesvietā personām ar invaliditāti, bērniem un bērnu vecākiem kļūtu vēl pieejamāki.

DI projekts tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti, bērniem ar FT un viņu likumiskajiem pārstāvjiem. To no 2015. līdz 2023. gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu īsteno Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām un valsts sociālās aprūpes centru “Latgale”.

Latvijā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību koordinē Labklājības ministrija, un to īsteno visā Latvijā – Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales un Rīgas plānošanas reģionos.

Vairāk informācijas:

ESF projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” vadītāja Ināra Krūtkrāmele, e-pasts: inara.krutkramele@lpr.gov.lv

 

Informācija sagatavoja: 

DI projekta sabiedrisko attiecību speciālists Oskars Zuģickis, t.: 654 40862,

e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv