Ekonomikas ministrijas aktualitātes par atbalstu uzņēmējiem

Aktualitātes

par #atbalstsuzņēmējiem

Svarīgi par Covid – 19

 1. Paplašina dīkstāves atbalsta saņemšanas iespējas www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/62043-paplasina-dikstaves-atbalsta-sanemsanas-iespejas
 2. Lemj par ES fondu projektu izdevumu līdzfinansēšanu COVID-19 ietekmē www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/es_fondi/62041-lemj-par-es-fondu-projektu-izdevumu-lidzfinansesanu-covid-19-ietekme

 3. Kopsavilkums: atbalsta pasākumi nodokļu jomā COVID-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/62026-kopsavilkums-atbalsta-pasakumi-nodoklu-joma-covid-19-krizes-skartajiem-uznemumiem

 4. Covid-19: Svarīga informācija da udzdzīvokļu māju iedzīvotājiem un apsaimniekotājiem em.gov.lv/lv/jaunumi/27656-covid-19-svariga-informacija-daudzdzivoklu-maju-iedzivotajiem-un-apsaimniekotajiem

 5. Atliek ūdens patēriņa skaitītāju dzīvokļos verificēšanu ārkārtējās situācijas laikā em.gov.lv/lv/jaunumi/27658-atliek-udens-paterina-skaititaju-dzivoklos-verificesanu-arkartejas-situacijas-laika

 6. Valdība lemj par jauniem ierobežojumiem tirdzniecības vietās un pircēju uzvedībai em.gov.lv/lv/jaunumi/27633-valdiba-lemj-par-jauniem-ierobezojumiem-tirdzniecibas-vietas-un-pirceju-uzvedibai

 7. Maksimālai cilvēku aizsardzībai noteiktas prasības sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem em.gov.lv/lv/jaunumi/27630-maksimalai-cilveku-aizsardzibai-noteiktas-prasibas-sabiedriskas-edinasanas-uznemumiem

 8. Precizētas prasības, uz kādiem tirdzniecības centriem attiecināmi darbības ierobežojumi brīvdienās un svētku dienās em.gov.lv/lv/jaunumi/27599-precizetas-prasibas-uz-kadiem-tirdzniecibas-centriem-attiecinami-darbibas-ierobezojumi-brivdienas-un-svetku-dienas

 9. Valsts darba insekcijas ieteikumi darba devējiem un darbiniekiem COVID-19 izplatības laikā stradavesels.lv/jaunumi/valsts-darba-inspekcijas-ieteikumi-darba-devejiem-un-darbiniekiem-covid-19-izplatibas-laika/
 10. Informatīva kampaņa #Ēkultūra aicina kultūras norises izbaudīt virtuāli, paliekot mājās www.km.gov.lv/lv/ministrija/jaunumi/informativa-kampana-ekultura-aicina-kulturas-norises-izbaudit-virtuali-paliekot-majas-4961
 11. Pagarināts 2019. gada pārskata iesniegšanas termiņš biedrībām, nodibinājumiem, arodbiedrībām un reliģiskajām organizācijām www.vid.gov.lv/lv/pagarinats-2019-gada-parskata-iesniegsanas-termins-biedribam-nodibinajumiem-arodbiedribam-un

 12. Tiek ieviesti stingrāki personu fiziskās distancēšanās noteikumi COVID-19 izplatīšanās ierobežošanai mk.gov.lv/lv/aktualitates/tiek-ieviesti-stingraki-personu-fiziskas-distancesanas-noteikumi-covid-19-izplatisanas 
 13. Covid-19 skartie uzņēmēji var pieteikties ALTUM atbalsta programmām em.gov.lv/lv/jaunumi/27550-covid-19-skartie-uznemeji-no-sodienas-var-pieteikties-altum-atbalsta-programmam
 14. LIAA konsultatīvais tālrunis uzņēmējiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai – 68803505 em.gov.lv/lv/jaunumi/27547-liaa-konsultativais-talrunis-uznemejiem-covid-19-krizes-parvaresanai-68803505
 15. Valdība lemj par atbalstu uzņēmējiem un paplašina piesardzības pasākumus Covid-19 izplatības ierobežošanai mk.gov.lv/lv/aktualitates/valdiba-lemj-par-atbalstu-uznemejiem-un-paplasina-piesardzibas-pasakumus-covid-19-0
 16. Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu (14.03.2020) em.gov.lv/lv/jaunumi/27397-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu-14032020
 17. Covid-19: jautājumi un atbildes mk.gov.lv/lv/aktualitates/atbildes-uz-biezak-uzdotajiem-jautajumiem-saistiba-ar-covid-19
 18. Covid-19 izplatības ierobežošanai tirgotājiem jānodrošina papildu drošības pasākumi veikalos em.gov.lv/lv/jaunumi/27509-covid-19-izplatibas-ierobezosanai-tirgotajiem-janodrosina-papildu-drosibas-pasakumi-veikalos
 19. Vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanai lielākie tirgotāji gatavi ieviest papildu drošības pasākumus veikalos em.gov.lv/lv/jaunumi/27412-virusa-covid-19-izplatibas-ierobezosanai-lielakie-tirgotaji-gatavi-ieviest-papildu-drosibas-pasakumus-veikalos
 20. COVID-19 ietekmes mazināšanai komersantiem būs pieejami aizdevumi apgrozāmajiem līdzekļiem un kredītbrīvdienu garantijas em.gov.lv/lv/jaunumi/27474-covid-19-ietekmes-mazinasanai-komersantiem-bus-pieejami-aizdevumi-apgrozamajiem-lidzekliem-un-kreditbrivdienu-garantijas
 21. PTAC un KP aicina uzņēmējus ārkārtējās situācijas laikā būt godprātīgiem em.gov.lv/lv/jaunumi/27467-ptac-un-kp-aicina-uznemejus-arkartejas-situacijas-laika-but-godpratigiem
 22. Nodokļu brīvdienas uzņēmējiem mazinās apgrozāmo līdzekļu trūkumu un palīdzēs risināt piespiedu dīkstāvi em.gov.lv/lv/jaunumi/27465-nodoklu-brivdienas-uznemejiem-mazinas-apgrozamo-lidzeklu-trukumu-un-palidzes-risinat-piespiedu-dikstavi
 23. SPRK: Krīzes situācijā namu pārvaldniekiem ir jānodrošina piekļuve sakaru tīkliem daudzīvokļu ēkās www.sprk.gov.lv/events/sprk-krizes-situacija-namu-parvaldniekiem-ir-janodrosina-piekluve-sakaru-tikliem-daudzivokl 
 24. CFLA: Kā rīkoties, ja ārkārtējās situācijas dēļ rodas pārtraukums būvniecībā www.cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2020/ka-rikoties-ja-arkartas-situacijas-del-rodas-partraukums-buvnieciba 
 25. Vadlīnijas būvniecības nozares darba devējiem un darbiniekiem vīrusa Covid-19 ierobežošanas laikā www.latvijasbuvnieki.lv/vadlinijas-buvniecibas-nozares-darba-devejiem-un-darbiniekiem-virusa-covid-19-ierobezosanas-laika/
 26. Par iepirkuma līguma grozījumiem, ja līgumu nav iespējams izpildīt ārkārtējās situācijas dēļ www.iub.gov.lv/lv/node/1058
 27. Svarīgi ES fondu projektu īstenotājiem: lēmumi ārkārtējās situācijas laikā ir rūpīgi jādokumentē www.cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2020/es-fondu-projektu-istenotajiem-lemumi-sai-laika-ir-rupigi-jadokumente
 28. Aicinājums darba devējiem, nodarbinātajiem un darba aizsardzības speciālistiem www.incsr.eu/aicinajums-darba-devejiem-nodarbinatajiem-un-darba-aizsardzibas-specialistiem/

Aktuālās ziņas: 

 1. Pagarināta pieteikšanās ES fondu atbalstam energoefektivitātes palielināšanai apstrādes rūpniecībā www.cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2020/pagarinata-pieteiksanas-es-fondu-atbalstam-energoefektivitates-palielinasanai-apstrades-rupnieciba

 2. Izsludināts konkurss „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2020em.gov.lv/lv/jaunumi/27302-izsludinats-konkurss-energoefektivaka-eka-latvija-2020

 3. Sāk īstenot ES fondu programmu uzņēmējiem finansējuma piesaistei kapitāla tirgos em.gov.lv/lv/jaunumi/27328-sak-istenot-es-fondu-programmu-uznemejiem-finansejuma-piesaistei-kapitala-tirgos
 4. SPRK: Krīzes situācijā namu pārvaldniekiem ir jānodrošina piekļuve sakaru tīkliem daudzīvokļu ēkās www.sprk.gov.lv/events/sprk-krizes-situacija-namu-parvaldniekiem-ir-janodrosina-piekluve-sakaru-tikliem-daudzivoklu
 5. Aicinām noslēgt brīvprātīgu vienošanos energoefektivitātes uzlabošanai 
 6. Bezmaksas digitālais rīks OiRA palīdz mazajiem uzņēmējiem strādāt drošāk
 7. Valsts darba inspekcija aicina pieteikties labas prakses konkursam “Zelta ķiverestradavesels.lv/jaunumi/vdi-aicina-pieteikties-labas-prakses-konkursam-zelta-kivere 
Finanses: 

 1. Pagarināta pieteikšanās ES fondu atbalstam energoefektivitātes palielināšanai apstrādes rūpniecībā www.cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2020/pagarinata-pieteiksanas-es-fondu-atbalstam-energoefektivitates-palielinasanai-apstrades-rupnieciba
 2. ALTUM nodrošinās garantijas bankas kredīta brīvdienām Covid-19 skartajiem uzņēmumiem www.altum.lv/lv/jaunumi/altum-nodrosinas-garantijas-kredita-brivdienam-covid-19-skartajiem-uznemumiem
 3. ALTUM krīzes ietekmētajiem uzņēmumiem darbības nodrošināšanai piedāvās apgrozāmo līdzekļu aizdevumus www.altum.lv/lv/jaunumi/altum-krizes-ietekmetajiem-uznemumiem-darbibas-nodrosinasanai-piedavas-apgrozamo-lidzeklu-aizdevumus
 4. Sāk īstenot ES fondu programmu uzņēmējiem finansējuma piesaistei kapitāla tirgos cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2020/sak-istenot-es-fondu-programmu-uznemejiem-finansejuma-piesaistei-kapitala-tirgos
 5. NVO programma Baltijas jūras reģionam! www.norden.lv/grantu-programmas/nvo-programmas/nvo-programma-baltija-juras-regionam/a
 6. Atbalsts putnkopības nozarei profilaktiskajiem pasākumiem www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/atbalsts-putnkopibas-nozarei-profilaktiskajiem-pasakumiem-1009
 7. Atbalsts investīcijām mazajiem lauksaimniekiem www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/atbalsts-investicijam-mazajiem-lauksaimniekiem-1010
 8. Atbalsts mežu ieaudzēšanai un iznīcinātu mežaudžu atjaunošanai www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/atbalsts-mezu-ieaudzesanai-un-iznicinatu-mezaudzu-atjaunosanai-1011
 9. Izludināta pieteikšanās Baltic Bonus programmas finansējumam viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/baltic_bonus/jaunumi/?year=2020&text_id=41083
 10. Iespēja pieteikties BAFF stipendijai pētniecībai ASV viaa.gov.lv/lat/stipendijas/stipendiju_piedavajumi/?text_id=41061
 11. Informācija Apvārsnis 2020 projektu īstenotājiem par Covid-19 kā Force majeure viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/apvarsnis_2020_red/progr_petn_jaunumi/?text_id=41124
 12. Izsludinātas izmaiņas Apvārsnis 2020 projektu konkursos viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/apvarsnis_2020_red/progr_petn_jaunumi/?text_id=41119

 13. Apvārsnis 2020 projektu iesniegšanas termiņi pagarināti jau 8 apakšprogrammās viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/apvarsnis_2020_red/progr_petn_jaunumi/?text_id=41137
Aktuālie pasākumi: 

Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvā iespēju tiešsaistē mācīties finanšu pratību un iegūt darba meklēšanā noderīgas zināšanas www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=2&txt=6307&from=0

Aktuālais par Covid-19 Ekonomikas minisitrijas mājas lapā