Dienas aprūpes centra būvdarbi Rugāju novadā tuvojas nobeigumam

ERAF projekta Nr.9.3.1.1/18/I/016 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Rugāju novadā” ietvaros būvdarbi tuvojas noslēgumam. Uzņēmums SIA “Rufs” iekļaujas noslēgtā būvniecības līguma termiņos un objektā ir paveicis lielāko daļu būvdarbu.

Dienas aprūpes centra telpas ir iekārtotas gaišas un mājīgas, izbūvētas nepieciešamās palīgtelpas, katrai apmeklētāju grupai ierīkotas savas sanitārās telpas. Apkures telpa aprīkota ar granulu katlu siltuma nodrošināšanai, uzbūvētas divas nobrauktuves iekļuvei ēkā, labiekārtota apkārtne ierīkojot gājēju celiņus, izbūvēts ietves apgaismojums un stāvlaukums, ēkā ierīkota ugunsaizsardzības signalizācijas sistēma. Pēc būvniecības darbu pabeigšanas tiks izsludināts iekārtu, mēbeļu un aprīkojuma iepirkums, lai dienas aprūpes centrs var uzsākt darbību.

Ko stāsta Rugāju novada sociālā dienesta speciālisti par šāda Dienas aprūpes centra nepieciešamību Rugāju novadā?

Ne visi mēs izprotam un iedomājamies, kā ir, kad ģimenē ir bērns vai pieaugušais ar īpašām vajadzībām. Bieži vien ikdiena ir jāpakārto šim ģimenes loceklim. Bez tam  ne visiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem  ir iespēja mācīties un pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā.

Pateicoties tam, ka Rugāju novada Eglaines pamatskolā jau ilgstoši tiek realizētas speciālās izglītības programmas,  arī mēs pašvaldībā esam priecīgi, ka varam kaut nedaudz atvieglot viņu vecāku  un likumisko pārstāvju  ikdienu. Pedagogi un vecāki redz, kā bērni un jaunieši ar katru gadu iegūst jaunas iemaņas, jūtas drošāki sabiedrībā, ar prieku no rīta gatavojas braukšanai uz skolu. Taču uzklausot skolas pedagogus, vecākus, nonācām pie atklāsmes, ka bērniem pietrūkst darbošanās arī vasarā, skolēnu brīvlaikos, tāpat arī pabeidzot skolu, šiem jauniešiem nepieciešama vieta, kur darboties un apgūt prasmes, satikties ar vienaudžiem. Ne visi vecāki var atļauties mērot lielākus attālumus, ir ierobežotas nokļūšanas iespējas, lai saņemtu pakalpojumu, jo visbiežāk šādi centri ir pilsētās.

Kā risinājums nāca projekts “Deinstitualizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” un nebija šaubu, ka jāveido Dienas aprūpes centrs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Un kāpēc Beņislava? Blakus skolai, kuru apmeklē minētā mērķgrupa, infrastruktūra, nepieciešamības gadījumā var nodrošināt ēdināšanu, izmantot skolas mājturības kabinetu prasmju ieguvei. Projekta finansējuma apmērs Dienas aprūpes centra būvniecībai tika piešķirts balsoties uz individuāli izvērtēto personu skaitu novada teritorijā, kuriem ir nepieciešams šis pakalpojums.

Pirmām kārtām, Dienas aprūpes centrā paredzēts sniegt pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām noteikta I vai II grupas invaliditāte un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, jo jau šobrīd šīs personas  ir piedalījušās individuālo vajadzību izvērtēšanā un personām ir izstrādāts atbalsta plāns ar rekomendācijām konkrētu pakalpojumu saņemšanai, tās ir 8 pieaugušas personas un 8 bērni. Protams pakalpojums netiks liegts arī citām personām ar īpašām vajadzībām, arī no kaimiņu novadiem.

Jau projektēšanas gaitā ir ņemti vērā visi izvirzītie nosacījumi, bērniem un pieaugušajiem atsevišķas ieejas ēkā, nodarbību telpas, atpūtas telpa un sanitārie mezgli. Paredzēts, ka centrā būs pieejamas dažādas nodarbības, arī virtuvīte, kur mācīties ēst gatavošanas prasmes. Tāpat atsevišķi kabineti fizioterapeita/masiera pakalpojumu nodrošināšanai, psihologa/psihoterapeita konsultāciju sniegšanai.

Lai nodrošinātu piekļuvi ēkai, tiek sakārtota vide – piebraucamais ceļš un  uzbrauktuves.  Dienas aprūpes centrā bērniem tiks nodrošināta uzraudzība un individuāls atbalsts, tādējādi bērnu ar funkcionāliem traucējumiem likumiskie pārstāvji varēs turpināt savas darba gaitas vai ikdienas lietu kārtošanu. Tāds pats atbalsts attiecināms arī uz pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Lai gan  Dienas aprūpes centra iekārtošana vēl turpinās, arī šobrīd dažus pakalpojumus, kā, piemēram, kanisterapija, atbilstoši sastādītajiem individuālajiem plāniem, bērni  jau izmanto. Būs centrs, varēs saņemt pakalpojumus vienuviet!

Informāciju sniedza Rugāju novada sociālā dienesta vadītāja Ilona Dobrovoļska, ilona.dobrovolska@rugaji.lv