Daugavpils Valsts ģimnāzijas skolotāja saņem Ata Kronvalda balvu

Par skolēnu sagatavošanu izciliem sasniegumiem krievu valodas kā svešvalodas olimpiādēs un konkursos, kā arī nozīmīgu ieguldījumu skolēnu zinātniskās pētniecības darbības pilnveidē Daugavpils Valsts ģimnāzijas krievu valodas skolotāja Valentīna Prokofjeva saņēma Ata Kronvalda balvu!
Valentīna Prokofjeva ģimnāzijas 7.-12.klašu skolēniem māca krievu valodu kā 2.svešvalodu. Krievu valodu apgūst vidēji puse ģimnāzijas audzēkņu.
Valentīnai Prokofjevai piemīt īpašs pedagoģiskais talants bērnu individuālo spēju atklāšanā un fantastiskas darbaspējas to pilnveidē līdz izcilībai. Krievu valodu kā svešvalodu ģimnāzijā apgūst gan bērni no jauktām ģimenēm (krievu valodā runā viens no vecākiem), gan bērni, kuri krievu valodu sākuši apgūt tikai 6.klasē iepriekšējā skolā un ikdienā ar to nesaskaras. Lai, uzsākot mācības ģimnāzijā 7.klasē, neviendabīgajā mācību vidē ikviens skolēns mācītos savu spēju līmenī, skolotāja izmanto diferencētu pieeju, veidojot mācību materiālus gan iesācējiem, gan bērniem, kuriem ir sarunvalodas prasme, taču izaicinājums ir rakstu valoda un lasīšana. Skolotāja ir izveidojusi strukturētus mācību materiālus par katru tēmu, kas ļauj mācīties arī individuāli, meklējot informāciju gan mācību grāmatās, gan interneta resursos. Visaizraujošākās ir stundas, kad skolēni prezentē savus pētnieciskos darbiņus par krievu kultūras dārgumiem. Katra skolēna individuālais darbs tiek izvērtēts, veltot uzslavas par īpašo veikumu. Kārtība, disciplīna un humors rada rosīgu darbošanās atmosfēru. Skolēni krievu valodas stundās spēj viens otram uzticēt ļoti personiskus notikumus, mācoties akceptēt dažādību. Arī pati skolotāja veido aizraujošas prezentācijas par dažādiem kultūras fenomeniem. Neierastu faktu izvēle, vārdu spēles, par klasiku kļuvušie skolotājas spārnotie izteicieni, kā arī kvalitatīva mācību procesa organizācija un augstie mācību rezultāti apliecina skolotājas prasmi aizraut skolēnus.
Valentīnas Prokofjevas pedagoga meistarību un talantu apliecina viņas audzēkņu regulārie izcilie sasniegumi gan valsts, gan starptautiskās olimpiādēs. Valsts posmā krievu valodas olimpiāde tiek organizēta 2 grupās – iesācējiem un skolēniem, kuri ģimenē saziņā izmanto krievu valodu. Valentīnas audzēkņi godalgotas vietas gūst abās grupās, veiksmīgi konkurējot ar skolēniem no Rēzeknes, Krāslavas un Rīgas – pilsētām, kurās ir identiska etniskā un valodas vide. Īpašs ir skolotājas un viņas audzēkņu prieks par sasniegumiem starptautiskajās krievu valodas olimpiādēs, kuras organizē Sanktpēterburgas Valsts universitāte, Maskavas Valsts universitāte un citas augstskolas. Šajās olimpiādēs piedalās vienaudži no visas pasaules, tostarp Ukrainas, Baltkrievijas, Kazahstānas, – no valstīm, kurās krievu valoda ir daudz izplatītāka. Vērtētāji atzīst, ka Valentīnas audzēkņi pārsteidz ar krievu kultūras vēstures un literatūras zināšanām. Ikviens, kas ģimnāzijā mācās vai reiz ir mācījies krievu valodu, zina, ko nozīmē daiļdarbu lasīšana, sakāmvārdu, parunu, frazeoloģismu, sinonīmu, antonīmu un kultūrfaktu apguve. Skolotāja uzsver, ka inteliģentam cilvēkam ir jāzina ne tikai ikdienas noplicinātā sarunvaloda, bet saziņā jāizmanto daudzveidīgi izteiksmes līdzekļi. Tos skolēni apgūst, izstrādājot zinātniskās pētniecības un radošos darbus. VISC organizētajās Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencēs valsts posmā katru gadu ir aicināts piedalīties viens vai vairāki Valentīnas audzēkņi, recenzijās saņemot ļoti augstus vērtējumus, un dažkārt tikai kvotu sistēmas dēļ nav ieguvuši godalgotas vietas. Īpaši jāuzsver tas, Valentīnas audzēkņi, kuri 7.klasē mācījās iesācēju grupiņā, 11.klasē spēj konkurēt ar mazākumtautību skolu jauniešiem, kuriem krievu valoda ir dzimtā.
Vērtīgākais skolotājas veikums skolēnu zinātniskās pētniecības prasmju pilnveidē ir Valentīnas organizētie skolēnu zinātniskās pētniecības darbu lasījumi krievu valodā kā svešvalodā. Kopš 2006.gada (jau 14.reizi 2019.gadā) marta sākumā ģimnāzijā pulcējas 9.-11.klašu skolēni un viņu skolotāji gan no Vidzemes, gan Latgales izglītības iestādēm, lai kopā mācītos un smeltos idejas. Lasījumu laikā skolēni gūst zinātniskā darba prezentācijas pieredzi, izklāstot savu pētījumu, atbildot uz vienaudžu un skolotāju – konsultantu jautājumiem. Lasījumos kā mentore piedalās Daugavpils Universitātes Dr.philol. Inna Dvorecka. Lasījumu noslēgumā Valentīna vada semināru skolotājiem – konsultantiem. Katru gadu lasījumos piedalās vidēji 15 dalībnieki no dažādām Latvijas izglītības iestādēm. Lasījumu dalībnieki atzīst, ka gūtā pieredze noder, gatavojoties VISC organizētajām konferencēm.
Valentīnas Prokofjevas pieredze skolēnu zinātniskās darbības pilnveidē ir novērtēta arī starptautiskā līmenī. Kazahstānas Republikas pedagogu informatīvi – metodiskajā žurnālā “Atvērtā skola” (2018.gada marta numurā) ir publicēti gan Valentīnas audzēknes Arīnas Galilejevas darba fragmenti, gan skolotājas Valentīnas Prokofjevas metodiskie materiāli. Skolotāja ir aicināta vadīt tālākizglītības kursus Kazahstānas krievu valodas skolotājiem.
Ļoti atzinīgus vārdus skolotāja izpelnās, vadot profesionālās pilnveides kursus kolēģiem gan Latgalē, gan citos reģionos un arī ārvalstīs. Valentīnas metodiskā darba materiāli ir publicēti vairākos Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes metodisko materiālu krājumos , kā arī viņas veidotajā blogā valentinadvg1.blogspot.com/p/blog-page_21.html. Skolotāja vairākkārt ir piedalījusies Erasmus+ programmas mācīšanās un mācīšanas mobilitātēs un profesionālās pilnveides kursos, tostarp par digitālo pratību. renatemalnace.mozello.lv/projekta-aktivitates/params/post/1176527/220816—seminars-gimnazijas-skolotajiem-par-blogosanu
Visas minētās aktivitātes veido motivējošu un izaugsmi veicinošu vidi un kvalitatīvu pamatu daudzu skolēnu izciliem sasniegumiem krievu valodā.
Ar mērķtiecīgu un radošu darbu, atbildīgu attieksmi pret veicamajiem pienākumiem Valentīna ir apliecinājusi savu piederību Latvijas izcilāko pedagogu saimei.
Valentīnas un viņas audzēkņu sasniegumus skatiet šeit: saite.lv/YdU7I