Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra būvdarbi Kārsavas novadā tuvojas nobeigumam

ERAF projekta Nr. 9.3.1.1/18/I/019 “Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem izveide Kārsavas novadā” īstenošana tuvojas noslēgumam.

Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā – Vienības ielā 52, Kārsavā, ir izremontētas visas telpas, nomainīti logi, sakārtota apkures sistēma, ēkai nomainīts jauns jumts, atjaunota ēkas fasāde un labiekārtota apkārtējā vide. Pašreiz tiek veikta mēbeļu, sadzīves tehnikas un aprīkojuma iegāde, kas daļēji jau ir īstenota, un drīz centrs varēs uzsākt darbību.

Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā paredzēts sniegt pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām noteikta I vai II grupas invaliditāte un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuras ir piedalījušās individuālo vajadzību izvērtēšanā un kurām ir izstrādāts atbalsta plāns ar rekomendācijām konkrētu pakalpojumu saņemšanai. Tās ir 10 pieaugušas personas un 8 bērni, kas saņems dienas aprūpes centra pakalpojumus, 6 pieaugušas personas, kas saņems specializēto darbnīcu pakalpojumus, ka arī 12 bērni, kas saņems sociālas reabilitācijas pakalpojumus. Protams pakalpojums netiks liegts arī citām personām ar īpašām vajadzībām.

Plānotie pakalpojumi bērniem un pieaugušām personām ir nodalīti 2 atsevišķos ēkas blokos, un telpas ir pielāgotas cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem. Projekta dalībniekiem būs iespēja darboties 2 specializētajās darbnīcās, vienā no tām tiks ierīkota darbnīca atbilstoši profilam “Aušana un rokdarbi”, šajā telpā paredzēts iekārtot studio tipa atpūtas telpu, lai pēc aktīvas darbošanās būtu iespēja arī atpūsties. Vēl vienā specializētās darbnīcas darba telpā tiks apgūtas sveču, ziepju liešanas prasmes, kā arī attīstītas jaunas iemaņas keramikas veidošanā.

Savukārt dienas aprūpes centra pakalpojuma ietvaros cilvēkiem ar invaliditāti tiks nodrošinātas aktivitātes, kas veicinās viņu sociālās prasmes un palīdzēs viņiem integrēties sabiedrībā. Dienas aprūpes centrā tiks ierīkots virtuves stūrītis, kur varēs apgūt ēdiena pagatavošanas prasmes, kā arī uzsildīt līdzi paņemto ēdienu.

Paredzētais dienas aprūpes centra pakalpojums nodrošinās bērniem ar funkcionāliem traucējumiem  atbalstu pašaprūpē un speciālistu konsultācijas bērnu ģimenēm. Dažādas nodarbības veicinās prasmju, iemaņu uzturēšanu un attīstīšanu, tiks nodrošinātas radošās, interešu un mākslas nodarbības atbilstoši bērnu vajadzībām, kuru mērķis ir attīstīt bērniem sociālās prasmes, pašapziņu un patstāvīgas funkcionēšanas spējas, lai bērni veiksmīgi varētu iekļauties mūsu ikdienas dzīvē, vidē un sabiedrībā.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma ietvaros bērni varēs piedalīties smilšu terapijas nodarbībās, radoši darboties, vingrot, savukārt, bērnu vecāki atbalstu varēs saņemt piedaloties izglītojošās atbalsta grupās.

Vairāk informācijas: Kārsavas novada domes mājaslapā.

Informāciju sniedza Kārsavas novada pašvaldības Projektu koordinatore Rita Jonikāne, attistiba@karsava.lv