Balvu rajona partnerība izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu

Biedrība „Balvu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtuLauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju. Projektu konkursi tiek organizēti saskaņā ar biedrības „Balvu rajona partnerība” izstrādāto Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 20015.-2020.gadam.

Stratēģija

Rīcības plāns

8.kārta (28.08.2020. – 28.09.2020.)

R.1.1. “Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”

R.1.2. “Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai”

Sludinājums

Pašnovērtējums par projekta atbilstību

7.kārta (11.11.2019. – 11.12.2019.) noslēgusies

R.2.1. “Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojuma pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”

R.2.6. “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”

Sludinājums

Pašnovērtējums par projekta atbilstību

6.kārta (10.06.2019. – 10.07.2019.) noslēgusies

R.1.1. “Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”

R.1.2. “Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai”

Sludinājums

Pašnovērtējums par projekta atbilstību

5.kārta (25.02.2019. – 25.03.2019.) noslēgusies

R.2.1. “Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojuma pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”

R.2.6. “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”

R.2.7. “Nemateriālo kultūras vērtību saglabāšana un popularizēšana”

Sludinājums

Pašnovērtējums par projekta atbilstību

4.kārta (15.12.2017. – 15.01.2018.) noslēgusies

R.1.1. “Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”

R.1.2. “Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai”

Sludinājums

Pašnovērtējums par projekta atbilstību

3.kārta (28.08.2017. – 28.09.2017.) noslēgusies

R.2.1. “Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”

R.2.6. “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”

Sludinājums

2.kārta (28.03.2017. – 28.04.2017.) noslēgusies

R.1.1. “Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”

R.1.2. “Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai”

Sludinājums

1.kārta (18.04.2016. – 18.05.2016.) noslēgusies

R.1.1.“Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”

R.1.2.“Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai”

R.2.1.“Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”

R.2.2.“Baltinavas vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana”

R.2.3.“Dabas parka “Balkanu kalni” tūrisma un sporta piedāvājumu pilnveidošana”

R.2.4.“Brīvdabas estrādes Rugājos atjaunošana un tās apkārtnes labiekārtošana”

R.2.5.“Arhitektūras pieminekļa „Bēržu kapu kapliča” atjaunošana”

R.2.6.“Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”

R.2.7.“Nemateriālo kultūras vērtību saglabāšana un popularizēšana”

Sludinājums

KontaktinformācijaDarbības teritorija
Adrese: Tautas iela 1, Balvi, Balvu nov., LV-4501Balvi, Viļaka, Baltinavas pagasts, Balvu pagasts, Bērzkalnes pagasts, Bērzpils pagasts, Briežuciema pagasts, Kubulu pagasts, Kupravas pagasts, Lazdukalna pagasts, Lazdulejas pagasts, Medņevas pagasts, Rugāju pagasts, Susāju pagasts, Šķilbēnu pagasts, Tilžas pagasts, Vectilžas pagasts, Krišjāņu pagasts, Vecumu pagasts, Vīksnas pagasts, Žīguru pagasts
Kontaktpersona: Ilona Džigure
Tālrunis:+371 29134410
e-pasts:balvurajpartneriba@gmail.com
www.balvi.partneribas.lv