Balvu novada pašvaldība izsludina konkursu “Esi uzņēmējs Balvu novadā!”

Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību Balvu novadā, sekmējot jaunu uzņēmumu veidošanos, darba vietu rašanos, preču un pakalpojumu noietu, prioritāri atbalstu sniedzot inovatīvām un sociāli atbildīgām idejām.

Granta pretendents ir fiziska persona, kura plāno uzsākt un veikt uzņēmējdarbību Balvu novada administratīvajā teritorijā vai komersants, kurš ir reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā un veic saimniecisko darbību Balvu novada administratīvajā teritorijā ne ilgāk kā trīs gadus pirms pieteikuma iesniegšanas Konkursam.

Konkursa īstenošanai no Balvu novada pašvaldības kārtējā gada budžeta līdzekļiem piešķirts Grants, nosakot vienam konkursa pretendentam maksimāli pieejamo neatmaksājamo atbalsta summu ne vairāk kā 2000,00 EUR (divi tūkstoši euro). Granta pretendentam ir jānodrošina līdzfinansējums vismaz 5% apmērā no piešķirtās Granta summas.

Grantu piešķir:

1) uzņēmuma reģistrācijas izmaksā,
2) izejmateriālu iegādes izmaksām,
3) iekārtu un inventāra iegādei.

Biznesa ideju konkursa pieteikumu iesniegšana no 2020.gada 4. jūnija līdz 3. jūlijam plkst.16.00

Pielikumā:

Konkursa nolikums
Vērtēšanas kritēriji
Pieteikuma anketa

Konkursa rīkotāja kontaktpersona papildus informācijai – uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Gunta Božoka, Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā Vidzemes ielā 2b, Balvos, e-pasts biznesacentrs@balvi.lv, tel.nr.  26461435.