Atbalsts ražotņu un produktu atbilstības novērtēršanai

Atbalstu var saņemt, lai apliecinātu, ka attiecīgā ražotne, produkts, process, pakalpojums atbilst mērķa tirgos noteiktām prasībām, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kompetento iestāžu vai sadarbības partneru prasībām, kuru apgrozījums pārsniedz 150 miljonus euro gadā.

Atbalstu var saņemt:

* kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1.pielikumu (link is external)

Attiecināmās izmaksas:
ne vairāk kā 25 000 euro vienam gala labuma guvējam gadā

  • neatkarīgas trešās personas vai kompetentās iestādes pakalpojumu izmaksas, lai apliecinātu, ka attiecīgais produkts, process, pakalpojums vai ražotne atbilst tirgus prasībām
  • ražotņu un produktu atbilstības ekspertīžu izmaksas
  • maksa par sertificēšanas centru un testēšanas laboratoriju pakalpojumiem, ja tiek sertificēta vai testēta vesela vai viena produktu kategorija vai grupa, nevis viena atsevišķa produktu partija
  • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā

Atbalsta intensitāte:

Līdz 11.03.2020. – 50% no kopējām attiecināmajām izmaksām
Sākot ar 12.03.2020. – 80% no kopējām attiecināmajām izmaksām

Pieteikšanās kārtība atbalsta finansējuma saņemšanai

Maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņš

  • Par darbībām, kas veiktas no 2018.gada 1.maija līdz 19.augustam – līdz 2018.gada 20.novembrim.
  • Par darbībām, kas veiktas no 2018.gada 20.augusta – ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no datuma, kad ir beigusies atbilstošā darbība.