Apstiprināts Riebiņu novada 2020. gada budžets

21. janvārī Riebiņu novada domes sēdē tika apstiprināts 2020. gada budžets. Riebiņu novada budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2020. gadā plānots EUR 5 902 647, atlikums uz 01.01.2020. – EUR 404 396. Pamatbudžeta izdevumi 2020. gadā plānoti EUR 6 399 119 apjomā.

Vislielāko īpatsvaru 2020. gada izdevumos paredzēts atvēlēt izglītībai – EUR 1 586 894 jeb 24,8%. Lielākās investīcijas, kas saistītas ar izglītības iestāžu uzturēšanu: paredzēta Riebiņu vidusskolas iekšpagalma un piebraucamā ceļa sakārtošana, Galēnu pamatskolas un pirmskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” remontdarbi.

Ar 2020. gada 31. augustu tiks slēgta Sīļukalna pamatskola.

Otra lielākā izdevumu pozīcija – ekonomiska darbība, kam atvēlēts 18.3% no kopējiem budžeta izdevumiem jeb EUR 1 168 032. Pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai, klientu apkalpošanai un savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām par izglītība, kultūras un sociālās palīdzības pakalpojumiem atvēlēti EUR 1 060 449 jeb 16.6%. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai un labiekārtošanai paredzēts 13.7% jeb EUR 807 932. 9,4% atvēlēti atpūtai, kultūrai, sportam un reliģijai, bet 9,3% no kopējā budžeta paredzēti sociālai aizsardzībai.

 

 

Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ar Valsts kasi, Riebiņu novada domes atmaksājamo aizdevumu apjoms ir 9% no 2020. gada plānotajiem budžeta izdevumiem.

Lai sekmētu ražošanas attīstību un uzlabotu dzīves kvalitāti lauku teritorijās, tiks pārbūvēta Dārzu iela Galēnu pagasta Lomu ciemā, turpināsies pašvaldības autoceļa Nr. 51 Lauku iela (Aglonas stacija) km 0,00-0,62 un autoceļa Kliškova – Sededži – Stupāni pārbūve; tiks uzsākta Riebiņu novada pašvaldības autoceļa Nr. 1  Polkorona – Voveri  km 0,00-3,70 pārbūve.

Atbilstoši Riebiņu novada attīstības programmai 2019. – 2025. gadam, Riebiņu novada pašvaldība 2020. un 2021.gadā savā darbībā paredzējusi turpināt virzību uz dzīves vides uzlabošanu, iedzīvotāju labklājības līmeņa paaugstināšanos un ilgtspējīgu lauku teritoriju attīstību. Lai realizētu paredzētos uzdevumus pašvaldība plāno šādas galvenās projektu aktivitātes: ar mērķi sekmēt ražošanas attīstību un uzlabot dzīves kvalitāti lauku teritorijās 2021. gadā turpināsies Riebiņu novada pašvaldības autoceļa Nr. 1  Polkorona – Voveri  km 0,70-2,70 un Dārzu ielas Lomu ciemā, Galēnu pagastā pārbūve; turpināsies darbs pie tūrisma infrastruktūras sakārtošanas: ierīkota laivu piestātne un laivu ielaišanas vieta, ierīkota pludmale pie Bicānu ezera Rušonas pagastā; tiks turpināta Izglītības iestāžu teritoriju sakārtošana, ciematu labiekārtojuma elementu atjaunošana un ierīkošana, atbilstoši pašvaldības budžetā pieejamajiem resursiem; lai sakārtotu notekūdeņu savākšanu novadā, tiks turpināta decentralizētās kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas punkta, kas aprīkots ar daudzuma mērītāju, būvēšanu Rušonas un Galēnu pagastā; 2021. gadā paredzēts ierīkot apgaismojumu Liepu ielā Riebiņu pagastā.

Riebiņu novada budžeta ienākumu un izdevumu sīkāks izklāsts tiks atspoguļots pašvaldības informatīvā izdevuma „Riebiņu novada ziņas” marta numurā.

Sabiedrisko attiecību speciālist, Rolands Naglis