Apstiprināts Rēzeknes pilsētas 2020. gada budžets

Ceturtdien, 23. janvārī, ārkārtas domes sēdē deputāti apstiprināja Rēzeknes pilsētas 2020. gada budžetu. Prioritārie virzieni līdzīgi kā iepriekšējos gados ir saglabāt un attīstīt izglītības, kultūras un sporta iestāžu tīklu un to sniegtos pakalpojumus, saglabāt sociālo drošību un atbalstu maznodrošinātajai sabiedrības daļai, kā arī izstrādāt un īstenot infrastruktūras attīstības projektus, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu.

Rēzeknes pilsētas konsolidētā budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2020.gadā tiek prognozēts 40,5 miljonu eiro apmērā. Konsolidētā budžeta izdevumu kopējais apjoms 2020.gadā plānots 57,4 miljoni eiro. Budžeta ieņēmumu samazinājums skaidrojams ar ārējā finansējuma samazinājumu, ko lielākoties pašvaldība saņem no ES struktūrfondiem.

Konsolidētais Rēzeknes domes budžets sastāv no pamatbudžeta, kas veidojas no nodokļu, nodevu, nenodokļu ieņēmumiem un saņemtajiem maksājumiem, tajā skaitā ieņēmumiem no pašvaldības iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, ieņēmumiem pašvaldības budžetā Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai un valsts budžeta transfertiem, kā arī speciālā budžeta, kas veidojas no autoceļu fonda, dabas resursu nodokļa, ziedojumiem un dāvinājumiem.

Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 40,5 miljonu eiro apmērā. Pamatbudžeta ieņēmumos valsts budžeta transferti plānoti 22,4 miljonu eiro apmērā, kas ir 55% no kopējiem ieņēmumiem.

Būtiskākais pašvaldības budžeta ieņēmumu avots – iedzīvotāju ienākuma nodoklis – šogad tiek prognozēts 13,7 miljonu eiro apmērā, kas ir par 2.3 miljoniem eiro mazāk nekā 2019. gada faktiskie ieņēmumi. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa pašvaldības budžetā veido 34 % no pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem.

 1. gadam dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda Rēzeknes pilsētai noteikta 8.3 miljonu eiro apmērā.

Nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma (par zemi, ēkām, būvēm un mājokļiem) 2020.gadā prognozēti 858 tūkstošu eiro apmērā, kas ir 2% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Pamatbudžeta izdevumi plānoti 56,8 miljonu eiro apmērā. Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2020.gada prioritātes salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem nemainīsies. Pamatbudžeta izdevumu sadaļā lielākais izdevumu apjoms ir izglītībai, sociālajai jomai, pilsētas infrastruktūras attīstībai.

Izglītības nozarei izdevumu apjoms tiek plānots 22,5 miljonu eiro apmērā, kas ir 40 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Izdevumi kultūrai, atpūtai un sportam – 9,1 miljoni eiro, kas ir 16 % no pamatbudžeta kopējā apjoma. Ekonomiskajai darbībai izdevumu apjoms tiek plānots 12,4 miljoni eiro jeb 22 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, savukārt sociālajai aizsardzībai 2020.gada pamatbudžetā paredzēti izdevumi 5,6 miljoni eiro, tas ir 10 % no pamatbudžeta kopējā apjoma.

Lielākie Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētie projekti 2020. gadā:

 • Atbalsts komercdarbības attīstībai, izveidojot Kovšu ezera parka darbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru. (Kovšu ezera parka būvniecība; apļveida krustojuma izbūve Brīvības un Viļānu ielas krustojumā; Brīvības un Ezera ielu posmu atjaunošana) – 4,3 miljoni eiro;
 • Nacionālas nozīmes izglītības centra attīstība Rēzeknes pilsētā, izveidojot un modernizējot vispārējās vidējās izglītības mācību vidi kvalitatīvai un mūsdienīgai izglītības ieguvei – 6,4 miljoni eiro;
 • Rēzeknes pilsētas Valsts 1.ģimnāzijas ēkas Dzirnavu ielā 3a, Rēzeknē, energoefektivitātes uzlabošana – 1,2 miljoni eiro;
 • Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados – 1,6 miljoni eiro;
 • Siltumnīcas gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Rēzeknes pilsētā – 518 tūkstoši eiro;
 • Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Rēzeknes pilsētā –  161 tūkstoši eiro;
 • Pievilcīga pilsētvide – Krasta iela gar upi – 835 tūkstoši eiro;
 • Kultūrtūrisma klāsta pilnveidošana pilsētas vēsturiskajā centrā (Krasta iela) – 1,3 miljoni eiro;
 • Zaļās pilsētvides plānošana un pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai Latvijas – Krievijas robežpilsētās – 1,3 miljoni eiro;
 • Rēzeknes pilsētas 2.vidusskolas ēkas Dārzu ielā 17, Rēzeknē, energoefektivitātes uzlabošana” – 393 tūkstoši eiro.

Lielākie pašvaldības finansētie projekti 2020. gadā:

 • Olimpiskā centra Rēzekne būvniecība – 5,2 miljoni eiro;
 • Tehniskās dokumentācijas sagatavošana investīciju projektiem – 841 tūkstoši eiro.

Rēzeknes domes saistības veidojas sakarā ar Rēzeknes domes lēmumiem par finansējumu nodrošināšanu Eiropas Savienības līdzfinansētajiem projektiem, pašvaldības sniegtajiem galvojumiem pašvaldības kapitālsabiedrībām, kā arī plānotajiem investīciju projektiem. Rēzeknes domes saistību apmērs 2020.gadā tiek prognozēts 7,7% no pamatbudžeta ieņēmumiem.

Kopumā Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2020. gada budžets ir vērsts, lai nodrošinātu esošajā līmenī izglītības iestāžu un sociālā dienesta iestāžu pakalpojumus, padarītu pieejamus augsta līmeņa kultūras un sporta pasākumus Rēzeknes pilsētas iedzīvotājiem un pilsētas viesiem, veicinātu veselīgu dzīvesveidu, atjaunotu pašvaldības ielu, ceļu un gājēju ietvju infrastruktūru, īstenotu investīciju plānā iekļautos projektus atbilstoši Rēzeknes pilsētas attīstības programmai 2014.-2020. gadam.

2020. gada budžets veicinās iepriekšējos gados uzsākto pašvaldības aktivitāšu turpināšanu, nodrošinās pašvaldības funkciju izpildi, kā arī pašvaldības aktivitātes Rēzeknes pilsētas tālāka ekonomiskajai attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.

PREZENTĀCIJA