Apstiprināts Līvānu novada pašvaldības budžets 2020. gadam

28.janvārī Līvānu novada dome apstiprināja Līvānu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam.

Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.

Būtiskākie riski un notikumi, kas varētu ietekmēt pašvaldības attīstību nākotnē, ir ierobežojumi pašvaldību kreditēšanas jomā, administratīvi teritoriālās reformas gaita, kā arī kopējā ekonomiskā situācija valstī un globālā mērogā, nodokļu politikas un ES fondu atbalsta intensitātes izmaiņas.

Svarīgākie turpmāko gadu uzdevumi ir nodrošināt stabilu pašvaldības iestāžu darbību un funkciju izpildi, uzlabot iekšējo procesu efektivitāti un darbinieku produktivitāti. Līvānu novada attīstības plānošanas dokumentos definētie stratēģiskie virzieni ir pamats turpmāko gadu pašvaldības izvirzīto mērķu sasniegšanai. Līvānu novada pašvaldības ilgtermiņa politika ir vērsta uz novada kā reģionālas nozīmes attīstības centra izaugsmi, pilnveidojot novada infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai un veidojot Līvānu novadu kā pievilcīgu dzīves vidi visu vecumu iedzīvotājiem, kā arī veicinot iedzīvotāju skaita palielināšanos, ko sekmē darba vietu skaita un vidējās algas pieaugums privātajā un publiskajā sektorā Līvānu novadā.

Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta, speciālā un dāvinājumu un ziedojumu budžeta. Budžets ietver ieņēmumu un izdevumu daļu.

Pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 13 647 407 euro kopsummā. 2020. gada pamatbudžeta izdevumi plānoti 14 267 861  euro apmērā.

Aizņēmumu saņemšana kopsummā 386 288 euro. Aizņēmumu atmaksa kopsummā 881 265 euro. Pamatkapitāla palielināšana 295 247 euro, t. sk. – SIA „Līvānu slimnīca” 4 678  euro un SIA „ Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” 290 569 euro.

Budžeta līdzekļu atlikums uz 01.01.2020. 1 410 678 euro.

Paskaidrojuma raksts par Līvānu novada pašvaldības 2020. gada budžetu.