Aizpildi anketu par Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2021. – 2027. gadam prioritātēm

Ir uzsākta Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2021. – 2027. gadam sagatavošana. Programmas teritorija Latvijā ir Latgales, Vidzemes, Zemgales reģioni, Rīga un Pierīga; Krievijā: Ļeņingradas, Pleskavas reģioni un Sanktpēterburga.
Aicinām programmas teritorijas iedzīvotājus, nevalstiskās organizācijas, uzņēmumus, pašvaldības, valsts un pašvaldību iestādes un citas ieinteresētās puses sniegt viedokli par programmas prioritātēm un nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem.
Aptaujai ir 9 jautājumi un tās aizpildīšana aizņems aptuveni 10 minūtes. Aptaujas anketa būs atvērta līdz 20.12.2020.
Mēs garantējām drošu datu apstrādi, uzglabāšanu un konfidencialitāti, kā arī personu datu un saņemtās informācijas neizpaušanu trešajām personām saskaņā ar prasībām, ko nosaka tiesiskais regulējums.
Personas dati (e-pasta adrese, ja izvēlēsieties norādīt) tiks izmantoti, lai jūs informētu par programmas izstrādi un iespējām piedalīties programmas sabiedriskās apspriešanas procesā. Datu apstrādi veic SIA SAFEGE BALTIJA (Dzirnavu iela 132 – 3, Rīga, LV-1050, e-pasts: ieva.cebura@safege.lv, tālrunis: +371 29488174) saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR). Personas dati tiks apstrādāti tikai atbilstoši paredzētajam mērķim.

Anketa par Programmas prioritētēm

Началась подготовка программы приграничного сотрудничества Россия-Латвия на 2021-2027 годы. Территория действия программы в Латвии – Латгальский, Видземский, Земгальский и Рижский регион; В России: Псковская область, Ленинградская область и Санкт-Петербург.
Приглашаем жителей территории программы, представителей негосударственных организаций, предприятий, государственных учреждений, а также и другие заинтересованные стороны высказать свое мнение о приоритетах программы и необходимых мерах поддержки.
В анкете 9 вопросов, ответы на которые займут около 10 минут. Анкета будет доступна до 20.12.2020.
Мы гарантируем надежную обработку, хранение и конфиденциальность ваших данных, а также неразглашение полученных персональных данных и информации третьим лицам в соответствии с требованиями нормативно-правовой базы.
Персональные данные (если Вы указали адресэлектронной почты) будут использоваться исключительно в целях данного исследования, а также для информирования Вас о ходе разработки Программы. Кроме того, у Вас будет возможность принять участие в публичных слушаниях о Программе. Анализ и хранение данных будет осуществляться SIA SAFEGE Baltija (улица Дзирнаву 132-3, Рига, LV-1050, электронная почта: ieva.cebura@safege.lv, моб: +371 29488174) в соответствии с Общим регламентом защиты персональных данных (GDPR).