Viļakā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem atjauno divas ēkas

Izprotot deinstitucionalizācijas nozīmi Latvijā un nepieciešamību veidot sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus, Viļakas novada pašvaldība 2016. gadā kā sadarbības partneris iesaistījās Latgales plānošanas reģiona īstenotajā projektā “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI)”. Piedalīšanās projekta pasākumu īstenošanā, t.sk. Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna izstrādē, izgaismoja piemērotas infrastruktūras pieejamības problēmu Viļakas novadā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Viļakas novada pašvaldība ir noslēgusi vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta „Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Viļakas novadā” īstenošanu (Nr.9.3.1.1/18/I/017 ). Projekta mērķis ir izveidot infrastruktūru, lai attīstītu sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Viļakas novadā, mazinot institucionālās aprūpes risku. Lai sasniegtu šo mērķi un nodrošinātu projekta mērķa grupu individuālo un sociālo problēmu risināšanu, pašvaldībā šajā 2020.gada pavasarī uzsākta divu ēku vienkāršota atjaunošana.

Abrenes ielā 9 nodrošinās tādu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu kā dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Dienas aprūpes centra mērķis ir veicināt 8 personām ar GRT, prasmju un pašdarbības spēju attīstīšanu, sniegt palīdzību pašaprūpē, rīkot fiziskās un relaksējošās nodarbības un citas aktivitātes, kas pilnveidos personu ar GRT prasmes un veicinās iekļaušanos sabiedrībā.

Savukārt Balvu ielā 10 izveidos un aprīkos grupu dzīvokļus ar atbalstu aprūpē pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

 Aktivitāšu mērķis ir nodrošināt 10 personām ar GRT mājokli Viļakas novadā, atbalstot tos sociālo problēmu risināšanā – prasmju pilnveidošana, pašaprūpe un darba meklēšana, saskarsmes iemaņu apgūšana. Sniedzot grupu dzīvokļu pakalpojumu, tiks nodrošināta diennakts uzraudzība, atbalsts aktīva dzīvesveida veicināšanai un sociālā darbinieka individuālās konsultācijas.

Pašvaldība ir noslēgusi būvdarbu līgumus ar uzņēmēju SIA „OZOLMĀJAS”, kas abās iepirkuma procedūrās iesniedza visizdevīgākos un tehniskajai specifikācijai atbilstošus piedāvājumus, un tika atzīts par uzvarētāju. Līgums ar uzņēmēju SIA „OZOLMĀJAS” tika noslēgts 30.martā, būvdarbu kopējās izmaksas – EUR 186 703.32 bez PVN. Šobrīd te ir uzsākti pirmie sagatavošanās darbi – teritorijas norobežošana drošības pasākumu īstenošanai.

Projekts “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Viļakas novadā” tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” realizācijas ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu.

Informācija sagatavoja: DI projekta sabiedrisko attiecību speciālists Oskars Zuģickis, t.: 654 40862, e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv