23.janvārī Krāslavas novada domes sēdē apstiprināts 2020.gada budžets

2020.gadā budžetu raksturo šādas galvenās prioritātes – izdevumu palielināšana uzņēmējdarbības attīstībai, pilsētas ielu un novada ceļu uzturēšanai un atjaunošanai, kvalitatīvas izglītības sistēmas uzturēšanai visās novada izglītības iestādēs, sociālajām vajadzībām, veicinot sociālo pakalpojumu piedāvājumu attīstību un sociālās iekļautības veicināšanu, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus projektu īstenošanai.

Krāslavas  novada  domes 2020.gada  pamatbudžeta plānotie ieņēmumi   ir  25 455 603  euro, izdevumi 29 055 118  euro.  Starpību starp ieņēmumiem un izdevumiem tiek plānots segt ar līdzekļu atlikumu uz gada sākumu un plānoto Valsts kases aizdevumu Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai.

Budžeta ieņēmumi

Budžeta ieņēmumi plānoti 25 455 603 euro kopsummā un tos veido:

– nodokļu ieņēmumi,

– nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības nodevām, sodiem, ieņēmumiem no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību nerūpnieciskas izmantošanas, ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma un zemes īpašuma pārdošanas),

– ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem (ieņēmumi no vecāku maksām, ieņēmumi par telpu nomu, ieņēmumi par zemes nomu, maksa par personu uzturēšano sociālās aprūpes iestādēs, ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem u.c.),

– mērķdotācijas, kas saņemtas pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, mūzikas, mākslas un sporta skolās nodarbināto programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām,

– mērķdotācijas algotu pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanai,

– mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām),

– ieņēmumi no ES fondiem finansēto projektu īstenošanai,

– pašvaldības budžetā saņemtā dotācija no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda.

2020.gada pašvaldības budžeta ieņēmumu struktūra

IeņēmumiEURApjoms %
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis519187420,4
Nekustamā īpašuma nodoklis6928722,7
Citi nodokļi282000,1
Nenodokļu ieņēmumi1147020,5
Maksas pakalpojumi9780033,8
Mērķdotācija pedagogu darba algai un VSAOIE16954226,7
Dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda579484722,8
Dotācija autoceļu (ielu uzturēšanai)7330342,9
Transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem973101338,2
Citi transferti4956361,9
Kopā25455603100

 

Budžeta izdevumi

2020.gadā Krāslavas novada budžetā tiek plānoti izdevumi 29055118 euro apmērā.

2020.gada pašvaldības budžeta izdevumu struktūra

Izdevumi pēc funkcionālajām kategorijāmEURApjoms %
Izpildinstitūcija24807348,54
Pašvaldības  policija un bāriņtiesa2409220,83
Ekonomiskā darbība1098172837,8
Vides aizsardzība5708311,96
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana17482606,02
Veselība1871460,64
Kultūra, reliģija18839366,48
Izglītība851304629,3
Sociālā aizsardzība24485158,43
Kopā29055118100,00

 

2020.gadā visnozīmīgākās plānotās izmaksas saistītas ar ieguldījumiem uzņēmējdarbībai – investīciju projektos, kas ļaus piesaistīt investīcijas uzņēmējdarbības infrastruktūras nodrošināšanai un darbavietu radīšanai. 2020.gadā plānotas vērienīgas izmaksas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai Krāslavas Varavīksnes vidusskolā un Krāslavas pamatskolā.

 

Nozīmīgākie plānotie investīciju projekti:

InvestīcijasPlānotās investīcijas (EUR) 
SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA
LAD LEADER Sociālo pakalpojumu piedāvājuma attīstība Krāslavas novadā, nodrošinot specializētā transporta pakalpojumus personām ar apgrūtinātu pārvietošanos54394
LV-LT-BY Sociālās iekļautības veicināšana, organizējot kopējus pasākumus un uzlabojot sociālos pakalpojumus Krāslavas un Polockas pašvaldībās100000
ERAF 9.3.1. Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Krāslavas novadā (Plāteru 10 ēkas pārbūve ģimeniskai videi pietuvinātam pakalpojumam, dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas centru telpu remonts bērniem ar FT)200000
IZGLĪTĪBA
ERAF 8.1.2. Krāslavas novada vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana (remontdarbi Krāslavas Varavīksnes vidusskolā un Krāslavas pamatskolā, mēbeļu iegāde, IT tehnoloģiju iegāde, dienesta viesnīcas būvniecība)2069818
ERAF 4.2.2. Saules kolektoru sistēmas uzstādīšana Krāslavas peldbaseina energoefektivitātes uzlabošanai180000
KULTŪRA, SPORTS 
LAD LEADER Dabas parka “Daugavas loki” Adamovas dabas takas daudzveidības saglabāšana un aizsardzība, īstenojot teritorijas apsaimniekošanas pasākumus35000
LV-LT-BY Kulinārā mantojuma un tradicionālo amatniecības prasmju saglabāšana un popularizēšana (Amatniecības darbnīcu izveide Krāslavas pils staļļos)199000
LAD LEADER Velomaršruta izveide un labiekārtošana Latvijas – Baltkrievijas pierobežā23414
VESELĪBA 
ESF 9.2.4. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā34000
IELAS, CEĻI, RAŽOŠANAS ZONAS 
LV-LT-BY Robežšķērsošanas infrastruktūras attīstība, radot priekšnosacījumus robežšķērsošanas procesa uzlabošanai (stāvlaukuma izbūve Pāterniekos)2140176
ERAF 5.6.2. Loģistikas centra attīstība. I kārta (būvprojekta izstrāde)50000
ERAF 5.6.2. Krāslavas un Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās teritorijās (ceļa „Augstkalne-Saksoni” un Augstkalnes ciema Kalna ielas posmu asfaltēšana Ūdrīšu pagastā), projekta partneris Dagdas novada dome2228885
ERAF 5.6.2. Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai (Ražošanas zonas izveide Indras ielā, Indras ielas pārbūve Krāslavā, I kārta), projekta partneris Daugavpils novada dome2675000
ERAF 5.6.2. Ražošanas zonas izveide Indras ielā Krāslavā, II kārta2 288 500
LAD Pamatpakalpojumi Krāslavas novada Kaplavas un Skaistas pagastu prioritāro ceļu pārbūve270000
ERAF 3.3.1. Darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei nepieciešamās uzņēmējdarbības infrastruktūras nodrošināšana Krāslavas novadā162000
Attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija pagastu pārvaldēs169621
Krāslavas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekškvartālu caurbraucamo celiņu seguma atjaunošana (Ezera -Podnieku ielu rajons, Vienības -Aronsona ielu rajons, Baznīcas iela)*281562