Visi plānošanas reģioni tikās VARAM rīkotajā sanāksmē Jelgavā

08.02.2019. Jelgavā notika Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizētā visu piecu Plānošanas reģionu pārstāvju sanāksme, kuras laikā tika apspriesti aktuāli reģionu un pašvaldību attīstības jautājumi, tostarp Nacionālā attīstības plāna un Reģionālās politikas pamatnostādņu izstrādē, remigrācijas veicināšanā un klimata pārmaiņu politikas īstenošanā. Sanāksmi vadīja VARAM valsts sekretāra vietnieks A.Draudiņš.

Par Nacionālā attīstības plānu un Reģionālās politikas pamatnostādņu izstrādi un plānošanas reģionu lomu ziņoja VARAM Reģionālās politikas departamenta direktors Raivis Bremšmits un Pārresoru koordinācijas centra pārstāvis.

Plānošanas reģionu pārstāvjiem tika prezentēts attīstības programmas saturs, ņemot vērā Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību uzstādījumus par reģionālo attīstību.

Tika runāts par plānošanas reģionu līdzdalību reģionālajos semināros un par Reģionālās politikas pamatnostādnēm Reģionālās politikas pamatnostādnēm. VARAM plāno sadarbībā ar plānošanas reģioniem rīkot seminārus par  Viedas specializācijas stratēģiju (RIS3).

Sanāksmes dalībniekiem par remigrācijas uzdevumiem ziņoja vecākais eksperts Varis Putniņš.

Kā zināms 2018.gadā VARAM īstenotais pilotprojekts “Reģionālais koordinators reemigrācijas veicināšanai” tiks  turpināts arī 2019.gadā. Remigrācijas projekta ietvaros jau ir atgriezušās 163 ģimenes jeb 399 cilvēki, kas uzlabo kopējo tautsaimniecību Latvijā. Pieci reģionālie koordinatori turpinās saziņu ar potenciālajiem remigrantiem un noskaidros viņu vajadzības, sagatavojot atbilstošus piedāvājumus par darba un dzīves iespējām Latvijā. Tādējādi ikvienam interesentam ir iespēja bez maksas saņemt reģionālā koordinatora konsultāciju par sev aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar atgriešanos Latvijā konkrētā reģionā. Koordinators vienlaikus ir atbalsta persona, kas palīdz ārvalstīs esošajiem tautiešiem attālināti izvērtēt priekšrocības pārdomātam lēmumam, kā arī sagatavoties, lai veiksmīgi atgrieztos Latvijā. Latgalē šos pienākumus turpinās veikt Astrīda Leščinska.

Remigrācijas procesā aktīvi tiek iesaistītas pašvaldības, kas ir veikušs sekojošus pasākumus:

  • Mainīti pašvaldību saistošie noteikumi, dodot iespēju remigrantiem iestāties dzīvokļa rindā;
  • Pilnveidots grantu programmas nolikums ar nosacījumu piešķirt papildu punktus remigrantiem;
  • Izveidota nekustamo īpašumu datu bāze un interaktīva karte pašvaldības ietvaros;
  • Pašvaldības pievienojusies kustībai «Latvija strādā»;
  • Pilnveidota pašvaldības mājaslapa ar īpašu sadaļu remigrantiem.

Klimata pārmaiņas ir nozīmīgākais globālais risks, kas vērojams arī Latvijā! Par ES un  Latvijas virzību uz oglekļa mazietilpīgumu un klimatnoturīgumu ziņoja VARAM Klimata pārmaiņu departamenta direktore Ilze Prūse.  Līdz šim nozīmīgākais starptautiskais līgums ir Parīzes nolīgums, kura mērķi ir:
Noturēt pasaules vidējās temperatūras pieaugumu būtiski zem 20C robežas (un censties to ierobežot 1.50C robežās);
Uzlabot pielāgošanos klimata pārmaiņu negatīvajām ietekmēm un sekmēt noturīgumu pret klimata pārmaiņām;
Sekmēt investīciju novirzi saskaņā ar oglekļa mazietilpīgu un pret klimata pārmaiņām noturīgu attīstību.

Ilze Prūse tāpat ziņoja par VARAM plānotajiem kapacitātes celšanas projektiem klimata politikas jomā saistībā ar pašvaldībām un reģionālo attīstību.

Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas «Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide» mērķis ir «Mazinātas klimata pārmaiņas un samazināta neaizsargātība pret tām». Programmas ietvaros plānots īstenot 2 iepriekš noteiktos projektus un organizēt 1 atklāto projektu konkursu. Savukārt LIFE programmas integrētais projekts «Greening the cities of Latvia» (LIFE-IP GreCitLat) paredz veicināt Latvijas pilsētu oglekļa mazietilpīgu un klimatnoturīgu attīstību, nodrošinot pāreju uz viedām pilsētām, integrēti samazinot to SEG emisijas un ieviešot tajās pielāgošanās klimata pārmaiņām pasākumus, tādējādi sekmējot Latvijas nacionālo klimata politikas mērķu un Mēru Pakta mērķu sasniegšu.

Sanāksmes beigu daļā notika priekšlikumu apspriešana par plānošanas reģionu dalību/iesaisti LIFE programmas projektā. Plānošanas reģioni izteica priekšlikumus par to turpmāko statusu un darbību.