Visaginā aizritēja otrās apmācības speciālistiem, kas strādā ar riska grupas bērniem un jauniešiem

2019. gada 19. un 20. februārī Visaginā (Lietuvā) norisinājās otrās apmācības speciālistiem, kas strādā ar riska grupas bērniem un jauniešiem. Tajās piedalījās 20 dalībnieki no Latvijas un Lietuvas. Latgales reģionu pārstāvēja Aglonas, Ciblas, Kārsavas, Krāslavas, Ludzas un Viļānu novadu, kā arī Daugavpils pilsētas pašvaldību jaunatnes lietu speciālisti, bāriņtiesu pārstāvji, sociālie darbinieki, psihologi un vietējo biedrību pārstāvji. Savukārt no Lietuvas piedalījās biedrību pārstāvji un sociālie darbinieki no Visaginas rajona pašvaldības un sporta treneri no Ignalinas rajona pašvaldības.

Divu dienu laikā apmācību dalībnieki kopā ar lektoru Juozas Meldžiukas izvērtēja atvērtā darba ar jaunatni (open youth work) principus un metodes, sporta metožu izmantošanu darbā ar riska grupas bērniem un jauniešiem, kā arī kompetenču atzīšanu un esošos rīkus to izvērtēšanā. Dalībnieki apmeklēja Visaginas bērnu dienas centru un arī atvērto jauniešu telpu sporta centrā, lai uzzinātu, kā tiek organizēts darbs ar jaunatni pie projekta partneriem. Starptautiskajās apmācībās dalībnieki arī ģenerēja idejas kopīgiem nākotnes projektiem. Viņi izteica vēlmi kopīgi organizēt nometnes sporta treneriem un sociālajiem darbiniekiem, kuru ietvaros varētu izvērtēt izmantoto metožu efektivitāti darbā ar jaunatni, kopīgi turpināt strādāt pie zināšanu pārneses (know-how) – dalīties ar konkrētām darba metodēm, kā strādāt ar riska grupas bērniem un jauniešiem. Tā kā būtisku lomu bērna un jaunieša dzīves uztverē spēlē ģimene un cilvēki, kas ir līdzās, tad dalībnieki domāja par projektiem, kas palīdzētu uzzināt labākās metodes, kā strādāt ar vecākiem, lai viņi būtu arī mājās atbalsts riska grupas bērniem un jauniešiem.

Pēdējās divu dienu apmācības projekta LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) ietvaros tiks organizētas marta otrajā pusē Latgales reģionā. Paralēli līdz 2019. gada septembrim, balstoties uz apmācību dalībnieku pieredzi, kā arī analizējot katras pašvaldības darbu ar riska grupas bērniem un jauniešiem, tiks veidots metodiskais materiāls – rokasgrāmata darbam ar riska grupas bērniem un jauniešiem latviešu un lietuviešu valodās. Tas būs pieejams Latgales plānošanas reģiona mājas lapā.

Projekts LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.