Uzsākta projekta „Amatniecība bez robežām”, akronīms Crafts, īstenošana

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Latgales plānošanas reģions, kā vadošais partneris, sadarbībā ar piecām Latgales pašvaldībām- Daugavpils pilsētas dome, Rēzeknes novada pašvaldība, Balvu novada pašvaldība, Dagdas novada pašvaldība, Daugavpils novada pašvaldība, un diviem sadarbības partneriem no Krievijas- Pleskavas apgabala Porhovas rajona administrāciju un Pleskavas apgabala Garantiju un Uzņēmējdarbības attīstības fondu, ir uzsācis Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta LV-RU-018 “Amatniecība bez robežām”, akronīms Crafts (Amatniecība), īstenošanu.

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt amatniecības attīstību, sekmējot jaunu kopīgu produktu un pakalpojumu radīšanu, izmantojot pieejamos vietējos resursus un tradicionālās prasmes, kā arī atbalstīt amatniekus uzņēmējdarbības uzsākšanā un veicināšanā.

Projekts vērsts uz amatniekiem, kā vietējās kultūras un tradīciju saglabātājiem un veicinātājiem, jaunu produktu un pakalpojumu radītājiem. Projekts koncentrēts uz sekojošām tradicionālām amatniecības nozarēm- metālapstrāde, tekstilizstrādājumi, tostarp aušana un šūšana, kokapstrāde, keramika un stikls. Tiks veicināta jaunu ideju un iniciatīvu izstrāde amatniecības nozarē, palielinot sadarbību pārrobežu reģionā.

Projekts paredz uzlabot infrastruktūru jau esošajās kultūrvēsturiskajās vietās, kas veicinās tūrisma pakalpojumu attīstību, organizējot izstādes, radošās darbnīcas un interaktīvās meistarklases gan amatniekiem, gan apmeklētājiem- Daugavpils cietokšņa 8.bastiona pulverpagrabs keramikas un metālapstrādes darbnīcu izveide (Daugavpils pilsētas dome), Lūznavas muižas kaltuves attīstība (Rēzeknes novada pašvaldība), Balvu amatnieku māja (Balvu novada pašvaldība), Andrupenes lauku sētas kokapstrādes un metālapstrādes darbnīcas attīstība (Dagdas pašvaldība), Tekstilizstrādājumu radošo darbnīcu telpu atjaunošana Raiņa mājā Berķenelē (Daugavpils novada pašvaldība), Amatnieku mājas attīstība Pleskavas apgabala Porhovas rajonā.

Lai atbalstītu vietējos amatniekus jaunu amatniecības produktu radīšanā un popularizēšanā, projekta ietvaros tiks iegādāts specializēts amatnieku aprīkojums 10 dažādās vietās visā Latgales-Pleskavas pārrobežu reģionā ( Riebiņu, Krāslavas, Ilūkstes, Aglonas, Rugāju, Preiļu, Līvānu, Ciblas novadu pašvaldībās, Porhovas rajonā un Pleskavas apgabalā). To varēs izmantot gan amatnieki, gan radošo darbnīcu un meistarklašu apmeklētāji.

Projekta ietvaros tiks veicināta kopīgo tūrisma produktu un pakalpojumu popularizēšana, izstrādājot kopīgu interneta platformu jaunu produktu popularizēšanai un virtuālai amatnieku sadarbībai un pieredzes apmaiņai. Tiks organizēti dažādi pasākumi- apmācību sesijas amatniekiem jaunu produktu un pakalpojumu attīstībai un uzņēmējdarbības veicināšanai, pārrobežu radošās darbnīcas amatniekiem un mērķauditorijai, amatniecības gadatirgi Latvijā un Krievijā, rīkota starptautiska amatniecības konference.

Projekta kopējais budžets ir 799 740,50 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ir  719 766,45 EUR.  Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija. Projekta īstenošanas periods ir 24 mēneši.

Pirmā partneru tikšanās notika š.g. 19.jūlijā Latgales plānošanas reģionā, Daugavpilī, kur tika izrunāti galvenie projekta mērķi un aktivitātes, kā arī apspriesti interesējošie jautājumi projektu uzsākot. Latgales plānošanas reģiona vadītāja Iveta Maļina – Tabūne uzrunāja visus partnerus un novēlēja visiem veiksmīgu kopīgu projekta realizēšanu.

Informāciju sagatavoja:
Projekta “Amatniecība bez robežām” koordinatore
Natālija Kurakina
Latgales plānošanas reģions
+37164624300, natalija.kurakina@lpr.gov.lv