Uzaicinājums uz piegādātāju apspriedi par apmācību programmas „Pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā” izstrādi

Projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI)” ietvaros plānots veikt tirgus izpēti “Apmācību programmas „Pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā” izstrāde”. Tirgus izpēti visu plānošanas reģionu vārdā organizē un veic Kurzemes plānošanas reģions.

Lai pilnveidotu un precizētu tirgus izpētes tehnisko specifikāciju un nodrošinātu objektīvas un efektīvas pretendentu atlases prasības, Kurzemes plānošanas reģions saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta otro daļu pirms atkārtotas tirgus izpētes “Apmācību programma „Pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā” izstrāde” uzaicina piegādātājus uz apspriedi.

Apspriedē ar piegādātājiem pasūtītāji sniegs savu vīziju par iepērkamo pakalpojumu un pārrunās:

  • prasības apmācību programmas izstrādes speciālistiem;
  • tehniskajā specifikācijā iekļautās prasības.

Apspriede notiks 2019. gada 9. aprīlī pulksten 11.00, Latgales plānošanas reģiona pārstāvniecības Rīgā telpās Torņa ielā 4, III C, Rīgā. Lūdzam pieteikties uz apspriedi, nosūtot informāciju par pārstāvjiem, kas piedalīsies, uz e-pastu: jurists@kurzemesregions.lv, kā arī ziņot par jautājumiem, kas rodas gatavojoties piegādātāju apspriedei.

Apspriede ar piegādātājiem tiks ierakstīta audioierakstā. Apspriedes dalībnieku saraksts un audioieraksts tiks publicēts Kurzemes plānošanas reģiona tīmekļvietnē.

Tirgus izpētes noteikumu projekts