Rugāju un Balvu novadu uzņēmumi audzē apgrozījumu

Lai apzinātu iespējas līdzdarboties uzņēmējdarbības attīstības veicināšanā Rugāju novadā, 2019. gada 18. septembrī Latgales plānošanas reģiona (LPR) uzņēmējdarbības jomas speciālisti – Latgales uzņēmējadrības centra vadītājs Andris Kucins un Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes pārvaldnieka vietnieks Vladislavs Stankevičs viesojās Rugāju novadā, lai ar pašvaldības vadību diskutētu par jomām, kur LPR var sniegt atbalstu biznesa attīstībai. Sarunās ar pašvaldību tika nolemts organizēt individuālas tikšanās ar lielākajiem novada uzņēmējiem apstrādes rūpniecības sektorā.

Rugāju  novada  teritorijas  lielu  platību  aizņem  meži,  purvi,  kuros vasarā bagātīgi ienākas ogu un sēņu ražas.  Rugāju  novada  tradicionālās lauksaimniecības nozares ir piena, gaļas lopkopība un graudkopība, tieši šo darbības jomu saimniekošana ir visizplatītākā. Tomēr pētot uzņēmumu darbības rādītājus, pēc apgrozījuma 2018. gadā vairāk ne kā 60% veidoja meža nozares un transporta, loģistikas pakalpojumu jomu uzņēmumu pienesums.

Pēc sanāksmes Latgales plānošanas reģiona pārstāvji devās uz Balvu novadu, kur tikās ar pašvaldības domes priekšsēdētāju Aigaru Pušpuru. Novada vadītājs tika informēts par iespējām un aktualitātēm uzņēmējiem Latgales reģionā, Latgales speciālās ekonomiskās zonas (LSEZ) priekšrocībām un piedāvājumu.

Izvērtējot LUC sagatavoto Balvu novada uzņēmējdarbības vides pārskatu redzams, ka arī šī novada teritorijā lauksaimnieciskā ražošana pēc uzņēmumu apgrozījuma datiem sastāda mazāk ne kā 10 %. Nozares ar lielāko apgrozījumu ir meža nozare (mežsaimniecība un kokapstrāde), transports (kravu pārvadājumi un auto remmonts) un tirdzniecība. 2018.gadā šo jomu uzņēmumi uzrāda būtisku apgrozījuma pieaugumu.

Jau ziņots, ka piektdien, 2019. gada 13. septembrī Latgales plānošanas reģiona speciālisti tikās ar Vārkavas un Riebiņu novadu vadītājiem, lai diskutētu par jomām, kur LPR var sniegt atbalstu biznesa attīstībai.