Rēzeknē notiks Latgales reģiona DI vadības grupas sanāksme un pieredzes apmaiņas pasākums

Pamatojoties uz sadarbības līgumu, kas noslēgts starp Latgales plānošanas reģionu (LPR) un 19 Latgales pašvaldībām par 9.2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma „Deinstitucionalizācija” projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) īstenošanu, LPR 2019.gada 27. novembrī plkst. 11.00 Latgales vēstniecībā GORS (Pils iela 4, Rēzekne) rīko Latgales reģiona DI vadības grupas sanāksmi, uz kuru aicinām pieteikties pašvaldību pilnvarotos pārstāvjus, sociālo dienestu vadītājus un darbiniekus.

Darba kārtība:

Dalībai sanāksmē lūdzam pieteikties līdz 25.11.2019 plkst.10:00, atsūtot informāciju (dalībnieka vārds, uzvārds, pārstāvētā pašvaldība / iestāde, amats un kontaktinformācija) uz e-pastu: sarmite.teivane@lpr.gov.lv

Informācija sagatavoja: DI projekta sabiedrisko attiecību speciālists Oskars Zuģickis, t.: 654 40862, e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv