Rēzeknē notika Latgales reģiona DI vadības grupas sanāksme un pieredzes apmaiņas pasākums

Šī gada 27. novembrī  Latgales vēstniecībā GORS projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ietvaros notika kārtējā Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (turpmāk- DI) vadības grupas sanāksme, kurā piedalījās pašvaldību pilnvarotie pārstāvji, sociālo dienestu vadītāji un darbinieki, lai klātesošos informētu par pakalpojumu sniegšanas progresu  DI projekta mērķa grupām un pārrunātu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides aktualitātes un noteiktos uzraudzības rādītājus.

Sanāksmes pirmajā daļā DI projekta komanda iepazīstināja klātesošos ar projekta aktualitātēm un DI plāna īstenošanas gaitu, veiktajām izmaiņām pašvaldību plānotajos infrastruktūras risinājumos, sniedza ieteikumus sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu organizēšanā un finanšu un juridiskajiem nosacījumiem. Tāpat klātesošie tika informēti par šī brīža sasniegtajiem rezultātiem sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniegšanā projekta mērķgrupām un izmaksātās kompensācijas apmēru  Latgales reģiona pašvaldībām par sniegtajiem pakalpojumiem projekta mērķa grupām.

Sanāksmes laikā tika apspriesti jautājumi, kas skar pašvaldību pakalpojumu attīstību, sadarbību ar citām pašvaldībām, pieredzi pakalpojumu sniegšanā, pakalpojumu izveides izmaksas, problēmas un turpmākās darbības, kas saistītas ar  DI projekta ieviešanu Latgales plānošanas reģionā.

Vadības grupa tika informēta par 9.3.1.1.pasākumam piešķirtā  finansējuma un noteikto uzraudzības rādītāju pārdali  Latgales plānošanas reģiona kvotas ietvaros, nodrošinot plānoto infrastruktūras objektu izveidi citās pašvaldībās atbilstoši ERAF ieguldījumu nosacījumiem sabiedrībā balstītu  sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei.

Savukārt sanāksmes otrajā daļā Rēzeknes pilsētas domes Pārvaldes “Sociālā dienesta” vadītājs G.Arbidāns un Rēzeknes novada Sociālā dienesta vadītāja S.Strankale  dalījās ar praktisku pieredzi sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu organizēšanā pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem, kā arī, plānotajiem sociālajiem pakalpojumiem un ieguldījumiem infrastruktūras attīstībā Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada pašvaldībās DI plāna ietvaros.

Noslēgumā bija iespēja iepazīties ar sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību un nodrošinājumu Rēzeknes pilsētā un novadā.

Īpašu interesi pasākuma dalībniekos izraisīja sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu apmeklējums SIA “Rebus prim” telpās (Atbrīvošanas aleja 98, Rēzekne), kur bija iespējams praktiski ielūkoties kanisterapijas nodarbībā. Fizioterapeita Kaspara Ločmeļa vadītie paraugdemonstrējumi ar sunīti “Muhu” klātesošos radīja prakstisku ieskatu par kanisterapijas nodarbības gaitu un paplašināja klātesošo izpratni par bērnu ar FT iespējamiem sasniedzamajiem rezultātiem un ieguvumiem.

Programmas gaitā Latgales pašvaldību sociālo dienestu vadītājiem un darbiniekiem bija iespēja ielūkoties Rēzeknes pilsētas sociālā dienesta telpās, kur DI plāna ietvaros tiks izveidots Dienas centrs bērniem ar FT un Rēzeknes novada Tiskādos, kur plānoti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi  bērniem ar FT.

Pasākums notika 9.2.2.1.pasākuma „Deinstitucionalizācija” projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”  (Nr.9.2.2.1./15/I/005) ietvaros.

Papildu informācija par DI projektu: Ināra Krūtkrāmele, DI projekta vadītāja, e-pasts: inara.krutkramele@lpr.gov.lv

Informāciju sagatavoja: Oskars Zuģickis, DI projekta sabiedrisko attiecību speciālists, e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv