Preiļu novadā tiek īstenots projekts uzņēmējdarbības vides uzlabošanai un investīciju piesaistes veicināšanai

Preiļu novada dome 2019.gada 15.maijā noslēdza Vienošanos par projekta Nr.5.6.2.0/17/I/024 “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Preiļu novadā” īstenošanu.

Projekta mērķis – uzlabot uzņēmējdarbības vidi un veicināt investīciju piesaisti Preiļu novadā, veicot degradēto teritoriju revitalizāciju, uzņēmējdarbības aktivitāšu attīstībai. Projekta ietvaros tiks revitalizētas 2 teritorijas un izbūvētas industriālās zonas Preiļu novadā. Projektā plānotās aktivitātes dos iespēju tādu uzņēmējdarbības veidu attīstībai, kas būtiski uzlabos novadu ekonomisko stāvokli, jo tiks izbūvētas teritorijas ražošanas uzņēmējdarbības veikšanai, tiks sakopta vide, radītas jaunas darba vietas, kas būtiski ietekmēs iedzīvotāju aizbraukšanu no novada.

Projektā plānotās aktivitātes:

1. Intervences noliktavu ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošā teritorijā. Projekta ietvaros plānots izbūvēt tipveida noliktavu ar ietilpību 2000 t un tai pieguļošu funkcionālo teritoriju. Teritorija atradīsies pie izbūvētās Rietumu ielas Preiļos, kas dos iespēju paplašināties jau esošajiem komersantiem, kā arī veicinās jaunu komersantu piesaisti un darba vietu radīšanu.

2. Ražošanai pielāgotas teritorijas ar tipveida angāra ēku, laukumu un inženierkomunikācijām izbūve Preiļos, Meža ielā. Aktivitāte nodrošinās iespēju Preiļos radīt jaunu ražošanas uzņēmumu, kas dos augstu pievienoto vērtību un radīs jaunas darba vietas. Preiļu novada pašvaldības plānotās aktivitātes tiks realizētas uz pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma. Ēku infrastruktūra tiks veidota ar nolūku nodot nomā komersantiem, kas tiks izvēlēti publiskas izsoles rezultātā.

Projekta ilgums 24 mēneši. Projekta kopējās izmaksas 3 397 072,33 EUR, no tām 877 755,71 EUR sastāda ERAF finansējums, valsts budžeta dotācija – 504 956,66 EUR. Projekta rezultātā tiks radītas 18 darbavietas, atjaunotās degradētās teritorijas platība – 3 ha.

Preiļu novada dome projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/024 “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Preiļu novadā” 1.aktivitātes ietvaros 2019.gada 5.septembrī noslēdza Būvdarbu līgumu “Intervences noliktavu ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošā teritorijā” ar PS “A.A&būvkompānijas”. Līgumcena bez PVN 21% sastāda 1 098 506.50 EUR. Līguma izpildes termiņš – 8 mēneši no līguma parakstīšanas datuma, izņemot tehnoloģisko pārtraukumu.

2019. gada 10. septembrī tika noslēgts Būvuzraudzības līgums objektam ar SIA “BŪVĒLOGS projekti”. Līguma cena bez PVN 21% 21 875.00 EUR un 2019.gada 16. septembrī noslēgts līgums par Autoruzraudzības veikšanu objektam ar SIA “Pils M”. Līguma cena bez PVN 21% sastāda 4 000.00 EUR.

Sanita Meļko, Preiļu novada domes projektu vadītāja