Pašvaldību darbinieki piedalās apmācībās par personisko efektivitāti

2019. gada 24. aprīlī Krāslavas novada pašvaldībā noritēja apmācības “Uz klientu orientētu pakalpojumu pieejamība un kvalitāte pašvaldībās: stresa menedžments un personiskā efektivitāte” projekta LLI-59 “Open Leadership” ietvaros.

Apmācībās piedalījās dalībnieki no Daugavpils pilsētas, Aglonas, Ciblas, Krāslavas un Ludzas novada pašvaldības un Latgales plānošanas reģiona administrācijas, un tajās tika aplūkotas tādas tēmas kā personiskā efektivitāte profesionālajā vidē, laika plānošana, stresa menedžments, komunikācija ar tā dēvētajiem “sarežģītajiem klientiem” un atgriezeniskās saites nozīme.

Lektors, biznesa psihologs un sertificēts koučs-mentors Edmunds Imbovics, kurš specializējies savstarpējās komunikācijas un personiskās efektivitātes jomā, apmācību dalībniekus aicināja izvērtēt savu profesionālo vidi, galvenos stresa faktorus un rosināja domāt, kā to iespējams ietekmēt, izstrādājot konkrētu pārmaiņu plānu.

Dalībnieki tika iepazīstināti ar veidiem, kā labāk plānot savu laiku, iesākumā apzinot “laika zagļus”, analizējot ikdienas aktivitātes savā darba vietā un ārpus tās un izdalot īstermiņa prioritātes ar konkrētu uzdevuma veikšanas termiņu. Noslēgumā lektors skaidroja to, kā efektīva atgriezeniskā saite gan darba vidē, gan privātajā dzīvē spēj paaugstināt personisko un profesionālo efektivitāti un kādi paņēmieni izmantojami darbā ar šķietami “vissarežģītākajiem klientiem”.

24.04.2019. apmācību prezentācija

Apmācības tika organizētas Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open Leadership)” ietvaros. Projekta kopējais finansējums ir 382 667,64 EUR, t.sk. 325 267,50 EUR ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.