Notiek projekta “Tīrs ūdens programmas reģioniem” (akronīms Pure Water) īstenošana

Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Pleskavas pilsētas municipālo uzņēmumu “Gorvodokonal” īsteno Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektu LV-RU-003 “Tīrs ūdens programmas reģioniem”, akronīms Pure Water (Tīrs ūdens). 

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu. Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot dzīves drošību un kvalitāti, nodrošinot piekļuvi saldūdens resursiem Latvijas- Krievijas pārrobežu reģionā. Projekta ieviešana veicinās dzeramā ūdens augstākas kvalitātes nodrošināšanu un vairos izpratni par ilgtspējīgu ūdens patēriņu Pleskavas apgabala un Latgales reģiona iedzīvotājiem.

Šobrīd vadošais projekta partneris no Krievijas, Pleskavas pilsētas municipālais uzņēmums “Gorvodokonal”, projekta ietvaros veic būvniecības darbus. Projekta īstenošanas rezultātā Pleskavā tiks uzbūvēts alternatīvs dzeramā ūdens avots no pazemes ūdens, kas nodrošinās pilsētu ar tīru dzeramo ūdeni no pazemes slāņiem, samazinot piesārņojuma daudzumu piegādātajā ūdenī apdzīvotajā sektorā un pilsētas infrastruktūrā un samazinās notekūdeņu novadīšanas daudzumu programmas reģionos. Papildus būvniecības darbiem paredzēti pieredzes apmaiņas braucieni ar ūdens apgādi saistīto uzņēmumu darbiniekiem.  Pleskavas apgabala ūdessaimniecību pārstāvji viesosies pie mums Latgalē, lai dalītos ar labās prakses piemēriem un apspriestu kopīgos jautājumus ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas nozarē Latgales reģionā un Pleskavas apgabalā.

2020.gada pavasarī tiks organizētas apmācības par jaunākām tehnoloģijām un risinājumiem ūdens apgādē un notekūdeņu attīrīšanā Latgales reģionā un Pleskavas apgabalā. Tās būs paredzētas vietējo pašvaldību un uzņēmumu darbiniekiem, kas saistīti ar ūdens apgādi, lai veicinātu zināšanu un kapacitātes paaugstināšanu. Pleskavas un Latgales reģiona iedzīvotāju izpratnes un informētības veicināšanai par nepieciešamību taupīt ūdens resursus tiks organizētas dažādas informatīvās aktivitātes – 2021.gada pavasarī tiks rīkots Ūdens festivāls Latgales reģionā un Ūdens diena Pleskavā ūdens resursu popularizēšanai . Latgales reģionā tiks izveidota un uzstādīta interaktīvā ekspozīcija “Ūdens” ar mērķi skaidrot ikvienam ekspozīcijas apmeklētājam par dzeramā ūdens iegūšanas un lietošanas principiem, par sadzīves notekūdeņiem un par ūdenī dzīvojošajiem organismiem.

Projekta kopējais budžets ir 3 888 888,89 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ir 3,5 milj. EUR. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija. Projekta īstenošanas periods ir 24 mēneši.

Sīkāku informāciju par projektā paredzētām aktivitātēm, var atrast Latgales reģiona plānošanas mājas lapā sadaļā Reģionālie projekti – Pure Water pēc saites: lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/pure-water/

Informāciju sagatavoja:
Projekta “Tīrs ūdens programmas reģioniem” vadītāja Natālija Kurakina
natalija.kurakina@lpr.gov.lv