Noticis VARAM un LPR seminārs Latgales reģiona pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas un projektu speciālistiem

2019.gada 5.martā uz  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un Latgales plānošanas reģiona (LPR) administrācijas rīkoto semināru Latgales reģiona pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas un projektu speciālistiem ieradās vairāk par 40 dalībniekiem.

Pirms semināra notika šūšanas ceha apskate Randenē, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā, kas izveidots, realizējot 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa (SAM) “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”, trešās atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” (jeb Latgales programmas) sadarbības  projektu  Nr. 5.6.2.0/17/I/003  “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijās I kārta”.  Semināra dalībnieki ar interesi aplūkoja renovētās telpas, kā arī izmantoja iespēju uzzināt par SAM 5.6.2. specifiskajiem ieviešanas aspektiem. LPR pateicas Daugavpils novada domes vadībai un Attīstības pārvaldes vadītājai Vitai Rūtiņai ar komandu par iespēju iepazīties ar pirmo Latgales reģionā ekspluatācijā nodoto Latgales programmas objektu.

Semināra laikā VARAM Reģionālās politikas departamenta vecākā eksperte Ilze Jureviča sniedza informāciju par Rīcības plāna Latgales reģiona izaugsmei 2018.-2021.gadam struktūru, līdzšinējo finanšu apguves progresu un deklarācijā par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību Latgales programmas nākamajā etapā. Ilze Jureviča sniedza ieskatu arī nākamā ES fondu plānošanas perioda Reģionālās politikas mērķu sasniegšanas instrumentu pielietošanā. Savukārt, VARAM Investīciju politikas departamenta vecākā eksperte Liene Dorbe atbildēja uz jautājumiem par SAM 5.6.2. un 3.3.1. ieviešanu.

Latgales uzņēmējdarbības centra (LUC) vadītājs Andris Kucins pastāstīja par galvenajiem uzdevumiem LUC konsultantiem saistībā ar reģionam noteikto uzdevumu un projektos iespējamo sadarbību ar pašvaldībām uzņēmējdarbības atbalsta jomā. Latgales Speciālās ekonomiskās zonas (LSEZ) pārvaldnieka vietnieks Vladislavs Stankevičs informēja par esošajiem un iespējamiem atvieglojumiem uzņēmējiem, iegūstot LSEZ uzņēmuma statusu.

LPR projekta vadītāja Ināra Krūtkrāmele iepazīstināja ar notiekošo deinstitucionalizācijas projekta aktivitāšu ieviešanā. Projektu vadītāji dalījās ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam projektu aktualitātēm. Iluta Kriškijāne prezentēja projekta LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” risk-free paveikto pirmā un otrā perioda ietvaros, Zane Egle stāstīja par LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai” Open Leadeship noslēguma starptautisko konferenci 2019. gada 28. martā.

LPR reemigrācijas projekta koordinatore Astrīda Leščinska stāstīja par pagājušajā gadā paveikto, informējot par iespēju atgriezties dzimtenē, saņemt pakalpojumus, atrast darbu un uzsākt pilnvērtīgu dzīvi Latvijā. A.Leščinska pastāstīja, ka šogad paredzēts “Atgriešanās grants” remigrantiem, ar atbalsta summu vienam biznesa uzsākšanas vai attīstīšanas projektam līdz 10 000 EUR. Kopumā tiks atbalstīti 4 projekti katrā plānošanas reģionā. Latgalei šim projektu konkursam tiks atvēlēti 40 000 EUR.

LPR pateicas Daugavpils pilsētas domei, VARAM un visiem semināra dalībniekiem!