Noslēdzies apmācību cikls speciālistiem, kas strādā ar riska grupas bērniem un jauniešiem

2019. gada 21. un 22. martā Krāslavas novadā norisinājās pēdējais apmācību cikls speciālistiem, kas strādā ar riska grupas bērniem un jauniešiem. Tajās piedalījās 19 dalībnieki no Latvijas un Lietuvas. Latgales reģionu pārstāvēja Aglonas, Balvu, Ciblas, Kārsavas, Krāslavas, Ludzas, Preiļu un Viļānu novadu pašvaldību jaunatnes lietu speciālisti, bāriņtiesu pārstāvji, sociālie darbinieki, psihologi un sporta skolotāji. Savukārt no Lietuvas piedalījās biedrību pārstāvji un sociālie darbinieki no Visaginas rajona pašvaldības un sporta treneri un kouči no Ignalinas rajona pašvaldības.

Apmācību dalībnieki iepazina Krāslavas novada pašvaldības īstenoto darbu ar jauniešiem, t.sk., riska grupas jauniešiem. Dalībnieki apmeklēja Krāslavas peldbaseinu, daudzfunkcionālo sporta centru un Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālo struktūrvienību, lai iepazītu piedāvātās iespējas jauniešiem lietderīga brīvā laika pavadīšanai. Speciālisti arī dalījās savā pieredzē, iesaistot jauniešus aktivitātēs, izmantojot sportu kā metodi. Kopā ar lektoriem, dalībniekiem bija iespēja iejusties “dažāda profila jauniešu kurpēs“, aizdomāties par to, kā dažādie stereotipi par un ap jauniešiem ierobežo profesionāļu darbību, un kā tie spēlē būtisku lomu attiecībā uz mērķu sasniegšanu darbā ar riska grupas jauniešiem. Darbojoties individuāli un grupās, dalībnieki arī izstrādāja konkrētu aktivitāšu plānu, kā sniegt vajadzīgo atbalstu konkrētam riska grupas bērnam/jaunietim, izmantojot sportiskās aktivitātes. Izvērtējot apmācību ciklu, dalībnieki arī atzina, ka šie tas ir bijis ļoti noderīgs, ļaujot iepazīt kā Latvijas, tā Lietuvas speciālistu pieredzi, aizgūt idejas, kā izmantot sportiskās aktivitātes darbā ar jauniešiem, kā arī to, ka vislabāk jaunieti var motivēt, darot kopā.

Apmācību lektore Gunta Grīnhofa atzīst, ka arī turpmāk būtu jāmēģina rast iespējas apmācīt tos speciālistus, kas strādā ar riska grupas bērniem un jauniešiem. “Būtiski ir fokusēties uz pozitīvo disciplinēšanu kā priekšnosacījumu bērnu un jauniešu iesaistei fiziskās aktivitātēs vai sportā,” uzsver G.Grīnhofa. “Ikvienam speciālistam, kas strādā ar bērniem un jauniešiem, būtu nepieciešams izzināt, kā jēgpilni virzīt mērķa grupas mācīšanās procesu, kur izaugsmes instruments tiek izmantotas fiziskās aktivitātes vai sports ar ievirzi profesionālajā sportā. Tikpat nozīmīgas ir ne tikai apmācības, bet arī regulāras speciālistu neformālas tikšanās, kur socializēties un “izvēdināt galvu” no ikdienas rutīnas, atgūstot spēkus un ticību darbam, ko veic,” atzīst G.Grīnhofa.

Projekta LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) ietvaros rudenī tiek plānots publicēt metodisko materiālu – rokasgrāmatu darbam ar riska grupas bērniem un jauniešiem latviešu un lietuviešu valodās, apkopojot kā apmācību dalībnieku pieredzi, tā arī analizējot katras pašvaldības darbu ar riska grupas bērniem un jauniešiem, kas būs noderīgs rīks speciālistiem.

Projekts LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.