LM informē ka apstiprināti precizējumi 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” vienas vienības izmaksu metodikā

Labklājības ministrija kā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde (turpmāk – atbildīgā iestāde) informē, ka 2019. gada 4. jūnijā aptipināts atbildīgās iestādes rīkojums Nr. 8/ESSF*, ar ko apstiprināti precizējumi 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” vienas vienības izmaksu metodikā (turpmāk – metodika), t.sk.:

  1. metodikas 8. punktā un 13.14. apakšpunktā precizēta atsauce no Ministru kabineta noteikumiem Nr. 288 (zaudēja spēku 05.04.2019.) uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 138 (stājās spēkā 02.04.2019.);
  1. metodikas 26. punktā precizēta atsauce no 6. pielikuma uz 7. pielikumu;
  1. metodikas 30. punktā vārds “viena” precizēts uz vārdu “vienas”.

Dokuments: LM metodika 9221 (04.06.2019.)

* Atbildīgās iestādes 2019. gada 4. jūnija rīkojums Nr. 8/ESSF “Grozījums Labklājības ministrijas 2016. gada 25. janvāra rīkojumā Nr. 3/ESSF “Par “Metodikas par vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķinu un piemērošanu Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanai” apstiprināšanu”“.

Vjačeslavs Makarovs, Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vecākais eksperts, Tālr. 67782958 (709) ,vjaceslavs.makarovs@lm.gov.lv