Līvānos nomas tiesību izsole

Līvānu novada dome 2019.gada 11.jūnijā plkst. 14.00 Līvānu novada domes sēžu zālē, 102.telpā, Rīgas ielā 77, Līvānos, rīko nomas ar apbūves tiesībām mutisku izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamajam īpašumam “Alejas”, ar kadastra numuru 7652 001 0086, kas sastāv no diviem zemesgabaliem 2,1648 ha kopplatībā: neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0041, 1,2361 ha platībā, Kaiju ielā 19, Līvānos, Līvānu novadā, un apbūvēta zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0086, 0,9287 ha platībā, uz kura atrodas piecas nedzīvojamās ēkas, Kaiju ielā 14, Līvānos, Līvānu novadā.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa –  123,60 EUR mēnesī (viens simts divdesmit trīs euro 60 centi) + 21% PVN. Izsoles solis 5,00 (pieci euro 00 centi) no mēneša maksas.

Nomas līgums ar apbūves tiesībām tiek slēgts uz trīsdesmit gadiem. Nomas objekta lietošanas mērķis – sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas (0503). Nomas objekta izmantošanas mērķis – nomnieka komercdarbības veikšana, kas saistīta ar iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšanu un sportiskajām aktivitātēm.

Dalībnieku reģistrācija un pieteikumu iesniegšana tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas Līvānu novada interneta mājas lapā – www.livani.lv. Līvānu novada domē, Rīgas ielā 77, Līvānos, 210.kabnetā darbdienās no plkst. 09.00-12.00 un no plkst. 13.00-15.00 līdz 2019.gada 24.maijam plkst. 12.00.

Nomas objektu var apskatīt darbdienās, apskates laiku iepriekš saskaņojot pa tālr. 65307254, 29498317 vai 27843597 ar Līvānu novada domes nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un lauku atbalsta daļas vadītāju Jāni Pastaru. Iepazīties ar nomas līguma projektu un izsoles norises kārtību var 210.kabinetā darbdienās no plkst. 09.00-12.00 un no plkst. 13.00-15.00 līdz 2019.gada 24.maijam. Informāciju par izsoli var saņemt pa tālruni 65307261 vai 65307271.

Uzzināt vairāk: www.livani.lv