Latgales pašvaldību vadītājus informēja par DI projekta aktualitātēm

Piektdien, 2019.gada 24.maijā Viļānos notika Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes (LPRAP) sēde, kurā pašvaldību vadītājus, deputātus un citus klātesošos projekta vadītāja Ināra Krūtkrāmele informēja par Latgales plānošanas reģiona projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” īstenošanas progresu.

LPR padomes locekļi tika iepazīstināti ar aktuālo informāciju par projekta īstenošanas progresu, tai skaitā par sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniegšanu projekta mērķa grupas personām Latgales reģiona pašvaldību un plānošanas reģionu griezumā.

Kopš pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas brīža (2017. gada septembra) atbilstoši vienas vienības izmaksu metodikai (VVI) pašvaldībām ir kompensētas izmaksas par sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanu 78 unikālajām personām ar GRT vienpadsmit dažādās Latgales reģiona pašvaldībās, starp kurām visaktīvākās ir Daugavpils pilsētas un Daugavpils, Kārsavas un Ludzas novada pašvaldības.

Projektu ietvaros  līdz 2023. gada 31. decembrim 387 personām ar GRT arī turpmāk bezmaksas būs pieejami tādi pakalpojumi kā aprūpe mājās, pakalpojumi dienas aprūpes centros, specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļi, īslaicīgi sociālās aprūpes pakalpojumi jeb “atelpas brīža” pakalpojumi, speciālistu konsultācijas kā arī individuālais atbalsts un grupu nodarbības.

Šajā laika periodā ievērojami pieaudzis pakalpojumus saņēmušo bērnu ar FT skaits, kas kopskaitā sastāda 169 personas visā Latgales reģionā. Arī 52 bērnu likumiskie pārstāvji ir izmantojuši iespēju projekta ietvaros saņemt nepieciešamos atbalsta pakalpojumus savā novada pašvaldībā.

Līdz šim visaktīvākās  pakalpojumu sniegšanas ziņā bērniem ar FT un viņu likumiskajiem pārstāvjiem ir bijušas Rēzeknes pilsētas, Ludzas, Viļakas un Viļānu novadu pašvaldības. Neskatoties uz to, ka visas projektā iesaistītās pašvaldības vēl nav uzsākušas pakalpojumu sniegšanu bērniem ar FT, kopumā Latgales plānošanas reģions ir starp aktīvākajiem reģioniem sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniegšanā.

Padomes locekļi tika informēti arī par izmaksātās  kompensācijas apmēru par sniegtajiem pakalpojumiem projekta mērķa grupām pašvaldību griezumā, kas šobrīd reģionā kopā pārsniedz 300 000 EUR un pakalpojumu saņemšanas nosacījumiem projekta mērķa grupas personām atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.313 Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanu.

Savas uzrunas noslēgumā pašvaldību vadītāji un deputāti tika informēti par integrējošu nometni bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm, kas ieplānota augustā.

Oskars Zuģickis, LPR DI projekta sabiedrisko attiecību speciālists, e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv