„Latgales iedzīvotāju forumā” Balvos tika apspriestas idejas un ieteikumi mūsdienīgai Latgalei

11.oktobrī Balvu Novada muzejā vienkopus pulcējas pārmaiņu veidotāji, dzīves un telpas attīstības entuziasti, lai 3-4 stundu garumā „uz papīra” diskusijās uzliktu ieteikumus mūsdienīgai Latgalei – „Latgales iedzīvotāju forumā”.

Šo pasākumu rīkoja biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” un Latgales plānošanas reģions (LPR) sadarbībā ar Latgales pašvaldībām.

Šāds Iedzīvotāju forumus jau ir noticis Preiļos un Ludzā, bet 31.oktorbī norisināsies Krāslavā. Iedzīvotāju forums ir saiets, kurā iedzīvotāji vērtē savas apkaimes dzīves vides kvalitāti, pieņem lēmumus par pārmaiņām, ko vēlas piepildīt jau tuvākajā nākotnē, un vienojas par to, kā pašu spēkiem vai ar institūciju atbalstu to izdarīt. Foruma rezultātā iedzīvotāji būs izveidojuši konkrētu priekšlikumus ideju īstenošanai, bet LPR iekļaus priekšlikumus reģiona attīstības dokumentos.

Pasākuma pirmajā daļā Dienvidlatgales NVO atbalsta centra koordinatos Oskars Zuģickis klātesošos iepazīstināja ar nevalstisko organizāciju, biedrību un nodibinājumu aktivitāti Latgalē, informēja par British Council pārstāvniecības Latvijā programmu „People to People” un projektu „Darbīgās kopienas”, kā arī pastāstīja par Latgales plānošanas reģiona un Latgales NVO sadarbības memorandu, kuram pievienojās un kuru parakstīja Mārīte Orniņa biedrības „Mēs pasaulē” vārdā, Sandra Kindzule biedrības „Balvu Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība” vārdā un Biruta Bogdane biedrības „Bērzpils pagasta sieviešu biedrības „ Dzērvenīte”” vārdā.

Šī memoranda mērķis ir sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas reģiona pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos visos līmeņos un stadijās Latgales reģiona pārvaldē, tādejādi veicinot pilsoniskās sabiedrības attīstību.

Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs, uzrunājot foruma dalībniekus, teica: „Priecājos par Balvu novada biedrībām, kuras aktīvi iesniedz projektus. Pašvaldība iespēju robežās ir atbalstījusi šīs vajadzības, idejas, vēlmes, jo mūsu iedzīvotāji un biedrību pārstāvji ir tie, kuri redz šo skatu no malas. Mums ir aktīvi cilvēki apkārt, un ļoti ceru, ka šī aktivitāte nemazināsies, redzot to, ka projektu iespējas būs. Jebkuru ideju pašvaldība ir gatava uzklausīt un iespēju robežās atbalstīt, jo tikai ar savstarpēju sadarbību un komunikāciju mēs varam atrast ieguvu un īstenot to dzīvē gan pilsētā, gan novadā! Ceru, ka projektu pieteikumu daudzums tikai palielināsies. Lai izdodas idejas realizēt dzīvē un kopīgi sadarboties gan savā starpā, gan ar pašvaldību!”

Bet pasākuma otrajā daļā četras darba grupas ar moderatores Evijas Caunes palīdzību strādāja pie ieteikumu Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmai 2021.-2027.gadam izstrādes.

Viena no grupām apsprieda jautājumus par labdarību un brīvprātīgo darbu, otra – par sadarbību ar pašvaldību un ar uzņēmējiem, trešā – par dažādu sabiedrības grupu iesaisti pilsoniskajās aktivitātēs, bet ceturtā – par jauniešu iesaistīšanos pilsoniskajās aktivitātēs.

Vēlāk ar šiem priekšlikumiem varēs iepazīties LPR attīstības dokumentos!

Pasākumi notiek biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” un LR Kultūras minitrijas līdzdarbības līguma “Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības jomā” (Nr.2.5.-8-17) ietvaros

Avots: www.balvi.lv