Pieejami KET4CleanProduction inovācijas vaučeri jeb mikrogranti

Eiropas Savienības programmas Horizon2020 projekta KET4CleanProduction viena no aktivitātēm ir mikrograntu jeb inovācijas vaučeru konkursu organizēšana maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU). Mikrogranti ir paredzēti, lai MVU ieviestu efektīvākas un videi draudzīgākas ražošanas tehnoloģijas, un tie tiek piešķirti konkursu kārtībā. Projektu konkursos ir tiesīgi piedalīties tikai ražojoši MVU. Mikrogranti ir jāizlieto MVU sadarbībai ar galveno pamattehnoloģiju (Key Enabling Technologies, KET) tehnoloģiju centriem (KET Technology Centres, KET TC).

Projekti
Maksimālais finansējums projektam ir 50 000 €. Dotācija sedz 70% no kopējām projekta izmaksām. Tātad, ja projekta kopējā izmaksas ir 71 429 €, tad MVU projektā ir jāpiedalās ar 21 429 €. MVU savu ieguldījumu projektā var tērēt pats dažādiem, ar projektu saistītiem darbiem, piemēram, uzņēmumā strādājošo, kas veic sagatavošanās darbus projekta rezultātu ieviešanai, darba algām, tehnoloģiju centru apmeklējumiem u.tml. MVU nav jāveic tieša naudas iemaksa, un nav nepieciešami detalizēti pārskati par to, kā tas ir izlietojis savu ieguldījumu. Tomēr finanšu dokumenti ir jāsaglabā negaidītas revīzijas gadījumam. Praktiski tas nozīmē, ka finansējumu (50 000 €) saņem KET TC darbu veikšanai, bet MVU saņem darba rezultātus.

Projektiem ir jābūt ar kādu no sekojošiem mērķiem:
• jaunu ražošanas procesu izstrāde;
• esošo produktu ražošanas uzlabošana, samazinot ražošanas izmaksas;
• esošo produktu ražošanas uzlabošana, samazinot atkarību no izejvielām;
• esošo produktu ražošanas uzlabošana, samazinot enerģijas patēriņu;
• ražošanas procesā kaitīgās ietekmes uz vidi samazināšana, samazinot atkritumu veidošanos un/vai piesārņojumu.

KET TC pakalpojumi var būt pētniecības un inovācijas aktivitātes tehnoloģiju gatavības līmeņa (Technology Readiness Level, TRL) diapazonā no 4 līdz 8, koncentrējoties uz augstākiem TRL. Tās var būt, piemēram, ražošanas procesu izstrāde, testēšana, pilot-ražošana, inženiertehniskās aktivitātes u.tml.

Vajadzības gadījumā pakalpojumos var ietilpt arī priekšizpēte, tomēr tad tā ir jāpapildina ar kādu no tehnoloģijām nesaistītām aktivitātēm, piemēram:
• konsultācijas biznesa plānošanā;
• tirgus analīze;
• konsultācijas par darbinieku apmācību viņu iesaistīšanai uzņēmuma darbā;
• konsultācijas par darba organizāciju ražošanā;
• starpniecība privāto finanšu investīcijās tālākai attīstībai u.c.

Konkursi
Projektus var iesniegt jebkurā laikā, bet konkursi tiek rīkoti periodiski, izvērtējot tos pieteikumus, kuri ir saņemti līdz attiecīgajam datumam. Daļa no konkursiem jau ir noslēgusies, un projekti tiek īstenoti. Uzņēmumiem, kurus interesē šī iespēja, ir jāpasteidzas, jo ir atlikuši vairs nedaudzi konkursi ar termiņiem:
• 31.10.2019
• 31.01.2020
• 29.04.2020
Detalizēta procedūra par projektu konkursiem un to īstenošanu ir aprakstīta

Rokasgrāmatā pretendentiem (www.ket4sme.eu/micro-grants).