Izsludināts atklāts konkurss Latvijas Republikā reģistrētu biedrību un nodibinājumu pārstāvniecībai Sabiedriskā labuma komisijā

Kultūras ministrija 13.novembrī ir izsludinājusi atklātu konkursu Latvijas Republikā reģistrētu biedrību un nodibinājumu pārstāvniecībai Sabiedriskā labuma komisijā.

Dalībai konkursā tiek aicinātas organizācijas, kas darbojas kādā no sekojošām jomām:

  • Labdarība;
  • Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība;
  • Pilsoniskās sabiedrības attīstība;
  • Izglītības, zinātnes veicināšana;
  • Kultūras veicināšana;
  • Veselības veicināšana un slimību profilakse;
  • Sporta atbalstīšana;
  • Vides aizsardzība;
  • Palīdzība katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās;
  • Sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu labklājības celšana.

Kārtību, kādā izvirza un iekļauj Sabiedriskā labuma komisijas sastāvā biedrību un nodibinājumu pārstāvjus, tai skaitā kandidātu pieteikšanu un iesniedzamos dokumentus, nosaka Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumi Nr.977 “Noteikumi par biedrību un nodibinājumu pārstāvju izvirzīšanu un iekļaušanu Sabiedriskā labuma komisijā”. Minētie noteikumi ir pieejami tiesību aktu portālā www.likumi.lv.

Pieteikumi aizzīmogotā aploksnē ar atzīmi “Sabiedriskā labuma komisijas pārstāvju atklātam konkursam”, uz aploksnes norādot biedrības vai nodibinājuma nosaukumu un juridisko adresi, jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2019.gada 11.decembra plkst. 17:00, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu – K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364 (pasta zīmogs – 2019.gada 11.decembris).

Jautājumus par konkursu var uzdot darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, zvanot pa tālruni 67330213 vai rakstot uz e-pasta adresi Ilona.Teplouhova@km.gov.lv