Ilūkstes novada iedzīvotāji ESF projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ietvaros saņem pakalpojumus

Kopš 2016.gada 15.aprīļa Ilūkstes novada pašvaldība, kā sadarbības partneris Latgales plānošanas reģionam, ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” īstenošanā.

Deinsitucionalizācija ir process, kad institucionālās aprūpes vietā tiek veidoti un piedāvāti daudzveidīgi sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi, lai cilvēks, kas līdz šim dzīvojis sociālās aprūpes iestādē vai varētu tur nonākt nākotnē, nepaliktu bez vajadzīgā atbalsta un nepieciešamajiem pakalpojumiem. Jāuzsver, ka attiecībā uz personām, kuras atrodas sociālās aprūpes iestādēs, sagatavot dzīvei sabiedrībā paredzēts tikai tās personas, kuras, saskaņā ar novērtēšanas komisijas atzinumiem, būs spējīgas uzsākt patstāvīgu dzīvi ārpus sociālās aprūpes iestādēm.

Mērķa grupas, kuras šī projekta ietvaros var saņemt sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus:

• pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa);

• bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs;

Ilūkstes novadā izvērtētas individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni 6 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs un 29 personām ar garīga rakstura traucējumiem, t.sk., 15 personas, kurām risks nonākt ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās un 14 personas, kuras uzturās SIA Veselības centrs „Ilūkste” ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļās.

Līdz šim ir nodrošināts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem atelpas brīža pakalpojums, audiologopēda pakalpojums, fizioterapeita individuālo nodarbību pakalpojums. Pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošinātas fizioterapeita konsultācijas.

Izvērtēto personu individuālo vajadzību un nepieciešamo pakalpojumu klāsts Ilūkstes novada pašvaldībā ir plašāks par šobrīd pieejamo. Visnepieciešamākie sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi ir grupu dzīvokļa pakalpojumi (26 mūsu novada personām), specializēto darbnīcu pakalpojumi (18 personām). Abiem minētajiem pakalpojumiem nav pieejama infrastruktūra, tā ir jāizveido.

ES fondu projekta ietvaros paredzēta telpu renovācija un iekārtošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Šos darbus plānots īstenot 2019.gadā. Kopējais plānotais finansējums sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu infrastruktūras sakārtošanai ir EUR 417 290 (ERAF finansējums 85% un nacionālais līdzfinansējums 15%).

Pašvaldībai piederošā ēkā Kastaņu ielā 38A, Ilūkstē tiks izvietots dienas aprūpes centrs „Fēnikss” un specializētās darbnīcas, kuras veicinās nodarbinātības prasmju apguvi cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Grupu dzīvokļus plānots izvietot dzīvojamā daudzdzīvokļu mājā 6 (sešos) labiekārtotos dzīvokļos Šēderes pagasta Pašulienes ciematā. Šajos dzīvokļos cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem dzīvos pastāvīgi, vienlaikus saņemot nepieciešamo atbalstu dažādās dzīves situācijās.

Sociālā dienesta vadītāja Ingūna Svarāne