Diskusija par valsts attīstības prioritātēm

Latgales plānošanas reģions informē, ka Pārresoru koordinācijas centrs ir uzsācis diskusiju par valsts attīstības prioritātēm un Latvijas nākotni pēc 2021.gada un aicina iesaistīties un izteikt viedokli par Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027.gadam (NAP2027) idejiskā “kodola” un prioritāšu piedāvājumu PKC mājaslapā: www.pkc.gov.lv .

Projekts paredz virsmērķa – Stabila izaugsme un dzīves kvalitātes pieaugums ikvienam iedzīvotājam – sasniegšanai noteikt šādas prioritātes:

  • Tautas ataudze un dzīvildze
  • Zināšanas un prasmes
  • Materiālā labklājība
  • Dzīves vide
  • Kultūra, sports, atpūta
  • Valstiskums un pilsoniskā apziņa

Vadoties no NAP2020 vidusposma novērtējuma un īstenošanas pieredzes, PKC secina, ka jāuzlabo nākamā attīstības plāna struktūra, tostarp nodrošinot ciešāku un skaidrāku mērķu, rīcības un resursu savstarpējo sasaisti. Arī attīstības rādītāju izvēlē primāras ir konkrētās sabiedrības intereses un vērtības, tos izvēloties ekspertiem sadarbībā ar sabiedrību, un maksimāli izmantojot kvantitatīvos rādītājus, kas ir salīdzināmi un sniedz iespējami augstāko objektivitātes pakāpi. Tādēļ, lai noteiktu atbilstošākos rādītājus Latvijas attīstībai, NAP2027 izstrādē tiek iesaistīti eksperti un sabiedrība, iekļaujot zinātniekus, ekonomistus, uzņēmējus, politiķus, dažādu reģionu, kā arī pilsoniskās sabiedrības un nevalstisko organizāciju pārstāvjus.

LPR aicina iepazīties ar NAP2027 idejiskā “kodola” un prioritāšu piedāvājumu un līdz 2019.gada 28.janvārim atsūtīt priekšlikumus latgalelpr.gov.lv .

Pielikumā informācijai pievienojam Latvijas Pašvaldību savienības Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēdes redzējumu un PKC izstrādāto NAP2027 ziņojumu un piedāvājumu diskusijas saturam par dokumenta projektu.

Informatīvais ziņojums par priekšlikumu par Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam mērķiem, prioritātēm un rīcības virzieniem, kā arī tā turpmāko izstrādes un sabiedriskās apspriešanas procesu

Prezentācija “Reģionālās attīstības un sadarbības komiteja”

Prezentācija “NAP2027 kodols. Piedāvājums diskusijai.”