Dienvidlatvijas un Ziemeļlietuvas reģionos uzlabo studiju iespējas inženierzinātņu jomā

Īstenojot INTERREG V-A Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam atbalstīto projektu “Sadarbības tīkls darbaspēka mobilitātes un 21.gds. (inženierzinātņu) modernizētu prasmju attīstībai” (CONUS), Dienvidlatvijas un Ziemeļlietuvas reģionos tiek uzlabotas studiju/apmācības iespējas inženierzinātņu jomā.

Projekta mērķis ir attīstīt un pilnveidot mūžizglītības pasākumus rūpniecības nozarē, lai attīstītu darba tirgus konkurētspēju un veicinātu tehnoloģisko progresu Ziemeļlietuvas – Dienvidlatvijas reģionos.

Projekta gaitā ir notikušas vairākas Šauļu Universitātes un Daugavpils Universitātes darba grupas pieredzes apmaiņas tikšanās, apmeklēti vairāki metālapstrādes uzņēmumi, ir uzstādīts rūpnieciskais robots un programmatūra, kas nodrošinās iespēju apgūt rūpniecisko robotu programmēšanu, kā arī praktiskas iemaņas darbā ar tiem. Tāpat ir iegādāts un uzstādīts metalurģisko paraugu sagatavošanas iekārtu komplekss. Kompleksā ir iekārtas, ar kurām iespējams veikt paraugu sagatavošanu tālākiem pētījumiem – zāģēšanu, tīrīšanu un pulēšanu, kā arī veikt sagatavoto paraugu virsmas cietības mērījumus. Projekta rezultāti pērn prezentēti Eiropas Zinātnieku naktī.

Projekta realizācijas rezultātā Lietuvas Šauļu Universitātē un Daugavpils Universitāte tiks uzlabotas studiju/apmācības iespējas, mācību līdzekļi un metodes. Tāpat tiks uzlabotas darbinieku kompetences un prasmes atbilstoši rūpniecības sektora vajadzībām Ziemeļlietuvas – Dienvidlatvijas reģionos.

Galvenie ieguvēji no projekta realizācijas būs cilvēki, kuri meklē iespējas apgūt rūpniecībā pieprasītākās prasmes, kā arī izglītības iestādes un rūpniecības uzņēmumi. Projekta realizācijas rezultātā reģioni kļūs pievilcīgāki dzīvošanai un strādāšanai.

Lai nodrošinātu un attīstītu mūsdienās nepieciešamās prasmes un kompetences, nepieciešama sadarbība starp augstākās izglītības iestādēm, rūpniecības uzņēmumiem un valsts sektoru, kas joprojām ir nepietiekama un sadrumstalota. Šī projekta mērķis ir atjaunot un kopīgot projekta partneru infrastruktūru un kompetences, kas līdz šim šajā reģionā nav darīts.

Projekta “Sadarbības tīkls darbaspēka mobilitātes un 21.gds. (inženierzinātņu) modernizētu prasmju attīstībai” kopējās izmaksas ir 792 282,82 eiro, tai skaitā ERAF finansējums – 673 440,39 eiro. Projekts noslēgsies šī gada 2.aprīlī.

Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

 

Informācija krievu valodā:

В регионах Южной Латвии и Северной Литвы улучшаются возможности обучения в области инженерных наук.

В результате реализации проекта «Сеть сотрудничества для развития мобильности трудовых ресурсов и модернизированных навыков (в области инженерных наук) 21 века» (CONUS), созданного в рамках Программы Латвийско-Литовского приграничного сотрудничества на 2014 – 2020 годы INTERREG V-A, в регионах Южной Латвии и Северной Литвы улучшатся возможности изучения\обучения в области инженерных наук.

Проект направлен на развитие и совершенствование деятельности по обучению в течение всей жизни в промышленном секторе, чтобы развивать конкурентоспособность рынка труда и содействовать технологическому прогрессу в регионах северной части Литвы – южной части Латвии.

В ходе проекта состоялось несколько встреч по обмену опытом между рабочими группами Шяуляйского Университета и Даугавпилсского Университета, посещения нескольких металлообрабатывающих компаний, установлен промышленный робот и программное обеспечение, что даст возможность освоить программирование промышленных роботов, а также практические навыки по работе с ними. Также был приобретен и установлен комплекс оборудования для изготовления металлургических образцов. Комплекс оснащен оборудованием для изготовления образцов для дальнейших исследований – распиловки, очистки и полировки, а также измерения твердости поверхности подготовленных образцов. Результаты проекта были представлены на Европейской Ночи ученых в прошлом году.

В результате проекта будут улучшены возможности изучения / обучения, учебные пособия и методы в Шяуляйском Университете в Литве и Даугавпилсском Университете. Навыки и компетенция работников также будут улучшены в соответствии с потребностями промышленного сектора в регионах Северной Литвы – Южной Латвии.

Основную пользу от проекта получат люди, ищущие возможности приобрести самые востребованные навыки в промышленности, а также учебные заведения и промышленные предприятия. В результате проекта регионы станут более привлекательными для жизни и работы.

Для обеспечения развития необходимых в наше время навыков и компетенций необходимо сотрудничество между вузами, промышленными предприятиями и государственным сектором, что до сих пор оставляет желать лучшего. Целью этого проекта является обновление и обмен инфраструктурой и компетенциями партнеров проекта, до сегодняшнего дня в регионе это не проводилось.

Общая стоимость проекта «Сеть сотрудничества для развития мобильности трудовых ресурсов и модернизированных навыков (в области инженерных наук) 21 века» составляет 792 282,82 евро, в том числе финансирование ERAF –  673 440,39 евро. Проект завершится 2 апреля текущего года.

Цель Программы Латвийско-Литовского приграничного сотрудничества – способствовать устойчивому социально-экономическому развитию регионов, помогая им стать более конкурентоспособными и привлекательными для жизни, бизнеса и туризма.

Informāciju sagatavoja: Harijs Vucins, „13.STĀVS” SIA, e-pasts: harijs@13stavs.lv