Daugavpils universitāte attīstīsies kā robotikas apmācības un pakalpojumu centrs

Daugavpils Universitātē (DU) noslēgumam tuvojas INTERREG V-A Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam projekts “Sadarbības tīkls darbaspēka mobilitātes un 21. gs. (inženierzinātņu) modernizētu prasmju attīstībai” (CONUS).

 Projekta noslēgumā paredzēta konference Šauļu universitātē un pēdējām kopīgajām mācībām un pieredzes apmaiņu studentiem un pasniedzējiem.

“Ceru, ka īstenotais projekts būs labs pamats DU attīstībai kā robotikas apmācības un pakalpojumu sniegšanas centram, kur var atstrādāt un izmēģināt dažādas tehnoloģijas, pārbaudīt robotu ieviešanas nepieciešamību un sagatavot speciālistus. Plānots turpināt arī sadarbību ar Šauļu universitāti, iespējams, izstrādājot kopīgu apmācības programmu,” stāsta projekta vadītājs, profesors Edmunds Tamanis.

Projekta ietvaros ir nopirkts aprīkojums, izgatavoti mācību materiāli, izveidoti un studiju vidē Moodle izvietoti vairāki jauni apmācības kursi par rūpniecisko robotu programmēšanu, robotu apkopi un CNC iekārtām. Interesentiem ir bijusi iespēja iepazīties ar projektu un bez maksas noklausīties apmācības kursu, kādu pašmācības ceļā praktiski nav iespējams apgūt, jo šāda informācija internetā nav pieejama.

Projekta mērķis ir attīstīt un pilnveidot mūžizglītības pasākumus rūpniecības nozarē, lai attīstītu darba tirgus konkurētspēju un veicinātu tehnoloģisko progresu Ziemeļlietuvas – Dienvidlatvijas reģionos.

Projekta gaitā ir notikušas vairākas Šauļu Universitātes un Daugavpils Universitātes darba grupas pieredzes apmaiņas tikšanās, apmeklēti vairāki metālapstrādes uzņēmumi, ir uzstādīts rūpnieciskais robots un programmatūra, kas nodrošina iespēju apgūt rūpniecisko robotu programmēšanu, kā arī praktiskas iemaņas darbā ar tiem. Tāpat ir iegādāts un uzstādīts metalurģisko paraugu sagatavošanas iekārtu komplekss. Kompleksā ir iekārtas, ar kurām iespējams veikt paraugu sagatavošanu tālākiem pētījumiem – zāģēšanu, tīrīšanu un pulēšanu, kā arī veikt sagatavoto paraugu virsmas cietības mērījumus. Projekta rezultāti pērn prezentēti Eiropas Zinātnieku naktī.

Projekta realizācijas rezultātā Lietuvas Šauļu Universitātē un Daugavpils Universitātē uzlabotas studiju/apmācības iespējas, mācību līdzekļi un metodes. Tāpat ir uzlabotas darbinieku kompetences un prasmes atbilstoši rūpniecības sektora vajadzībām Ziemeļlietuvas – Dienvidlatvijas reģionos.

Galvenie ieguvēji no projekta realizācijas ir cilvēki, kuri meklē iespējas apgūt rūpniecībā pieprasītākās prasmes, kā arī izglītības iestādes un rūpniecības uzņēmumi. Projekta realizācijas rezultātā reģioni kļūs pievilcīgāki dzīvošanai un strādāšanai.

INTERREG V-A Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam projekta “Sadarbības tīkls darbaspēka mobilitātes un 21.gds. (inženierzinātņu) modernizētu prasmju attīstībai” kopējās izmaksas ir 792 282,82 eiro, tai skaitā ERAF finansējums – 673 440,39 eiro.

Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Даугавпилсский Университет будет развиваться как центр обучения и обслуживания робототехники

 В Даугавпилсском Университете (ДУ) близится к завершению проект «Сеть сотрудничества для развития мобильности трудовых ресурсов и модернизированных навыков 21 века (в области инженерных знаний)» (CONUS), созданного в рамках Программы Латвийско – Литовского приграничного сотрудничества на 2014 – 2020 гг. INTERREG V-A.

В заключение проекта состоится конференция в Шяуляйском университете для студентов и преподавателей о последнем совместном обучении и обмене опытом.

«Надеюсь, что данный проект станет надежной основой для развития ДУ как центра обучения и обслуживания робототехники, где можно разработать и протестировать различные технологии, проверить необходимость внедрения роботов и подготовить специалистов. Планируется продолжать сотрудничество с Шяуляйским университетом, возможно, при разработке совместной обучающей программы», – говорит руководитель проекта, профессор Эдмунд Таманис.

В ходе реализации проекта закуплено оборудование, изготовлены учебные материалы, разработано и размещено в среде обучения Moodle несколько новых учебных курсов о программировании промышленных роботов, их обслуживании и оборудовании CNC. Заинтересованные лица могли ознакомиться с проектом и бесплатно прослушать обучающий курс, который самостоятельно практически невозможно освоить, поскольку эта информация недоступна в интернете.

Проект ставит целью развивать и совершенствовать мероприятия долговременного обучения в промышленной сфере для развития конкурентоспособности рынка труда и дальнейшего технологического прогресса в Северо-Литовском и Южно-Латгальском регионах.

В ходе проекта прошли многочисленные встречи рабочих групп Шяуляйского университета и ДУ по обмену опытом, посещения металлообрабатывающих предприятий, установлен промышленный робот и программное обеспечение, дающее возможность освоить программирование промышленных роботов, а также навыки практической работы с ними. Приобретен и установлен комплекс для изготовления металлургических образцов.  В состав комплекса входят механизмы, с помощью которых можно создавать образцы для дальнейших исследований – распиловки, очистки и полировки, а также производить измерения прочности поверхности изготовленных образцов. В прошлом году результаты проекта были представлены на Европейской Ночи ученых.

В результате реализации проекта в Шяуляйском университете в Литве и ДУ улучшены возможности изучения\ обучения, учебные пособия и методика. Улучшились компетенция и навыки сотрудников в соответствии с потребностями промышленного сектора в регионах Северной Литвы и Южной Латвии.

Основную пользу от проекта получают те, кто ищет возможность освоить самые востребованные навыки в промышленности, а также учебные заведения и промышленные предприятия. В результате проекта регионы станут более привлекательными для проживания и работы.

Общая стоимость проекта «Сеть сотрудничества для развития мобильности трудовых ресурсов и модернизированных навыков 21 века (в области инженерных знаний)», созданного в рамках Программы Латвийско – Литовского приграничного сотрудничества INTERREG V-A, составляет 792 282,82 евро, в том числе финансирование ERAF — 673 440,39 евро.

Цель Программы Латвийско – Литовского приграничного сотрудничества – содействовать долгосрочному социально-экономическому развитию регионов Программы, способствуя росту их конкурентоспособности и привлекательности для проживания, предпринимательства и туризма.

Informāciju sagatavoja: Harijs Vucins, „13.STĀVS” SIA, e-pasts: harijs@13stavs.lv