Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība izsludina projektu konkursu

Tiek izsludināta projektu pieteikumu pieņemšanas 6.kārta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”.

Rīcība 1.1. Atbalsts mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai.

Rīcībā pieejamais finansējums 454735,96 EUR

Rīcība 1.2. Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kas veicina vietējo produktu noietu

Rīcībā pieejamais finansējums 170525,98 EUR

Apbalsta apmērs – līdz EUR 50 000,00;

– līdz EUR 100 000,00, ja ieguldījumi būvniecībā infrastruktūras izveidei ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas;

Atbalsta intensitāte 70 % un 80% kopprojektiem

 

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība – 5.1. Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas

Projekta iesniegumu varēs iesniegt no 2019.gada 3.jūnija līdz 3.jūlijam

TIKAI ELEKTRONISKI Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) eps.lad.gov.lv/login

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties: biedrības Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi” birojā – Sēlijas ielā 25, 305.kabinetā Daugavpilī, biedrības mājas lapā www.daugavpils.partneribas.lv sadaļā “Attīstības stratēģija” daugavpils.partneribas.lv/?page_id=29

Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/

Projekta pieteikuma sagatavošanas veidlapas un palīgmateriāli pieejami: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/19-2-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-235

Pilns sludinājuma teksts ir atrodams šeit: Sludinajums_kaimini_uznemejdarbiba_2019