Daugavpilī notika LPR un Latgales NVO memoranda padomes tikšanās

Otrdien, 2019.gada 7.maijā Daugavpils Universitātē notika Latgales nevalstisko organizāciju (NVO) un Latgales plānošanas reģiona (LPR) sadarbības memoranda* padomes sēde, kurā piedalījās Latgales plānošanas reģiona, Preiļu un Dienvidlatgales NVO centru, Latvijas Lauku foruma, vietējo rīcības grupu un citu aktīvu NVO pārstāvji, kā arī Saeimas deputātes Inga Goldberga un Dana Rēzniece Ozola.

Sanāksmi atklājot, Latgales plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists Oskars Zuģickis klātesošos informēja par pēdējā gada laikā veiktajām aktivitātēm Latgales reģiona pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai un NVO sektora atbalstam, īpaši akcentējot Dienvidlatgales NVO atbalsta centra īstenoto projektu “Civis Novus”, kā darbības rezultātā Latgales plānošanas reģions saņēmis teju 70 jauniešu rekomendācijas darbam ar jaunatni Latgalē.

Par EEZ/ Norvēģijas finanšu instrumenta Aktīvo iedzīvotāju fondu – Pilsoniskās sabiedrības un aktīvas iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana un mazaizsargātāko iedzīvotāju grupu iespējošanu sēdes locekļus informēja Fonda pārstāve Anita Seļicka. 

Kā būtisks darba kārtības jautājums bija LPR un reģiona NVO tuvākā laika sadarbība izstrādājot Latgales plānošanas un attīstības dokumentus. Diskusijā abas klātesošas Saeimas deputātes Inga Goldberga un Dana Rēzniece Ozola aicināja Latgales plānošanas reģionu un reģiona biedrības aktīvi iesaistīties dažādu likumprojektu komentēšanā un reģiona iedzīvotājiem aktuālo jautājumu iestrādē dažādos plānošanas dokumentos, kā, piemēram, NAP2027.

Tāpat tika diskutēts par sadarbību un kooperāciju mērķtiecīgai attīstībai nākamajā plānošanas periodā īstenojot dažādus projektus tai skaitā pārrobežu programmās, Aktīvo iedzīvotāju fondā u.c.

 

*Memoranda mērķis ir sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas reģiona pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos visos līmeņos un stadijās Latgales reģiona pārvaldē, tādejādi veicinot pilsoniskās sabiedrības attīstību. Dokumentu LPR vārdā 2016.gada aprīlī parakstīja LPRAP priekšēdētāja un 67 Latgales NVO no 14 dažādiem novadiem.

Puses apņēmušās sadarboties šādu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas uzdevumu izpildē:

    1. palielināt Latgales reģionā to cilvēku īpatsvaru, kas neformāli un formāli sadarbojas savu un sabiedrības mērķu labā, tādējādi veicinot uzticību starp dažādu sektoru, sociālo grupu un teritoriju iedzīvotājiem Latgales reģionā;
    2. paaugstināt iedzīvotāju, neformālo grupu un nevalstisko organizāciju līdzdalības efektivitāti politikas procesā pašvaldību un valsts līmenī;
    3. attīstīt vidi ilgtspējīgai, uz rezultātu orientētai nevalstisko organizāciju darbībai.