Balvu rajona partnerība izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu

Biedrība „Balvu rajona partnerība” 2019.gada 25.janvārī izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2. Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju. Projektu konkursi tiek organizēti saskaņā ar biedrības „Balvu rajona partnerība” izstrādāto Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam (turpmāk Ziemeļlatgales SVVA stratēģija 2015.-2020.gadam).

Projektu iesniegumu pieņemšanaNo 2019.gada 25.februāra līdz 2019. gada 25.martam
Sludinājuma kopsumma240 000,00 EUR

R.2.1. Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai – 120 000,00 EUR

R.2.6. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem – 80 000,00 EUR

R.2.7. Nemateriālo kultūras vērtību saglabāšana un popularizēšana– 40 000,00 EUR

Projektu īstenošanas termiņš

Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

Ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegšana

Apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros projektu iesniegumi jāiesniedz, tikai izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu – EPS.

Projektu iesniegumi elektroniskā dokumenta veidā vai papīra formātā netiks pieņemti un reģistrēti.

Informācija kā kļūt par EPS lietotāju: www.lad.gov.lv

Projektu konkursi tiek izsludināti šādās rīcībās:

Rīcība

M2 „Veicināt iedzīvotājiem pievilcīgas dzīves vides radīšanu un pilsoniskās sabiedrības aktivitātes”

R.2.1. Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai

Atbalsta apmērs120 000,00 EUR
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam30 000,00 EUR
LAP 2014.-2020. atbilstošāapakšpasākuma aktivitāteAktivitāte „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
Maksimālā atbalsta intensitāteSabiedriskā labuma projekti – 90%
Atbilstošā MK noteikumu Nr.590 5.2.punktā minētā darbība

5.2. aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”:

5.2.1. vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību;

5.2.2. sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.

Rīcības apraksts :

R2.1., R2.6. un R.2.7. apraksti ir vienādi

MK noteikumu Nr.590 5.2. apakšpunktā minētajām darbībām attiecināmas ir šādas izmaksas:

31.1. jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegādes un uzstādīšanas izmaksas;

31.2. jaunas būvniecības, būves pārbūves, būves ierīkošanas (būvdarbi inženierbūves montāžai, ieguldīšanai vai novietošanai pamatnē vai būvē), būves novietošanas (būvdarbi iepriekš izgatavotas būves salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem), būves atjaunošanas, būves restaurācijas un teritorijas labiekārtošanas izmaksas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas ir atbildīgas par darbu veikšanu;

31.3. būvmateriālu iegādes izmaksas, pamatojoties uz būvprojektu ar būvatļaujā izdarītu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai pretendenta sastādītu tāmi, ja būvvalde pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti);   31.4.(svītrots);

31.5. mācību izmaksas, ja projektu īsteno biedrība vai nodibinājums un piedalās vismaz pieci dalībnieki;

31.6. ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas, kuras nepieciešamas vietas potenciāla un pievilcības veidošanai un nepārsniedz 10 procentu no šo noteikumu 31.1., 31.2. un 31.3. apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu kopsummas;

31.7. vispārējās izmaksas, tajā skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, ekspertīzes, būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumu, juridisko pakalpojumu, tehniski ekonomisko pamatojumu, energoefektivitātes audita sagatavošanas izmaksas, kā arī izmaksas par nomas līguma reģistrāciju zemesgrāmatā, ja tās ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un nepārsniedz septiņus procentus no pārējo šo noteikumu 31. punktā minēto attiecināmo izmaksu kopsummas, tajā skaitā:

31.7.1. divus procentus no šo noteikumu 31.1. un 31.5. apakšpunktā minētajām izmaksām;

31.7.2. septiņus procentus no šo noteikumu 31.2. un 31.3. apakšpunktā minētajām izmaksām.

32. Šo noteikumu 31.5. apakšpunktā minētās izmaksas neattiecas uz pamatlīdzekļu iegādi, un projektā, kurā ir paredzētas šo noteikumu 31.5. apakšpunktā minētās izmaksas, nav attiecināma pamatlīdzekļu iegāde.

 

Rīcība

M2 „Veicināt iedzīvotājiem pievilcīgas dzīves vides radīšanu un pilsoniskās sabiedrības aktivitātes” attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”

R.2.6 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Atbalsta apmērs80 000, 00 EUR
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam20 000,00 EUR

Apmācību projektiem līdz 3 000.00 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāteSabiedriskā labuma projekti – 90%
Rīcības aprakstsR. 2.1., R 2.6. un R.2.7. apraksti vienādi (skatīt iepriekšējo rīcības aprakstu)
Rīcība

M2 „Veicināt iedzīvotājiem pievilcīgas dzīves vides radīšanu un pilsoniskās sabiedrības aktivitātes”

R.2.7. Nemateriālo kultūras vērtību saglabāšana un popularizēšana

Atbalsta apmērs40 000, 00 EUR
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam10 000,00 EUR
Maksimālā atbalsta intensitāteSabiedriskā labuma projekti – 90%
Rīcības aprakstsR. 2.1., R 2.6. un R.2.7. apraksti vienādi (skatīt iepriekšējo rīcību aprakstus)

Projektu vērtēšanas kritēriji

R.2.1. Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai R.2.6 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem R.2.7. Nemateriālo kultūras vērtību saglabāšana un popularizēšana.

M2 „Veicināt iedzīvotājiem pievilcīgas dzīves vides radīšanu un pilsoniskās sabiedrības aktivitātes”

Nr.KritērijsVērtējumsAtsauce uz veidlapuKomentāri
Administratīvie kritēriji (ja kāds no šiem kritērijiem ir neatbilstošs, projekts tiek atzīts par neatbilstošu stratēģijai, tālāk netiek vērtēts un saņem negatīvu atzinumu.
1.Projekts ir izstrādāts pamatojoties uz VRG attīstības stratēģiju un tas atbilst rīcības:
MērķimB.5.
Atbalstāmajām darbībāmB.1.
Īstenošanas vietaiB.7.
Kvalitatīvie vērtēšanas kritēriji
Nr.KritērijsMaksimālais punktu skaitsAtsauce uz veidlapuKomentāri
1.

Projekts ir nozīmīgs izvēlēto mērķa grupu vajadzību/problēmu risināšanai:

 • sniegts pamatots vajadzības/problēmas apraksts – 1 punkts;
 • sniegts projektā plānoto aktivitāšu pamatojums un nepieciešamība konstatētās vajadzības/problēmas risināšanai – 1 punkts;
 • sniegta mērķa grupas pārstāvju atsauksme par projekta nepieciešamību un plānotajām aktivitātēm – 1 punkts.

Nepieciešams iesniegt problēmas/vajadzību, kā arī mērķa grupas pārstāvju atsauksmes apliecinošus dokumentus (piem., aptaujas rezultāti, pētījuma rezultāti, pašvaldības plānošanas dokumenti u.c.).

Ja sniegtā informācija ir nepilnīga, 1 punkta vietā var piemērot 0.5 punktus.

3B.6.1.
2.

Sniegts apraksts par to, cik liels ir labuma guvēju loks (aptuvens iedzīvotāju skaits) un kāda ir projekta ietekmes teritorija:

 • pagasta teritorija – 1 punkts;
 • novada teritorija – 2 punkti;
 • Ziemeļlatgales teritorija – 3 punkti.

Nepieciešams pamatojums, kā tiek veikti aprēķini.

Vērtējot šo kritēriju, svarīgi, lai projekta rezultāti būtu ne tikai pieejami, bet arī nepieciešami konkrētām mērķa grupām, kurām būs tieša saistība ar projekta īstenošanu un/vai tā rezultātiem.

Ja sniegtā informācija ir nepilnīga, 1 punkta vietā var piemērot 0.5 punktus.

3B.6.1.

B.13.

3.

Projekta ilgtspēja – sniegta informācija par projekta rezultātu uzturēšanu un pieejamību iedzīvotājiem (vismaz 5 gadi pēc projekta īstenošanas):

 • ir paredzētas produkta/pakalpojuma uzturēšanas aktivitātes vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas – 1 punkts;
 • norādīti finansējuma avoti un plānotās veicamās darbības – 1 punkts;
 • aprakstīti riski un iespējamie risinājumi – 1 punkts.

Ja sniegtā informācija ir nepilnīga, 1 punkta vietā var piemērot 0.5 punktus.

3B.6.1.

B.13.

4.Produkts vai pakalpojums ir inovatīvs vietējā novada darbības teritorijā – 1 punkts.1B.3.

B.3.1.

5.
 • aktivitātes, kas risina nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas vajadzības/problēmas – 1 punkts;
 • aktivitātes, kurās tiek iesaistīti nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautas iedzīvotāju grupas pārstāvji – 2 punkti;
 • projekts veicina nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu, īpaši jauniešu, iekļaušanos darba tirgū (piemēram, tiek uzlabota darba vieta nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautas iedzīvotāju grupas pārstāvim) – 3 punkti;
3B.6.1.

B.13.

Kopā13
Specifiskie vērtēšanas kritēriji
1.

Projekta aktivitātēm plānotais finansējums ir pamatots un skaidri sadalīts pa pozīcijām:

 • sniegta tikai vispārīga tāme, detalizēti neatšifrējot vienību izmaksas vai pozīcijas – 1punkts;
 • visas pozīcijas un vienības ir atšifrētas – 2 punkti.

Projekta iesniedzējs papildus projekta iesniegumam, iesniedz tāmi, kurā ir sniegta detalizēta informācija par izmaksu pamatotību un izmaksu pozīcijām.

2B.8.
2.
 • Projektā paredzēts sniegt informāciju par projekta īstenošanu un tā rezultātiem interneta resursos – 0,5 punkti;
 • Papildus informācijas ievietošanai interneta resursos, projektā paredzēts ievietot informāciju drukātajos masu medijos vai/un paredzēti plašāki publicitātes pasākumi, piemēram, projekta prezentēšanas pasākums – 1 punkts.
1B.12.
3.

Projekts veicina/papildina uzņēmējdarbības, piemēram, tūrisma pakalpojumu attīstību:

 • papildina netieši – 1 punkts (tiek sakārtota infrastruktūra vai veicinātas aktivitātes, kas nav tiešā veidā saistītas ar uzņēmējdarbību, bet veicina tās pakalpojumu attīstību, piem. dabas taka balkus kafejnīcai);
 • papildina tieši – 2 punkti (tiek sakārtota infrastruktūra vai veicinātas aktivitātes, kas tiešā veidā stimulē uzņēmējdarbības pakalpojumu attīstību, piem. tirgus laukuma izveide).

Punktu piešķir, ja projektā sniegts skaidrojums par to, kā projekts veicina uzņēmējdarbību.

Ja sniegtā informācija ir nepilnīga, 1 punkta vietā var piemērot 0.5 punktus.

2B.6.1.

B.13.

4.

Projekta īstenošana popularizēs/veicinās/sniegs brīvprātīgā darba iespējas, atbilstoši Brīvprātīgā darba likumam – 1 punkts.

1B.6.1.
Kopā6
Papildus projektu vērtēšanas kritēriji, vērtējot 2.7.rīcībā iesniegtos projektus
1.

Ja projekts saistīts ar tautu tērpu izgatavošanu, kolektīvs darbojies vismaz divus gadus (1 punkts), ir gatavojies un apguvis kārtējo Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku repertuāru (1 punkts), piedalījies skatēs, iegūstot ne zemāk kā 2.pakāpes vērtējumu (1 punkts). Punkti tiek piešķirti, ja kolektīva sniegums un darbība ir redzama Latvijas digitālajā kultūras kartē www.kulturaskarte.lv

3A.1.
2.Iepriekšējā periodā, nav īstenojis projektu par tērpu izgatavošanu (1punkts).1A.2.

B.6.1.

3.

Projektā paredzētas dažāda veida aktivitātes, kuras veicina nemateriālās kultūras vērtību izpēti, dokumentāciju, zināšanu un prasmju nodošanu jaunajai paaudzei u.c. 1 punkts par katru aktivitāti.

3B.6.1.

B.13.

Kopā7

Maksimālais punktu skaits 19, lai gūtu pozitīvu vērtējumu, nepieciešami 12 punkti. Rīcībā 2.7. maksimālais papildus iegūstamo punktu skaits ir 7, lai gūtu pozitīvu atzinumu 2.7. rīcībā, nepieciešams iegūt 16 punktus.

Ja iesniegtie projekta pieteikumi saņem vienādu punktu skaitu, tad 0,03 punktus saņem tas projekta iesniedzējs, kas projektu iesniedz:

 1. No teritorijas (pagasta, ciema, ņemot vērā mazāko teritoriālo iedalījumu), kur vēl nav īstenots/i LEADER projekti (plānošanas periodā no 2015. līdz 2020.gadam).
 2. Pirmo reizi plānošanas periodā no 2015. līdz 2020.gadam.

Gadījumā ja arī šie rādītāji ir vienādi, tad projekti tiek vērtēti šādi:

 1. Projekts iesniegts no teritorijas (pagasta, ciema), kur vēl nav īstenots LEADER projekts (plānošanas periodā no 2015.-2020.gadam) – 0,03 punkti. Projekts iesniegts no teritorijas (pagasta, ciema), kur īstenots viens LEADER projekts – 0,02 punkti. Projekts iesniegts no teritorijas (pagasta, ciema), kur īstenoti divi LEADER projekti – 0,01 punkts. Īstenoti trīs un vairāk projekti – 0 punktu.
  Ja pagastā ir īstenots LEADER projekts, bet ciemā nav, tad tiek ņemts vērā mazākais teritoriālais iedalījums – ciems – un attiecīgi piešķirti punkti pēc tā, vai ciemā ir īstenoti LEADER projekti.
 2. Projekta iesniedzējs nav iesniedzis un viņam nav atbalstīts neviens projekts periodā no 2015.-2020.gadam – 0,03 punkti. Ir iesniegts un atbalstīts viens projekts – 0,02 punkti. Ir iesniegti divi projekti – 0,01 punkts. Iesniegti trīs un vairāk projektu – 0 punktu.

Ja projekta pieteikumi saņem vienādu punktu skaitu pirmajās projektu konkursu kārtās 2016.gadā 0,01 punkts tiek piešķirts:

 1. Projektiem, kuru mērķa grupa ir jaunieši un/vai nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas.
 2. Projektiem, kuri tiek īstenoti iepriekšējā plānošanas perioda izveidotās telpās vai izmanto iepriekšējā plānošanas periodā izveidoto/uzlaboto infrastruktūru (0,01 punkts tiek piešķirts tiem projektiem, kas izmanto gan savu, gan citu iesniedzēju īstenoto projektu izveidotās telpas vai izveidoto/uzlaboto infrastruktūru).
 3. Projektiem, kuros paredzēta sadarbība (0,01 punkts tiek piešķirts tiem projektiem, kuru īstenošanas rezultātā paredzētas kopīgas aktivitātes ar citiem sadarbības partneriem vai projekta ietvaros iegādāto līdzekļu vai uzlabotās infrastruktūras kopīga izmantošana).

Darba vieta – darbavieta ar darba līgumu vismaz uz gadu ar darbiniekam noteiktu normālo darba laiku vai pašnodarbinātas personas saimnieciskās darbības uzsākšana, vai vairākas darbavietas sezonas rakstura darbu veikšanai, kurās kopā nostrādāto stundu skaits kalendārajā gadā atbilst normālam darba laikam, un par to tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Saglabāta darba vieta – esošu darba vietu saglabāšana uzņēmumā visu projekta uzraudzības periodu ar darbiniekam noteiktu normālo darba laiku vai vairākas darbavietas sezonas rakstura darbu veikšanai, kurās kopā nostrādāto stundu skaits kalendārajā gadā atbilst normālam darba laikam, un par to tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Kopprojekts ir projekts, kuru īsteno aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un tajā plānoto investīciju izmanto kopīgai lietošanai.

Sabiedriskā labuma projekts ir projekts, kuru īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un tajā plānotajām aktivitātēm nav komerciāls raksturs un par tām netiek prasīta samaksa.

Nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas pēc Labklājības ministrijas definīcijas ir sekojošas: pensijas vecuma personas, pirmspensijas vecuma personas, daudzbērnu un nepilnās ģimenes, bērni, invalīdi un personas ar funkcionāliem traucējumiem, bezdarbnieki, bezpajumtnieki, romi, ieslodzītie un no ieslodzījuma vietām atbrīvotās personas, cilvēku tirdzniecības upuri, no psihoaktīvām vielām atkarīgas personas, personas ar nepietiekošām, zemām vai darba tirgum neatbilstošām zināšanām un prasmēm, trūcīgas personas.

Ar Ziemeļlatgales SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam, tās mērķiem un rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties Tautas ielā 1, Balvos, ēkas 2. stāvā, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv un partnerības mājas lapā www.balvi.partneribas.lvkontaktpersona: stratēģijas administratīvā vadītāja Ilona Džigure, mob.tālr.: 29134410, e-pasts: balvurajpartneriba@gmail.com