Atbalsta personas pakalpojums

Abalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekts

Atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekts tiek īstenots visā Latvijā laika pomsā no 2017. gada 1. decembra līdz 2019. gada 30. novembrim. Izmēģinājumprojektu īsteno biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” Labklājības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros.

Kas ir atbalsta personas pakalpojums?

Atbalsta personas pakalpojums ir personai ar garīga rakstura traucējumiem sniegts atbalsts lēmumu pieņemšanā, lai palīdzētu tai vienlīdzīgi ar citiem īstenot savu tiesībspēju un rīcībspēju. Atbalsts lēmumu pieņemšanā ļauj atbalstāmajai personai pašai pieņemt sev nozīmīgus lēmumus, palīdz paplašināt savu dabisko atbalsta loku, palīdz pilnveidot spējas pārstāvēt sevi un aizsargāt savas intereses, kā arī paplašina atbalstāmās personas zināšanas un izpratni par savām tiesībām.

Atbalsta personas pakalpojums sevī ietver gan uzticības pilnu attiecību veidošanu starp atbalsta personu un atbalstāmo personu, gan nepieciešamā atbalsta jomu un atbalsta sniegšanas intensitātes noteikšanu, gan atbalsta sniegšanu lēmumu pieņemšanā. Atbalsta personas pakalpojums tiek sniegts, izmantojot uz personu vērsto domāšanas un plānošanas pieeju.

Atbalsta personas pakalpojuma uzdevumi ir nodrošināt:

 • atbalstāmajai personai iespēju paust savu gribu, izvēli, plānot un pašai pieņemt lēmumus par savu dzīvi, veselības un sociālo aprūpi, finansēm un īpašumiem;
 • atbalstāmās personas lemtspējas īstenošanu;
 • atbalstāmajai personai iespēju pieprasīt informāciju un saņemt skaidrojumu;
 • atbalstāmās personas gribas, izvēles un lēmumu skaidrojumu trešajām pusēm;
 • atbalstāmās personas tiesības uz atbilstošām garantijām attiecībā par iejaukšanos personas dzīvē, tai skaitā, garantijās jāietver aizsardzība no ļaunprātīgas izmantošanas un pārmērīgas ietekmes.

Ko dara atbalsta persona?

Atbalsta persona palīdz pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem plānot un pašām pieņemt lēmumus par savu dzīvi.

Kādās jomās tiek sniegts atbalsts?

Atbalsta personas pakalpojuma ietvaros atbalsts lēmumu pieņemšanā tiek nodrošināts šādās jomās:

 1. Juridiskā palīdzība;
 2. Finanšu joma, (t.sk. budžeta plānošana un īpašumu pārvaldīšanas jautājumi);
 3. Ikdienas dzīves prasmju apgūšana un attīstība;
 4. Veselības aprūpes joma (līdz ārsta kabinetam);
 5. Sociālās aprūpes joma;
 6. Atbalsta loka veidošana.

Kur Latvijā ir pieejams atbalsta personu pakalpojums?

Šobrīd Latvijā izmēģinājumprojekta ietvaros strādā 22 atbalsta personas, apkalpojot savai dzīvesvietai tuvākās teritorijas. Atbalsta personas pakalpojumu paredzēts nodrošināt 330 personām.

Atbalsta personu darbu koordinē un pārrauga trīs reģionālie koordinatori:

 1. Ingūna Krātiņa (Rīgas plānošanas reģiona reģionālais koordinators) – tel.: 67442828; 25133788, e-pasts: inguna@zelda.org.lv
 2. Aleksandra Pavlovska (Kurzemes un Zemgales plānošanas reģionu reģionālais koordinators) – tel.: 25133824, e-pasts: aleksandra@zelda.org.lv
 3. Tamāra Zaiceva (Vidzemes un Latgales plānošanas reģionu reģionālais koordinators) – tel: 27650303, e-pasts: tamara@zelda.org.lv

Saraksts ar atbalsta personu kontaktinformāciju un teritoriālo izvietojumu ir pieejams šeit.

 

Kurš var saņemt pakalpojumu?

Atbalsta personas pakalpojumu var saņemt:

 • pilngadīga persona
 • ar garīga rakstura traucējumiem;
 • kurai ir I vai II invaliditātes grupa;
 • kura šobrīd dzīvo sabiedrībā
 • un ir vērsta uz sadarbību.

Personām, kuras atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās, pakalpojums izmēģinājumprojekta ietvaros netiks nodrošināts.

Atbalsta apjoms

Pēc RC ZELDA veiktā vajadzību novērtējuma personai tiks piedāvāts saņemt pakalpojumu saskaņā ar vienu no vērtēšanas rezultātā noteiktajiem atbalsta intensitātes līmeņiem:

 1. minimālā atbalsta intensitāte – līdz 6 stundām mēnesī, ar iespēju īpašās situācijās izmantot papildus 10 atbalsta stundas mēnesī;
 2. vidēja atbalsta intensitāte – līdz 16 stundām mēnesī, ar iespēju īpašās situācijās izmantot papildu 10 atbalsta stundas mēnesī;
 3. maksimālā atbalsta intensitāte – līdz 30 stundām mēnesī, ar iespēju īpašās situācijās izmantot papildus 10 atbalsta stundas mēnesī.

 

Kā pieteikties pakalpojuma saņemšanai?

Ja persona atbilst noteiktajiem pakalpojuma saņēmēja kritērijiem, tai jāaizpilda iesniegums (forma – šeit).

NB! Personai, kas vēlas pieteikties uz atbalsta personas pakalpojumu, jābūt I vai II invaliditātes grupai un esošiem garīga rakstura traucējumiem. Lai apstiprinātu šo divu prasību pastāvēšanu, lūdzam pievienot pieteikumam VDEĀVK lēmuma kopiju, kurā norādīta invaliditātes grupa un cēlonis.

Ja invaliditātes cēlonis VDEĀVK lēmumā nav norādīts, lūdzam pievienot pieteikumam psihiatra izsniegtas izziņas par garīga rakstura traucējumu esamību kopiju.

Pieteikumu un kopā ar nepieciešamo dokumentu kopijām, jānosūta izmēģinājumprojekta vadītājai:

Ieva Leimane-Veldmeijere, e-pasts: ieva@zelda.org.lv,

biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”
Adrese: Mārupes iela 4-31, Rīga, LV-1002
Ja Jums ir papildus jautājumi par atbalsta personas pakalpojumu, lūdzu, zvaniet atbildīgajam reģionālajam koordinatoram vai projekta vadītājai.

 

Papildus informācija

Dokuments “Informācija par atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojektu” (11 lpp.) ir pieejams šeit.

Atbalsta personas pakalpojuma nodrošināšanas rokasgrāmatā (neaprobētā versija) ir iekļauta visa informācija, kas ir nepieciešama speciālistiem atbalsta personas pakalpojuma sniegšanai. Rokasgrāmata atbalsta personas pakalpojuma sniedzējiem (neaprobētā versija) ir pieejama šeit, pielikumi Excel formātā – šeit (zip).

 

Atbalsta personas pakalpojuma sniedzēju kontaktinformācija
Izmēģinājumprojekta vadītāja, RC ZELDA direktore – Ieva Leimane-Veldmeijere, tel: 67442828; 29717574 e-pasts: ieva@zelda.org.lv

Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”
Adrese: Mārupes iela 4-31, Rīga, LV-1002
Tel: 677442828
www.zelda.org.lv
zelda@zelda.org.lv