Aicinām pieteikt projektus Ziemeļvalstu – Baltijas valstu mobilitātes programmā “VALSTS ADMINISTRĀCIJA”

No 2019. gada 15. janvāra Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma “Valsts administrācija” aicina valsts un pašvaldību sektorā strādājošos pieteikt mobilitātes projektus. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 30. marts. Atgādinām, ka gadā ir tikai viena pieteikumu kārta.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Valsts administrācija” darbojas jau 10 gadus. Ar šī programmas starpniecību Ziemeļvalstīs pabijuši daudzi valsts un pašvaldību darbinieki, jo tās  mērķis ir ļoti praktisks – tā ir iespēja gūt pieredzi un dalīties tajā. Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā padomniece Daina Mežecka ir programmas kontaktpersona Latvijā un viņa atzīst, ka interese par šo programmu ar katru gadu palielinās, bet vienmēr ir kāds, kas par šo iespēju uzzina pirmo reizi.

Lai pamudinātu valsts un pašvaldību struktūrvienības pieteikties programmai, ieskatam daži pieredzes stāsti no iepriekšējiem gadiem par pieredzes apmaiņas vizīšu un semināru plānošanu un īstenošanu un par to, kādus ieguvumus ikdienas darbā var sniegt pieredzes apmaiņa ar kolēģiem kaimiņvalstīs.

Baldones novada pašvaldība 2018.gadā kopā ar sadarbības partneriem Zviedrijā un Somijā īstenoja projektu “Tūrisma attīstība, balstoties uz ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu’’. Kā atzīst paši baldonieši, brauciena laikā bija iespēja gūt pieredzi tūrisma attīstības, plānošanas un mārketinga jautājumos, īpašu uzmanību pievēršot tūrisma taku plānošanai, marķēšanai un uzturēšanai. Līdztekus tika iegūtas zināšanas arī kultūras, pilsētvides labiekārtošanas jautājumos un pašvaldības pārvaldes jautājumos. Sadarbībai projektā tika uzrunātas un piekrita Grestorpas pašvaldība (Grästorp) Zviedrijā un  Hausjervena (Hausjärven) Somijā. Ziemeļvalstīs apmeklēto pašvaldību attīstības un apsaimniekošanas jautājumi ir līdzīgi tiem izaicinājumiem, ar kuriem ikdienā saskaras Baldones novada pašvaldība, tāpēc iegūtās zināšanas un redzētos risinājumus ir iespējams piemērot ikdienas darbā.

Valmieras Izglītības pārvaldes rosinātais pieredzes apmaiņas brauciens 2017.gadā veda uz Dāniju un Somiju, lai realizētu projektu “Pieredzes apmaiņa par izglītības administrēšanu vietējā mērogā: labās prakses piemēri izglītības jomas pārmaiņu apstākļos”. Brauciens tika organizēts ar mērķi gūt priekšstatu par izglītības pārvaldību reģiona attīstības kontekstā un iepazīties ar labās prakses piemēriem inovāciju ieviešanā izglītībā, lai uzlabotu izglītības pakalpojumu kvalitāti Valmierā, attīstītu un veicinātu sadarbību starp izglītības iestādēm, pašvaldību un uzņēmējiem.

Izglītības speciālisti atzīst, ka šis brauciens raisījis pārdomas par izglītības procesu pilnveidošanu, piemēram, kopīgu stundu plānošanu, sadarbojoties dažādu mācību priekšmetu skolotājiem, vecāku iesaistīšanu mācību procesā un karjeras prasmju pārvaldību skolās, piemēram, sadarbībā ar uzņēmējiem veidojot skolēnu portfolio. Rastas idejas arī jauniešu centra attīstībai. Dānijas pilsētā Heije – Tostrupa (Høje-Taastrup) bija iespēja uzzināt par darba sistēmu ar riska grupas jauniešiem un to, kā nepazaudēt viņus tālākās izglītības ieguvē un darba tirgū, bet Somijas pilsētā Kuopio (Kuopio) bija iespēja iepazīties ar to, kā darbojas e-platforma, kur iespējams plānot skolas stundu sarakstu un organizēt izglītības procesu, un organizēt  eksāmenus digitālā formātā. Vērtīga bija arī iespēja iepazīt jaunuzceltu sākumskolu, kurā tiek ieviesta jauna pieeja mācībām un mācīšanās procesa organizācijai.

Ogres novada pašvaldības projekts “Kultūra kā instruments pašvaldības attīstībai – Ziemeļvalstu un Baltijas valstu pieredzes apmaiņa” kā mērķi izvirzīja paaugstināt pašvaldības kompetenci kultūras menedžmentā, dažāda līmeņa kultūras pasākumu plānošanā un organizēšanā, kā arī dalīties pieredzē par kultūras lomu ilgtspējīgas attīstības kontekstā. Sadarbības partneri tika atrasti Somijas pilsētā Keravā (Kerava) un Norvēģijas pilsētā Lillehammerē (Lillehammer).

2017.gada rudenī vizītēs devās pašvaldības pārstāvji, kultūras iestāžu un pagasta pārvalžu vadītāji, lai izzinātu konkrētus jautājumus – vai pašvaldībā ir izstrādāta kultūras stratēģija, kā tiek organizēts kultūras menedžments, kāda veida aktivitātes tiek iekļautas pilsētas svētku programmās, vai kultūras jomas attīstība dod ieguldījumu pašvaldības “pievilcības” paaugstināšanā un kā kultūra var motivēt esošos iedzīvotājus palikt dzīvot savā pilsētā, un vai tā var palīdzēt piesaistīt jaunus iedzīvotājus, apmeklētājus, investorus. Ogres novada kultūras dzīves organizētāji atzīst, ka brauciens devis jaunas zināšanas un iegūta nozīmīga informatīvā bāze, kas izmantojama turpmākajā darbā. Bet svarīgākais ir tas, ka ir iegūtas jaunas idejas pasākumu organizēšanā un nodibināti jauni kontakti, kas ir pamats sadarbības iespējām un aktivitātēm arī nākotnē.

Minētie projektu pieteikumi ir atšķirīgi, jo aptver dažādas jomas – tūrisma attīstību, izglītības jomu un kultūras menedžmentu. Ja šie stāsti ir iedvesmojuši un jūs zināt konkrētu jomu, kurā kaimiņvalstu pieredze lieti noderētu, līdz 2019.gada 30.martam varat pieteikties Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmai „Valsts administrācija”.

Lai saņemtu finansējumu, projektā jābūt iesaistītiem partneriem no vismaz trim valstīm: Baltijas valstu pieteikumu iesniedzējiem ir jāmeklē partneri vismaz divās Ziemeļvalstīs, savukārt, Ziemeļvalstu pieteikumu iesniedzējiem  – vismaz divās Baltijas valstis. Ziemeļvalstis ir Zviedrija, Dānija, Norvēģija, Somija, Islande un autonomās teritorijas Grenlande, Olande un Fēru salas.

Programma atbalsta pieredzes apmaiņu veiksmīgu risinājumu aizgūšanai, sadarbības tīklu veidošanu, administratīvā darba metožu un likumdošanas harmonizēšanu un Baltijas jūras reģiona konkurētspējas pasaulē sekmēšanu.

Programmas kopējais budžets 2018. gadā bija 364 274 EUR, un tika apstiprināti 69 pieteikumi no Ziemeļvalstu-Baltijas reģiona. Mobilitātes programmas piešķirtajos projektos kopumā piedalījās 435 ierēdņi. No Latvijas 2018.gadā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma “Valsts administrācija” saņēma 22 pieteikumus, no kuriem 20 pieteikumi tika atbalstīti.

Lai iesūtītu savu pieteikumu, vispirms rūpīgi izlasiet vadlīnijas un laikus sāciet meklēt projekta partnerus. Jums ir jāreģistrējas elektroniskajā tiešsaistes sistēmā www.nb8grants.org un pieteikums jāaizpilda līdz noteiktajam termiņam.

Programmas koordinators ir Madis Kanarbiks, Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Igaunijā padomnieks, tālrunis: + 372 7 423 625, e-pasts: public.administration@norden.ee, saziņas valodas –  angļu, zviedru, igauņu.

Programmas kontaktpersona Latvijā ir Daina Mežecka, Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā padomniece, tālrunis: +371 29394399, e-pasts: daina@norden.lv.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja: Inga Puriņa, Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā informācijas padomniece, inga@norden.lv / +371 26651841.