Reģionālās nozīmes maršrutu tīkla 2021. – 2030. gadam projekta izvērtēšana

VSIA Autotransporta direkcijas nolūks ir veicināt uzticēšanos un risināt sabiedrībai būtiskus jautājumus, tāpēc īpaši priecājamies par iespēju veikt Autotransporta direkcija izstrādātāt reģionālās nozīmes maršrutu tīkla projekta izvērtēšanu.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija” ir vienotas valsts politikas realizētāja pasažieru un kravu pārvadājumu jomā. Tās darbība galvenokārt saistīta ar sabiedriskā transporta – pasažieru pārvadājumu ar autobusu un vilcienu – plānošanu, licenču izsniegšanu kravu un pasažieru komercpārvadājumiem un atļauju izsniegšanu starptautisko pārvadājumu veikšanai.

Situācijas apraksts

ATD ir izstrādājis sabiedriskā transporta attīstības koncepciju turpmākajiem 10 gadiem. Ņemot vērā iedzīvotāju mobilitātes tendences un prasības, tika gan noteiktas jaunas kvalitātes prasības pasažieru pārvadātājiem, gan sagatavots projekts par visu reģionālās nozīmes maršrutu tīklu, kas plānots laikposmā no 2021. līdz 2030. gadam. Lai pārliecinātos par šī projekta atbilstību kvalitātes rādītājiem, kas noteikti sabiedriskā transporta nozari reglamentējošos normatīvajos aktos un plānošanas dokumentos, bija nepieciešams projekta kvalitatīvs izvērtējums. Turklāt bija nepieciešams sagatavot prognozi par projekta finanšu ietekmi uz valsts budžeta dotācijām. Jāatzīmē, ka pirms PwC darbu uzsākšanas visu reģionālās nozīmes maršrutu tīkla kopgarums viena gada ietvaros bija vairāk nekā 70 miljoni km gadā.

Izaicinājumi

  • Šī uzdevuma ietvaros bija jāapstrādā informācija par vairāk nekā 6000 reģionālo autobusu maršrutu reisiem Latvijā.
  • Autobusu maršrutu informācijas apstrādei nepieciešamie dati bija jāiegūst un jāapkopo no dažādām savstarpēji nesaistītām sistēmām un pirms datu analīzes jāapvieno speciāli šim mērķim izveidotā datubāzē.
  • Salīdzinoši īss uzdevuma izpildes laiks – projekta izvērtēšana, informācijas apstrādāšana un vizualizācija, kā arī secinājumu un priekšlikumu sagatavošana bija jāpabeidz trīs nedēļu laikā.

Mūsu risinājums

Šī uzdevuma ietvaros pētījuma vajadzībām izveidojām speciālu datubāzi, kurā tika veikta šo maršrutu un citas publiski pieejamas informācijas analīze. Lai uzskatāmi atainotu apstrādāto informāciju un saņemtu atbildes uz projekta jautājumiem, izveidojām datu vizualizāciju, apstrādājot informāciju dažādos slāņos.

Vizualizācijas pamata slānī tika pievienots iedzīvotāju blīvums un skaits statistiskajos reģionos, pilsētās un novados. Nākamajā slānī – nozīmīgāko publisko iestāžu atrašanās vietas. Noslēdzošajā slānī tika izmantota informācija par paredzamo maršruta tīklu sadalījumu pa daļām (lotēm) un tā detalizēts atšifrējums ar maršrutu piestāšanas punktiem un laikiem.

No pieejamās informācijas tika izveidota un analizēta arī maršrutu kursēšana no/uz autoostām. Vizualizācijas skaidrā un vienkāršā veidā palīdzēja noskaidrot tos maršrutus, kas ir neefektīvi un, iespējams, optimizējami.

Bauskas lotes video ir veidots no iedzīvotāju blīvuma pamatslāņa, kam tika pievienots maršrutu tīkls tikai 1 lotes ietvaros ar detalizētiem pienākšanas laikiem pa pieturām.

Savukārt, visas Latvijas maršrutu analīze uzskatāmā veidā tika iegūta no iedzīvotāju blīvuma pamatslāņa, kuram pievienots viss maršrutu tīkls. Abas vizualizācijas attaino maršrutu intensitāti nedēļā, kas apvienota vienas diennakts vizualizācijā.

Rezultāts

Rezultātā tika veikts reģionālās nozīmes maršrutu tīkla 2021.–2030. gadam projekta izvērtējums, kā arī formulēti vairāki secinājumi un priekšlikumi, kuri ļaus klientam pieņemt izsvērtus lēmumus, kas balstās uz kvalitatīvu datu analīzi.

Mūsu secinājumi un priekšlikumi tika prezentēti gan klientam, gan Satiksmes ministrijas pārstāvjiem, un tie tiek ņemti vērā, lai pilnveidotu reģionālās nozīmes maršrutu tīklu un palīdzētu racionāli izlietot valsts budžeta līdzekļus.