Rugāju novada pašvaldība nevēlas zaudēt saikni ar saviem emigrējušajiem iedzīvotājiem

5.jūnijā Rugāju novada dome uzņēma Latgales plānošanas reģiona pārstāvjus, lai kopīgi apspriestu reemigrantiem pieejamos pakalpojumus Rugāju pašvaldībā. Uz tikšanos ar Latgales plānošanas reģiona reemigrācijas koordinatori Astrīdu Leščinsku un Uzņēmējdarbības centra vadītāju Andri Kucinu bija ieradušies izglītības, nodarbinātības, uzņēmējdarbības un citu jomu pārstāvji.

Izglītības pārvaldes vadītāja Biruta Berkolde pastāstīja, ka Rugāju novadā rindu pirmskolas izglītības iestādēs nav. Skolēniem tiek nodrošinātas brīvpusdienas un nokļūšana līdz skolai. Darbojas speciālās un iekļaujošās grupas. Pedagogi ir gatavi sniegt individuālas papildstundas reemigrantu bērniem. Interešu izglītība pašvaldībā ir ļoti plaša – kultūrizglītības, sporta interešu un vides interešu programmās. Rugājos darbojas mūsdienīgs sporta centrs ar sporta zāli, stadionu un hokeja laukumu.

Pašvaldības dzīvojamais fonds Rugājos pašreiz nav pieejams, bet novadā ir daži dzīvokļi, kurus nepieciešamības gadījumā varētu piešķirt reemigrantu ģimenēm.

Par visām pieejamajām vakancēm un kursiem, rugājieši var saņemt konsultācijas tuvākajā Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē, kas atrodas Balvos. Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore Daina Tutiņa atzīst, ka darba vietas ir pieejamas arī Latgales reģionālā atbalsta centrā „Rasas pērles”.

Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centra vadītāja Mārīte Orniņa pastāstīja, ka 1.jūnijā noslēdzās Rugāju novada pašvaldības rīkotais biznesa ideju konkurss 2018.gadam. Kopumā tika iesniegtas 4 biznesa idejas, kas pretendē uz 1 000 eiro finansējumu savas ieceres īstenošanai.

Novada ciemos: Rugājos, Benislavā un Skujetniekos ir attīstīta mūsdienīga infrastruktūra un pakalpojumi iedzīvotājiem. Pašvaldība rūpējas ne tikai par tiem, kas šeit dzīvo, bet vēlas uzturēt saikni arī ar tiem, kas dzīvo ārzemēs.

Lai piesaistītu finansējumu reemigrācijas aktivitātēm, pašvaldība iesniedz projektus Sabiedrības integrācijas fondam. Diskusijas laikā tika nonākts pie secinājuma, ka reemigrācija Rugāju novadā ir aktuāla.