Rēzeknes rajona kopienu partnerība pieņem uzņēmējdarbības atbalsta projektus

Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība”  izsludina atklāta projektu iesniegumu konkursa 5. kārtu ar kopējo finansējumu 122 018,03 EUR.
Projektu iesniegumu pieņemšana – no 2018.gada 8. janvāra līdz 2018.gada 22.februārim.

Rēzeknes rajona kopienu partnerība ar ELFLA atbalstu turpina „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam” (Stratēģija) mērķa “Attīstīta daudznozaru uzņēmējdarbība” (M1) īstenošanu LAP 2014.-2020.gadam pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Stratēģijas M1 Rīcībā “Uzņēmējdarbības uzsākšana”:

Rīcības atbalsta apmērs: 122 018,03 €.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 20 000  €.

Maksimālā atbalsta intensitāte: 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Lai iesniegtu projektu, obligāti jābūt LAD klientam! Iesniegšana: (1) papīra formā – personīgi (paraksttiesīgā persona) Partnerības birojā, izdrukājot, parakstot, caurauklojot pieteikumu un atsevišķi tā pielikumus divos eksemplāros, ierakstot projekta identisku elektronisko versiju datu nesējā; (2) LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā EPS, iesniedzot projekta pieteikumu un tā pielikumus elektroniski (nepieciešams papildus iegūt EPS lietošanas tiesības, iesniedzot iesniegumu LAD birojā); (3) noformējot dokumentu atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot pieteikumu un tā pielikumus uz lad@lad.gov.lv.
Aicinām tomēr pārliecināties, ka pieteikums ir iesniegts/ saņemts, piezvanot uz Partnerības biroju, tel 64607183!