Premjers Latgalē apmeklē plānotā loģistikas centra vietu Pāterniekos

Šodien, 11.maijā, Krāslavas novadu darba vizītē apmeklēja LR Ministru prezidents Māris Kučinskis. Vizītes mērķis bija iepazīties ar potenciālā loģistikas centra Pāterniekos atrašanās vietu.

Projekta “Loģistikas parka attīstība I kārta” ietvaros Krāslavas novada Piedrujas pagasta Pāterniekos paredzēts veikt aktivitātes pašvaldībai piederošā teritorijā privāto investīciju piesaistei un darbavietu radīšanai, izveidojot loģistikas centru ar pieslēgumu valsts autoceļam A6 robežas ar Baltkrieviju un robežšķēršošanas vietas “Pāternieki” tiešā tuvumā. Projekta īstenošana ir paredzēta Krāslavas novada Attīstības programmā 2012.-2018.gadam un tās investīciju plānā kā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas administrētā specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” jeb Latgales rīcības plāna ietvaros.

Kopš 2012.gada ir Krāslavas novada domes īpašumā esošajā teritorijā projekta ietvaros plānotās aktivitātes ir loģistikas centra izveide ar iespējamām ražošanas zonām, satiksmes uzkrāšanas termināla, kravas automašīnu stāvvietas, noliktavu preču pārkraušanai, pakošanai, ražošanai utt. ar attiecīgu infrastruktūru – nožogojumu, pievedceļiem, ūdensvadu, kanalizāciju, elektrību utt. – izveide. “Pāternieku” infrastruktūras uzlabojumi sniegs arī pozitīvu ietekmi uz caurlaidības spēju kopumā, jo tiks palielināts importa un eksporta joslu skaits.

Kā informēja LPRAP priekšsēdētājs Gunārs Upenieks:”Projekta rezultātā paredzēts izveidot 37 jaunas darbavietas un piesaistīt privātās investīcijas vismaz 1,42 milj. EUR, kā arī samazināt degradēto teritoriju apjomu. Jau noslēgtie sarpinstitūciju sadarbības līgumi nākotnē nodrošinās tiesības loģistikas centra teritorijā esošajiem komersantiem pretendēt uz Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības statusu, t.i., iegūt tiesības piemērot nodokļu atvieglojumus saskaņā ar Latgales speciālās ekonomiskās zonas likuma 10.pantu.”

Īsi pirms Darba svētkiem Krāslavas novadā jau notika projekta „Loģistikas parka attīstības I kārta” paplašinātās konsultatīvās darba grupas izbraukuma sēde, kurā tika izskatīti projektam aktuāli jautājumi.

Jāuzsver, ka robežšķēršošanas vieta „Pāternieki” tika izbūvēts 1999.-2000.gadā, kad bija cita ekonomiskā situācija un citas prasības pēc robežšķēršošanas vietas  plānojuma un transportlīdzekļu plūsmas caurlaidībai. Robežšķēršošanas vietas „Pāternieki” projektētā jauda ir 500 transporta vienības diennaktī, t.i., 250 transporta vienības uz izbraukšanu un 250 transporta vienības uz iebraukšanu. Šobrīd caur „Pāterniekiem” diennaktī vidēji izbrauc 520 transporta līdzekļi, pārsniedzot projektēto jaudu 1,04 reizes, bet, rēķinot pret iepriekšējo gadu vidējo transportlīdzekļu skaitu, faktiskā plūsma 1,19 reizes pārsniedz projektēto. Vislielāko plūsmu sastāda tieši kravas automašīnas, 1,21 reizes pārsniedzot projektēto jaudu smagajām automašīnām anketēšanas periodā, kas nozīmē, ka jaudas rezerves ir izsmeltas.

Krāslavas novads atrodas pie Eiropas Savienības ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku. Kravu plūsmai Baltkrievijas virzienā ir tendence pieaugt. Krāslavas novada domes projekta iecere “Loģistikas centra attīstība Krāslavas novada Pāterniekos” ir viens no risinājumiem, lai īstenotu minētajos plānošanas dokumentos paredzēto, tiecoties uz mērķi stimulēt uzņēmējdarbību Latvijas pierobežā, izveidojot loģistikas centru blakus Latvijas – Baltkrievijas robežšķērsošanas vietai “Pāternieki” – “Grigorovščina”, veicinot loģistikas un ražošanas attīstību Latgales reģionā un stiprinot ekonomiskās saites starp Latvijas, citu Eiropas Savienības un NVS valstu ekonomikām.

O.Zuģickis, LPR sabiedrisko attiecību speciālists, tālr.: 26565858; e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv